L’Agència Espanyola de Protecció de Dades valguda la inclusió del treballador en un grup de WhatsApp sense el seu consentiment

La Agencia Española de Protección de Datos valida la inclusión del trabajador en un grupo de WhatsApp sin su consentimiento

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades valguda la inclusió del treballador en un grup de WhatsApp sense el seu consentiment

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades valguda la inclusió del treballador en un grup de WhatsApp sense el seu consentiment

Per a l’agència espanyola de protecció de dades (AEPD), la legitimació pel tractament de les dades personals pot trobar-se en qualsevol dels apartats de l’art. 6.1 del RGPD, sempre que respecti els principis establerts en l’art. 5 del RGPD.

La reclamació es concreta en la inclusió sense el consentiment del treballador en dos grups de WhatsApp on es publiquen dades relatives a les rutes de repartiment, les persones que la realitzen, les hores, la ubicació de les furgonetes en acabar la jornada laboral i diversa informació laboral. Tots els integrants dels grups tenen accés a aquesta informació dels altres companys.

La legitimació per al tractament de les dades personals pot trobar-se en qualsevol dels apartats assenyalats en l’apartat 1 de l’article 6 del RGPD referenciat. En l’àmbit de les relacions laborals, el tractament de les dades personals es basa jurídicament, de manera principal, en l’execució del contracte de treball, encara que unes certes dades també podran tractar-se per a complir les exigències imposades per la llei o per un conveni col·lectiu.

El tractament de les dades personals ha de respectar els principis establerts en l’article 5 del RGPD referenciat. En aquest supòsit són de destacar del principi de minimització de dades, havent de ser els adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins perseguits; i el de confidencialitat, que no vagin a ser accedits per persones alienes al grup de treball.

Per a l’AEPD, en la resolució AEPD núm. EXP202105690 de 9 de gener de 2023 «les dades objecte de tractament són els mínims necessaris per a l’organització del treball particular dut a terme per la part reclamada, que ha informat els treballadors de la finalitat del tractament en els grups de WhatsApp creats amb la finalitat d’utilitzar aquesta via de comunicació en assumptes relacionats amb el contracte de treball, condicions laborals, organització i desenvolupament de tasques de treball i repartiment i mantenint la confidencialitat sobre ells». Per tant, no s’han trobat evidències que acreditin l’existència d’infracció en l’àmbit competencial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Noticia extreta de: https://www.iberley.es/