Jurídic

Per donar el millor servei als nostres clients, disposem al nostre despatx de la col·laboració  de professionals de l’advocacia d’àmplia experiència professional, enfocats cadascun d’ells en les següents àrees de treball:

Dret Penal:

 • Corporate defense – Compliance. Defensa integral davant els riscos penals que afecten a l’empresa. Serveis d’avaluació dels riscos penals, elaboració d’estratègies penals i coordinació de defenses penals en cadascuna de les jurisdiccions on desenvolupen la seva activitat empresarial.
 • Dret penal patrimonial. Estafes i dobles vendes; Apropiacions indegudes; Dret penal concursal; insolvències punibles; defraudacions de la propietat intel·lectual e industrial; Falsedats; Danys.
 • Dret penal societari. Conflictes entre majories i minories. Gestió fraudulenta. Falsedat en comptes.
 • Dret penal tributari i econòmic. Delictes contra la Hisenda pública i la Seguretat Social. Blanqueig de capitals. Defensa de la competència i polítiques de preus.
 • Dret penal de la imprudència en les activitats professionals.

 • Dret penal i noves tecnologies. Delictes contra l’honor i contra la intimitat a través d’Internet.
 • Dret penal i família. Conflictes en l’empresa familiar. Violència intrafamiliar
 • Dret penal, honor i llibertat. Injúries i calumnies. Detencions il·legals i coaccions. Delictes sexuals.
 • Delictes contra la salut pública. Tràfic de drogues.
 • Delictes contra el patrimoni. Alçament de béns, robatoris, estafes de tot tipus, estafes en hipoteques de capital privat, apropiacions indegudes, etc…
 • Delictes contra les persones. Lesions, homicidis, assassinats…
 • Delictes societaris en totes les seves possibilitats. Propietat intel·lectual, franquícies…
 • Falsedats en documents privats o públics, falsedat de moneda.
 • Falsedades en documento privado o público, falsedad de moneda

Dret civil i mercantil:

 • Processos civils i hipotecaris, declaratius i executius.
 • Reclamacions judicials derivades d’incompliments contractuals.
 • Defensa de consumidors i usuaris, en especial davant els abusos del sector bancari:
  • Reclamació clàusules sòl i eliminació de clàusules abusives.
  • Reclamació devolució despeses derivades de la constitució de la hipoteca.
 • Comunitats de Propietaris. Reclamació judicial de quotes de propietaris morosos. Impugnació d’acords adoptats en les juntes de comunitats de propietaris.
 • Execució de títols no judicials
 • Execució de resolucions judicials, sentències i laudes arbitrals nacionals i estrangers.
 • Condicions generals de la contractació civil.
 • Protecció de la titularitat dominical de béns immobles.
 • Reclamacions de quantitat per impagament. Resolució i rescissió contractual.
 • Accions de responsabilitat contractual i extracontractual.
 • Acciones de responsabilidad contractual y extracontractual.

Contacta amb nosaltres

Dret Societari:

 • Constitució de societats mercantils.
 • Negociació i formalització de pactes d’accionistes
 • Transformacions de societats mercantils.
 • Operacions de reestructuració societària (fusions i adquisicions, escissions).
 • Adquisició de societats i empreses. Due Diligence.
 • Operacions societàries en general (ampliació i disminució de capital, modificacions estatutàries).
 • Assessorament a Consells d’Administració, Secretaries de Consell.
 • Preparació de Juntes Generals d’Accionistes.
 • Impugnació d’acords socials, exercici de l’acció social de responsabilitat d’administradors.
 • Redacció, negociació, i conclusió de contractes de compravenda d’accions i participacions socials i de constitució de drets reals sobre les mateixes.
 • Processos de liquidació de societats
 • Accions en reclamació d’indemnitzacions derivades d’accidents de circulació, responsabilitat i negligències professionals.
 • Herències i testaments.

Contacta amb nosaltres
Derecho de familia en Barcelona

Dret de familia:

 • Separació, divorci, unió de dret, nul·litat matrimonial civil i canònica, filiació, liquidació del règim econòmic matrimonial.
 • Procediments judicials contenciosos i de mutu acord.
 • Relacions paterna filials: guardia custodia i aliments.
 • Procediment judicial de modificació de mesures definitives.
 • Modificació de mesures derivades de sentències de separació, divorci o relacions paterna filials.
 • Dret successori (declaració d’hereus ab intestato, adjudicació i participació del cabdal hereditari, informes de testamentària, impugnació de disposicions testamentàries).
 • Execució de sentències.
 • Aliments entre parents.
 • Règim de visites en favor dels avis.

Contacta amb nosaltres

Drets de la propietat intelectual:

 • Arrendaments urbans i propietat horitzontal. Elaboració i negociació de contractes d’arrendament d’habitatge i locals de negoci; procediments verbals d’arrendaments urbans, procediments de desnonament per precari.
 • Protecció dels drets fonamentals de les persones (infracció del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge).
 • Dret audiovisual
 • Noves tecnologies

 • Noves tecnologies.
 • Defensa jurídica en procediments per infracció dels Drets de la propietat intel·lectual.
 • Protecció de Dades Personals (nou RGPD).
 • Defensa jurídica davant les resolucions del Registre Civil.
 • Expedients de domini.
 • Redacció de minutes notarials.

Dret laboral:

 • Acomiadaments objectius i disciplinaris. Acomiadament improcedent. Acomiadament nul.
 • Càlcul d’indemnitzacions. Drets d’empresa i treballadors.
 • Assistència a CMAC i tribunals.
 • Faltes lleus, greus i molt greus, amonestacions, suspensions de treball i salari.
 • Modificacions de les condicions de treball. Jornada laboral, horari, distribució. Sistemes de remuneració i quantitat salarial. Rendiment i funcions. Indemnitzacions per modificació substancial de les condicions de treball.
 • Reclamacions de quantitat, impagament de nòmines.
 • Conflictes laborals individuals i col·lectius.

Contacta amb nosaltres