Tres medidas urgentes a los sectores más afectados por las medidas sanitarias en Catalunya

subvenciones

Tres medidas urgentes a los sectores más afectados por las medidas sanitarias en Catalunya

Se habilitan subvenciones para autónomos y pymes de la restauración y de estética y belleza

El Gobierno de la Generalitat ha acordado la activación de un paquete de medidas urgentes para apoyar a aquellos sectores económicos más afectados por las nuevas medidas de contención del COVID-19.

  • Subvenciónes para autónomos, pymes y microempresas de los sectores de la restauración y de estética y belleza, con una dotación inicial de 40 millones de euros, que se podrán ampliar en función de las necesidades. El importe máximo concedido por cada beneficiario será de 1.500 euros. Información Gencat:

Poden acollir-se a aquests ajuts els locals de restauració i també el centres d’estètica i bellesa. Els 40 milions que ha previst la Generalitat, per tant, s’hauran de repartir entre uns i altres. Els sol·licitants han de ser professionals autònoms o pimes (fins a 249 treballadors); també se’n poden beneficiar els restauradors que desenvolupen la seva activitat dins d’un establiment col·lectiu (un centre comercial o un mercat municipal, per exemple). Només es pot presentar una sol·licitud per NIF (encara que l’empresa tingui diversos establiments). És indiferent que el local estigui duent a terme les activitats de repartiment a domicili (delivery) o recollida a l’establiment (take away).

Sol·licitud i atorgament La Generalitat ens ha confirmat que la convocatòria s’obrirà durant la setmana vinent; a partir d’aquest moment, disposarem de 15 dies per presentar la sol·licitud. Totes les gestions s’han de realitzar obligatòriament de manera telemàtica pel propi interessat (en el cas de societats mercantils, el seu representant legal). No s’admet la presentació en nom d’un tercer. En aquest enllaç trobareu informació sobre les certificacions digitals acceptades. Per formalitzar la sol·licitud es necessita omplir el formulari (encara no està actiu), signar aquesta declaració responsable i adjuntar 2 fotografies de l’establiment (façana i interior). Els ajuts es concedeixen per ordre d’arribada i fins que s’esgoti la dotació pressupostària, d’aquí la importància de formalitzar el tràmit tant bon punt s’obri la convocatòria.

La llista de beneficiaris es publicarà abans del 31/12.

Justificació L’ajut s’ha de justificar fent servir el corresponent formulari. S’hauran d’aportar una o diverses factures per import de 1.500 euros (base imposable). Servirà qualsevol factura, amb data entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020, que correspongui a una despesa pròpia de l’activitat de restauració: compres de producte o de maquinària, lloguers, assegurances, comunicació, venda online, etc. S’exclouen els sous, els salaris, les amortitzacions i els rentings. Cobrament Un cop l’administració hagi validat la justificació presentada, es procedeix a realitzar l’ingrés; prèviament s’haurà comprovat que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. El cobrament es produirà, per tant, durant 2021.

  • Decreto ley para aligerar la carga de los alquileres de los establecimientos comerciales

Los arrendatarios de locales comerciales cerrados o con el uso limitado por las medidas contra la COVID-19 podrán renegociar el precio de los alquileres. El Consejo Ejecutivo ha aprobado un decreto ley que faculta a los titulares de los negocios para iniciar una negociación con los propietarios de los inmuebles para establecer, de mutuo acuerdo, una rebaja del importe de la mensualidad.

Rebaja del 50% en los establecimientos cerrados

  • Si el acuerdo entre las partes es imposible, la nueva norma fija que el importe del alquiler de los negocios cerrados quedará automáticamente rebajado al 50%, a contar desde el día que el inquilino haya notificado la voluntad de negociar.
  • Con las restricciones en vigor, esta medida afecta bares, restaurantes, gimnasios, centros de estética, bingos, casinos, salas de juego y ludotecas.

Reducción del precio en los negocios en funcionamiento parcial

  • En las actividades parcialmente restringidas, si no hay acuerdo para la revisión temporal del alquiler, la rebaja de la cuota también será del 50% de la parte desaprovechada. Es decir, que si un negocio tiene el aforo limitado a la mitad, el titular deberá pagar la totalidad del alquiler de la mitad de la que sí puede sacar rendimiento, pero sólo pagará el 50% de la parte restringida por las medidas sanitarias.
  • Según las restricciones actuales, entre los negocios con el aforo o los horarios parcialmente afectados hay teatros, comercios, tiendas de 24 horas y hoteles.

Exclusión de los productos para llevar y del envío a domicilio

A los efectos de esta norma, la venta de producto para llevar y el envío a domicilio no se tienen en cuenta. Por ejemplo, si este es el único servicio que puede ofrecer un restaurante, el decreto ley considera que el negocio está cerrado y que la reducción de la cuota del alquiler debe ser igualmente del 50%.

  • Préstamos de 15.000 euros a través de Avalis de Catalunya y el ICF. El objetivo es impulsar la reactivación de los negocios del sector de la restauración y el comercio. Estos préstamos se pueden solicitar digitalmente a partir del 21 de octubre a través de la web de Avalis de Cataluña.

Si tiene cualquier duda sobre las subvenciones puede contactar con nosotros.