Particulars

A Arias Assessors no només respon a les necessitats de les empreses, sinó que també destinem bona part dels nostres recursos a atendre al ciutadà en les seves relacions amb l’administració.

Posem a disposició a més tota una sèrie de productes i serveis pel seu benestar i el de la seva família, amb els millors professionals tant a nivell tècnic com jurídic. Hem arribat a acords amb les millors companyies asseguradores i convenis de col·laboració amb les diferents administracions en la gestió i tramitació d’impostos i requeriments de l’Administració

Serveis per a particulars:

 • Declaració Anual de Renda i Patrimoni de les persones físiques. Comprovació i rectificació d’esborranys. Rendes amb lloguers, accions i dividends, compravenda de finques i activitats econòmiques.
 • Declaracions i impostos de No Residents
 • Tràmits administratius amb Ajuntaments. Llicències, taxes i preus públics.
 • Obtenció del certificat digital per a tràmits amb les administracions
 • Gestions davant la Jefatura de Tràfic: informes de vehicles, transferències / canvis de nom, matriculació de vehicles. Importacions.
 • Dret de família: Herències, Impost de Successions i Donacions. Testaments.
 • Tramitació d’incapacitats i jubilacions.

 • Plans d’estalvi i d’inversió a la seva mida. Plans de pensions.
 • Contractes d’arrendament de vivendes i locals, dipòsit de fiances a l’INCASOL.
 • Arrendaments de temporada. Liquidació de taxa turística.
 • Contractes de treballadora de la llar.
 • Tot tipus d’assegurances per a vostè i la seva família (llar, vehicles, vida, PIAS, decessos).
 • Compravenda d’immobles. Impost de Transmissions Patrimonials.
 • Tràmits notarials i Registre de la Propietat.