Campanya de renda i patrimoni 2019

Necessites ajuda en la presentació de la campanya de renda i patrimoni de 2018?

La campanya de Renda i Patrimoni de 2019 començarà el proper dia 1 d’Abril per a la presentació per Internet i per telèfon, i es perllongarà fins al dia 30 de Juny, segons el calendari del contribuent elaborat per l’Agència Tributaria

Recordem als nostres clients i seguidors que aquest plaç de finalització de campanya – 30 de Junio 2020 – està sent negociat pels diferents sindicats i Col.legis professionals (gestors administraius, assessors fiscals) amb la finalitat de, degut a la situació actual per l’estat d’alarma i la dificultat en la gestió, que es pugui ajornar la finalització de la campanya de presentació de declaracions fins al 30 de Setembre 2020. Però a dia d’avui encara no hi ha novetats i per tant la data de finalització continua sent la de 30 de Juny 2020.

Aquestes són les dates clau…

1 d'abril

L’1 d’Abril s’inicia la campanya per la presentació per Internet de les declaracions de Renda i Patrimoni 2019, així com per aquells contribuïents que desitgin fer la declaració per telèfon.

13 de maig

Els qui optin per la presentació en entitats col.laboradores, comunitats autònomes i oficines de la AEAT de la declaració anual de Renda 2019 està prevista que la puguin realitzar a partir del 13 de Maig.

25 de juny

Finalitza la campanya en els casos de declaracions amb resultat a ingresar i domiciliació en compte bancari

30 de Juny

El plaç de la campanya de 2019 finalitzarà el 30 de juny en general.

La declaració de la Renda de 2019 manté algunes de les novetats incloses en 2018 com la exempcióen prestacions IRPF de paternitat y maternitat, les deduccions per familia nombrosa y cuidat de fills / cònjuge amb discapacitat així com les deduccions per maternitat. També es manté la deducció per despeses de escola bressol que es va implantar en 2018.

Per a la nova campanya s’ha variat l’import mínim a declarar per aquells contribuïents que tinguin més d’un pagador, passant dels 12.643€  de 2018 a un límit mínim de 14.000€ de rendiments anuals de treball per haver de declarar. El límit en els casos d’un únic pagador segueix en els 22.000 € com en anys precedents.

Altra de les novetats és el gravamen especial respecte als premis de determinades loteries i sorteigs, estant exempts de tributació per 2019 aquells premis que tinguin un import igual o inferior a 20.000 euros.

A ARIAS ASSESSORS ENS ENCARREGUEM DE REVISAR Y CORRETGIR SI ES EL CAS LES DADES FISCALS I BORRADORS QUE ENVIA L’AGENCIA TRIBUTARIA ALS CONTRIBUÏENTS, AIXÍ COM DE REALITZAR L’OPORTUNA PRESENTACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS, AGILITZANT TANT LA PRESENTACIÓ COM LA RAPIDESSA EN LA DEVOLUCIÓ, SI AQUEST ÉS EL SEU CAS.

Per aquelles rendes amb resultat positiu en favor de l’Administració, realitzem la domiciliació en compte o gestionem l’ajornament del deute en cas de no disposar de liquiditat.

A més, som experts tributaris i per tant experts en rendes amb arrendament d’inmboles, compravenda de finques, herències, guanys patrimonials com accions o dividends i rendes amb activitats econòmiques, per suposat aplicant sempre les màximes deduccions possibles tant a nivell estatl com autònomic (per exemple la bonificació especial per naixement o adopció d’un fill, lloguer de la vivenda habitual…)

Com a part del nostre servei en la campanya, també realitzem el càlcul i presentació de Declaracions de Patrimoni, tenint en compte que aquells contribuïents que el seu patrimoni sigui superior a 500.000 € (aquesta és la quantitat exempte per tributar per patrimoni) hauran de presentar la declaració. En el càlcul del patrimoni de la persona física inclourem béns inmobles, dipòsits en comptes bancaris, accions, participacions en societats i fons d’inversió, vehicles i joïes, entre altres béns.

Resolgui els seus dubtes i sol·liciti cita: