La AEAT informa sobre els nous tipus d’IVA i recàrrec d’equivalència del RD-Llei 20/2022, de 27 de desembre

tipos de iva

La AEAT informa sobre els nous tipus d’IVA i recàrrec d’equivalència del RD-Llei 20/2022, de 27 de desembre

La AEAT informa sobre els nous tipus d’IVA i recàrrec d’equivalència del RD-Llei 20/2022, de 27 de desembre

El Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat, ha previst en els seus articles 1 i 72 modificacions en els tipus d’IVA i recàrrec d’equivalència.

En relació amb aquests nous tipus impositius i recàrrec d’equivalència, la AEAT informa que s’està treballant en canvis normatius i tècnics amb l’objectiu facilitar la facturació, subministrament i declaració d’aquestes operacions, establint en el 0,625 el tipus corresponent al recàrrec d’equivalència de les operacions subjectes al tipus d’IVA del 5%.

Models 303 i 322

Així, Hisenda anticipa que, amb l’objectiu d’habilitar la declaració de les operacions afectades pels nous tipus de recàrrec d’equivalència, per a les autoliquidacions corresponents a períodes impositius que s’iniciïn a partir d’1 de gener de 2023 es modificaran les especificacions tècniques dels models 303 i 322 de manera que les operacions afectades pels nous tipus s’incloguin en les caselles 156 i 158 juntament amb les operacions actualment subjectes al tipus del recàrrec d’equivalència del 0,5 per cent.

Subministrament Immediat d’Informació (SII)

En relació amb el tipus impositiu del 0 per cent de l’IVA per als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries establertes en l’article 72.2 del RD-llei 20/2022, de 27 de desembre, s’han modificat les validacions dels llibres registro portats a través de la Seu electrònica (SII), amb la finalitat d’admetre per a qualsevol operació subjecta i no exempta, amb independència del NIF que la realitza, operacions al tipus de 0 per cent amb data d’operació a partir d’1 de gener de 2023, amb les limitacions temporals establertes en el citat article 72.

Pel que fa als nous tipus de recàrrec d’equivalència prevists en l’article 1 i 72 del RD-llei 20/2022, de 27 de desembre, la AEAT informa que les validacions dels llibres registro portats a través de la Seu electrònica (SII) estaran disponibles a partir d’aquesta setmana.

Les incidències tècniques que tinguin el seu origen en l’actualització d’aquestes validacions es tindran en compte a l’efecte del còmput del termini de subministrament dels registres de facturació.

Notícia extreta de: https://www.iberley.es/