A partir de l’1 d’abril ja no hauràs de traslladar els teus comunicats de baixa a l’empresa

partes de baja

A partir de l’1 d’abril ja no hauràs de traslladar els teus comunicats de baixa a l’empresa

A partir de l’1 d’abril ja no hauràs de traslladar els teus comunicats de baixa a l’empresa

El pròxim 1 d’abril entra en vigor una important modificació que servirà per a simplificar els tràmits relacionats amb les baixes per malaltia (Incapacitat Temporal (IT). A partir d’aquesta data, el facultatiu que expedeixi els comunicats médics de baixa, confirmació o alta lliurarà a la persona treballadora tan sols una còpia del mateix i no serà necessari que la persona treballadora hagi de traslladar una còpia d’aquest comunicat a l’empresa que el podrà descarregar del Fitxer INSS Empreses.

El nou sistema funcionarà així: el Servei Públic de Salut, mútua o empresa col·laboradora remetrà les dades contingudes en els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per via telemàtica.

Una vegada rebuda aquesta informació, les empreses podran consultar les dades a través del Fitxer INSS Empreses. Quan l’empresa o l’ocupador no tingui obligació d’incorporar-se al Sistema XARXA, les comunicacions es realitzaran per correu ordinari i per SMS. Aquesta informació estarà disponible també en la seu electrònica de la Seguretat Social

Les empreses, per part seva, tenen l’obligació de remetre a l’INSS, en un termini màxim de tres dies hàbils i a través del Sistema XARXA, les dades econòmiques del comunicat mèdic de baixa. D’aquesta manera, les empreses ja no hauran de transmetre a l’INSS les dades econòmiques contingudes en els comunicats de confirmació i d’alta, simplificant també aquests processos.

Beneficis per als facultatius sobre els comunicats de baixa

Les novetats incloses en aquesta normativa tenen també repercussió en els Serveis Públics de Salut (SPS) de les Comunitats Autònomes, en la mesura en què es facilita i agilitza la labor dels seus facultatius pel que fa a la gestió dels comunicats de IT.

Una de les novetats que incidirà en aquesta millora consisteix en el fet que l’INSS no exigirà l’emplenament de la Classificació Nacional d’Ocupacions (CNO) per part del facultatiu, la qual cosa suposa una disminució de la càrrega de treball que assumeixen ja que passarà a ser voluntari per part dels serveis de salut.

A més, amb la finalitat d’agilitzar i facilitar l’actuació dels metges d’atenció primària, seran ara les empreses les responsables d’emplenar la informació de l’activitat funcional que desenvolupa el treballador, és a dir, tant l’emplenament del CNO com una descripció de les funcions que exerceix el treballador i el detall del seu lloc de treball.

Finalment, en línia amb l’anterior, tampoc serà obligatori que el facultatiu empleni el nom de l’empresa, però sí que haurà d’emplenar el camp corresponent al lloc de treball que el treballador li indiqui, que posteriorment es contrastarà amb les dades que es facilitin per l’empresa a l’INSS.

Novetats en ús de llar

Les persones que presten serveis retribuïts en l’àmbit de la llar familiar tampoc hauran d’efectuar aquestes comunicacions al titular de la llar familiar, sinó que serà l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) qui ho comuniqui. Així, quan la persona empleada de llar iniciï una baixa mèdica, l’INSS dirigirà una comunicació via SMS a l’ocupador. A més, s’enviarà una comunicació postal, per a informar-lo d’aquesta situació. També es realitzarà una comunicació electrònica que podrà consultar-se en la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

A partir d’ara, la persona ocupadora podrà visualitzar informació relativa a aquesta situació de baixa mèdica a través del Portal de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), Importass, al qual pots accedir des d’aquest enllaç.

Notícia extreta: https://revista.seg-social.es/-/novedades-incapacidad-temporal