Nous incentius a la contractació laboral a partir de l’1 de setembre de 2023: RD-llei 1/2023, de 10 de gener

Nous incentius a la contractació laboral a partir de l’1 de setembre de 2023: RD-llei 1/2023, de 10 de gener

El BOE de l’11 de gener de 2023 publicava el Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral. A partir de l’1 de setembre de 2023 s’aplicarà un nou sistema d’incentius a la contractació laboral, s’afegeixen nous requisits per a les empreses i  nou règim de reintegraments en cas d’incompliment.

Com tractem en nostra noticia del 11/01/2023, el BOE de l’11 de gener de 2023 va publicar el Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral. L’RDL contempla un nou nou sistema d’incentius a la contractació laboral aplicable a partir de l’1 de setembre de 2023.

Novetats d’interès:

– S’aplicarà a partir de l’1 de setembre de 2023.

– Es mantindran els incentius vigents amb anterioritat a l’entrada en vigor del RDL analitzat fins a la seva finalització i mentre es compleixin els requisits exigits en el seu moment. No obstant això, es deroguen la gran majoria de les bonificacions existents fins avui i les que es mantenen (persones al servei de la llar, persones amb discapacitat, empreses d’inserció, personal investigador i substitució de víctimes de violència de gènere o sexual que suspenguin el seu treball o utilitzin la mobilitat geogràfica) es modifiquen.

– Les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social passen a ser quantitats fixes i pràcticament només per a contractes indefinits.

– S’afegeixen nous requisits per a les empreses (estar al corrent de pagaments d’impostos i Seguretat Social; no haver estat inhabilitat per a obtenir subvencions i ajudes públiques; comptar amb un pla d’igualtat quan resulti obligatori.

S’unifica per a tots els contractes incentivats l’obligació de manteniment de l’ocupació: ha de mantenir-se a la persona contractada durant almenys tres anys ?amb unes certes excepcions.

Noves exclusions [no s’aplicaran bonificacions a la contractació de familiars de fins a segon grau (excepte persones amb discapacitat), ni a les persones treballadores que estiguessin en la mateixa empresa en els dotze mesos anteriors amb un contracte indefinit (sis mesos amb contractes temporals o formatius), ni als qui en els tres mesos anteriors hagin finalitzat un altre treball per voluntat pròpia]. De la mateixa manera, els ocupadors que hagin extingit o extingeixin per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu contractes incentivats quedaran exclosos per un període de dotze mesos dels incentius a la contractació.

– En els supòsits de contractació a temps parcial, les citades quanties es reduiran proporcionalment en funció de la jornada establerta, sense que aquesta pugui ser inferior, a l’efecte de l’aplicació dels corresponents incentius, al 50 per cent de la jornada a temps complet d’una persona treballadora comparable.

Nou règim de reintegraments dels beneficis obtinguts en cas d’incompliment (art. 13 i D.A. 2a del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener):

  • Procedirà la devolució de totes les quantitats deixades d’ingressar amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents, segons el que s’estableix en les normes recaptatòries en matèria de Seguretat Social.
  • Les empreses que es vagin a països fora de la Unió Europea (UE) hauran de retornar les bonificacions rebudes en els quatre anys immediatament anteriors.

Poden consular:

Quadre amb els nous incentius a la contractació (vigents des de l’1 de setembre de 2023).

Preguntes i respostes amb possibles dubtes sobre els incentius a la contractació, empreses que podran optar als beneficis en la contractació, requisits, col·lectius incentivats, què succeeix amb els incentius a la contractació en vigor, exclusions, derogació normativa i altres modificacions.

– Temes actualitzats: