Subvencions 2021 – Comerç i serveis

Subvencions 2021 – Comerç i serveis

A Catalunya existeix una oferta extraordinàriament variada en comerç i serveis i moda, tant en formats com en tipologies d’empreses o canals de venda. És voluntat del Govern de Catalunya estar al seu costat per aconseguir millorar-ne la posada al dia, modernització i rendibilitat, alhora que se n’impulsa un creixement sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient.

Amb les línies de subvencions a les entitats de l’àmbit del comerç i els serveis, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya fa palès el seu compromís envers la competitivitat de les empreses individuals, associades o agrupades, que formen part del seu camp d’actuació. La seva millora constant és la millora del servei als consumidors i consumidores, i subsidiàriament, un increment de la qualitat de vida de la qual hem de gaudir tots plegats.

Línies de subvencions

1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç

Objectiu

Donar suport a aquelles entitats més representatives del sector comercial, de forma contrastada, que tenen representació territorial o bé són entitats que agrupen empresaris multisectorials, que vetllen per la competitivitat i els interessos de les empreses catalanes. L’objectiu concret és impulsar accions derivades de la coordinació i tutorització de la implementació dels “Plans d’Actuacions per a la les associacions de Comerç 2021” per tal de multiplicar el seu impacte, alhora que promoure la participació activa de les entitats més representatives en el “Pla de Xoc Post Covid-19” que es desenvolupi des del CCAM per al sector.

Persones beneficiàries

Les entitats del sector del Comerç, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat a tot el territori de Catalunya, a una província o, en el cas de la ciutat de Barcelona, que tinguin associats almenys 15 eixos comercials que disposin d’un Pla d’Actuació anual, com a mínim dels últims 3 anys.

Quantia de la subvenció

Fins el 80% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i d’estructura i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 40.000 euros.

2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda

Objectiu

Donar impuls al Programa de suport a les associacions definit en el marc de l’Agenda de Comerç 20/21, dins de l’àmbit de Territori i Persones.

En concret:

  • Enfortir el model associatiu actual i dotar-lo d’eines per afrontar els reptes sectorials i/o del territori de forma integral.
  • Donar suport a la revitalització del teixit comercial i productiu dels seus associats, per superar els efectes que hagin pogut ocórrer per la crisis sanitària de la pandèmia del Covid-19.
  • Promoure la col.laboració, les economies d’escala, sinergies i serveis compartits entre les associacions i altres agents sectorials del territori.

Persones beneficiàries

Les entitats del sector del comerç, el serveis, l’artesania i la moda:
– Entitats territorials sense ànim de lucre.
– Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre.
– Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres).
– Les associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris.

S’exclouen les fundacions i els col·legis professionals.

Quantia de la subvenció

En el cas de les entitats territorials, les associacions de mercats sedentaris i no sedentaris; els gremis i entitats sectorials d’àmbit nacional o d’àmbit municipal en el cas de la ciutat de Barcelona, fins el 80% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total
(incloent les despeses de gestió i estructura) de 26.000 euros.

En el cas dels gremis i entitats sectorials d’àmbit comarcal o municipal (excloent Barcelona) fins el 80% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 5.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 12.000 euros.

En el cas d’empreses agrupades (cooperatives o centrals de compra), fins el 80% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 4.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 8.000 euros.

3. Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses

Objectiu

Potenciar el coneixement i la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses de comerç i dels serveis, i les parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Facilitar d’eines a les empreses que els permetin adaptar-se al nou model de negoci on es potencií la omnicanalitat creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar l’experiència de compra dels clients.

Millorar el posicionament i la presència a internet del sector del comerç i dels serveis per tal d’adaptar-se i fer front a la nova situació i enfortir les seves capacitats i fer-lo més competitiu en l’era post-Covid19.

Persones beneficiàries

Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

S’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.


Quantia de la subvenció

Fins al 70% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

4. Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments (CONVOCATÒRIA OBERTA PARTIR DEL 5.10.2021 A LES 9:00H)

Atenent les peticions del sector, l’obertura de la convocatòria d’aquest programa està prevista aproximadament pel proper mes de setembre. A través dels nostres butlletins i xarxes socials us mantindrem informats.

Objectiu

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb un graud’antiguitat o  parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat arrel de l’emergència sanitària del COVID-19.

Persones beneficiàries

Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

S’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

Quantia de la subvenció

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

 

5. Programa de suport a projectes per a l’activació comercial a municipis amb alta dependència turística

Objectiu
Donar suport per promoure accions d’activació comercial a diversos municipis de Catalunya afecats per la crisis sanitaria de la COVID‐19, prioritzant els municipis catalans de més de 5.000 habitants i alta dependència de la demanda turística.

Les accions d’activació han de tenir un caràcter municipal o bé supramunicipal, però en cap cas s’han de circumscriure a demarcacions territorials més petites.

Persones beneficiàries
– Entitats associatives empresarials territorials o sectorials.
– Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

Quantia de la subvenció
Fins el 100% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 20.000 euros.

6. Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç

Objectiu

a) En el marc de l’Agenda de Comerç 20/21, dins de l’àmbit de Territori i Persones, s’ha definit com a actuacions a realitzar, la creació d’un “Pla d’ocupació de locals buits” i el “Programa d’impuls a zones d’interès especial”. Aquestes actuacions han de perseguir els següents objectius:

  • Aconseguir l’obertura dels locals buits, en zones definides i determinades, per tal que es converteixin en pols d’activitat econòmica.
  • Estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de la zona definida.
  • Potenciar i atreure aquella oferta comercial de la que el municipi té mancances.
  • Potenciar la col·laboració publico-privada.

Persones beneficiàries

Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

Quantia de la subvenció

Àmbit 1: definició del projecte de suport als municipis per la recuperació dels locals comercials buits
Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000 euros.

Àmbit 2: implementació del projecte de suport als municipis per a la recuperació dels locals comercials buits
Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 10.000,00 euros.

 

7. Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS)

Objectiu
Suport als ens locals i a les associacions territorials, per a impulsar la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS), d’acord amb el que preveu la Llei 15/2020, de 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana (DOGC núm. 8303, de 24.12.2020), modificada pel Decret Llei 3/2021, de 12 de gener (DOGC núm. 8315, de 14.1.2021).

Persones beneficiàries

Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.
Associacions comercials territorials.

Quantia de la subvenció
Fins al 90% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 20.000 euros