Fiscal

Com a membres col.legiats de l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APTTCB), som experts en matèria fiscal i tributària. En el nostre despatx trobarà les solucions fiscals que necessita tant si realitza la seva activitat com a persona física (autònom/freelance per compte propi) o bé si ho fa com a persona jurídica (SL, SA, cooperatives…)

Recordi que una bona planificació i gestió fiscal es clau pel seu negoci, Arias Assessors es conscient d’aquesta circumstància, i per aquest motiu proporcionem als nostres clients un servei previsor, ràpid, professional i eficient on trobarà, entre d’altres, els serveis que detallem a continuació

Serveis en matèria fiscal i tributària:

 • Alta d’empresaris i professionals a l’Agència Tributària. Models 036 i 037.
 • Alta a l’IAE quan correspongui.
 • CIF/NIF, domicili fiscal i resta d’obligacions formals.
 • Retencions d’arrendaments d’immobles (locals de negoci). Models 115 i resum anual model 180.
 • Retencions i ingressos a compte de rendiments de treball i activitats professionals, models 111 i resum anual model 190.
 • Pagaments fraccionats de IRPF sobre beneficis per autònoms i professionals. Règims aplicables, ED Normal o simplificada, EO (Estimació Objectiva – Mòduls). Models 130-131.
 • Impost sobre Societats. Liquidació. Obligacions de comptabilitat i registre. Declaració Anual model 200 i pagaments fraccionats models 202.
 • IVA mensual, REDEME. Model 340. SII.
 • Operacions comunitàries. Declaració informativa model 349.

 • Declaracions informatives (model 347 clients i proveïdors, model 184).
 • Impostos especials (taxa d’allotjaments turístics, gasoil, beguda ensucrada)
 • Impostos i Renda de No Residents.
 • Declaració anual de IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)
 • Declaració de Patrimoni.
 • Impost de Transmissions Patrimonials.
 • Impost sobre Successions i Donacions.
 • Tramitació i confecció liquidacions IAE.
 • Resolució de consultes i tràmits amb les administracions.
 • Representació davant la Inspecció Fiscal de l’Agència Tributària
 • Representación ante la Inspección Fiscal de la Agencia Tributaria.