Comptable

Disposem de tècnics comptables qualificats i experts tributaris per a la millor planificació i gestió de la seva comptabilitat, ja sigui persona física o empresari individual en Estimació Directa Normal o Simplificada, o bé es tracti d’una persona jurídica amb la comptabilitat ajustada al Codi de Comerç i al Pla General de Comptabilitat.

Ens encarreguem de registrar, estudiar i analitzar el patrimoni de la seva empresa, tractarem de que amb nosaltres la seva gestió fiscal i comptable permeti pagar el mínim possible d’impostos, dins sempre de la normativa legal.

Disposaran periòdicament d’informació comptable com balanços i comptes de l’empresa. Els ajudarem a interpretar-los, i que la gestió de la seva empresa tingui un sentit per a vostè i una utilitat. Analitzarem els seus balanços comptables i el compte de Pèrdues i Guanys davant de gestions amb entitats bancàries, donat que sabem que els productes financers (préstec, pòlisses) van normalment condicionats als balanços i comptes de la societat.

Serveis inclosos pel nostre departament comptable:

  • Portem al dia la seva comptabilitat. Comptabilització d’assentaments. Llibre diari, compte de Pèrdues i Guanys, balanços i sumes i saldos dels comptes comptables.
  • Llibre de IVA.
    Eines de facturació i comptabilització, enviament de documentació al nostre despatx per diferents canals de comunicació.
  • Seguiment extern i revisions periòdiques de la seva comptabilitat.

  • Amortitzacions i conciliació comptable amb les seves entitats bancàries.
  • Legalització de llibres comptables.
  • Confecció i dipòsit de les Comptes Anuals de l’empresa al Registre Mercantil.
  • Comptabilitat de costos i controls pressupostaris.
  • Elaboració d’informes econòmic-financers periòdics.