Amb efectes des del dia 15 d’abril de 2023, l’Agència Tributària flexibilitza els ajornaments per a facilitar la liquiditat dels contribuents

Agencia Tributaria

Amb efectes des del dia 15 d’abril de 2023, l’Agència Tributària flexibilitza els ajornaments per a facilitar la liquiditat dels contribuents

Amb efectes des del dia 15 d’abril de 2023, l’Agència Tributària flexibilitza els ajornaments per a facilitar la liquiditat dels contribuents

Al costat de l’Ordre HFP/311/2023, de 28 de març (BOE 31-03-2023) s’han dictat dues Instruccions:

  • Instrucció 1/2023, de 31 de març, de la Directora del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària sobre les garanties necessàries per a la concessió d’ajornaments i fraccionaments de pagament, i per a obtenir la suspensió dels actes administratius objecte de recurs i reclamació.
  • Instrucció 2/2023, de 3 d’abril, de la Directora del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, sobre gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagament

Totes dues instruccions, amb entrada en vigor el dia 15 d’abril de 2023, permetran donar una major flexibilització en el pagament de deutes a través de la figura dels ajornaments i fraccionaments de pagament a aquells ciutadans que així ho necessitin, així com en la constitució de garanties. Entre altres mesures, cal destacar les següents:

  • Augment dels terminis de concessió
  • Tramitació de manera automatitzada en els ajornaments fins a 50.000 euros, la tramitació i la concessió dels quals podran ser realitzades en qüestió de segons
  • Ampli ventall de possibilitats per a constituir garanties en els ajornaments o fraccionaments superiors a 50.000 euros que precisin la constitució de garanties