Ajuda de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni.

Ayuda de 200 euros

Ajuda de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni.

Línia directa d’ajuda amb 200 euros a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni, que siguin assalariats, autònoms o aturats

Mitjançant un butlletí extraordinari, publicat el diumenge 26 de juny de 2022, el BOE publica el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s’adopten i es prorroguen determinades mesures per a respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l’illa de la Palma. Al costat de la pròrroga de determinades mesures contemplades en els Reials decrets llei 4/2022, de 15 de març i 6/2022, de 29 de març, introduint alguns ajustos complementaris, en l’àmbit laboral i de la seguretat social trobem:

Línia directa d’ajuda amb 200 euros

L’art. 31 de el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, introdueix una línia directa d’ajuda a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni, que siguin assalariats, autònoms o aturats. Aquesta ajuda, de 200 euros de quantia en pagament únic, té per objecte pal·liar l’efecte perjudicial en els preus ocasionat per la crisi energètica derivada de la invasió d’Ucraïna en situacions de vulnerabilitat econòmica, no cobertes per altres prestacions de caràcter social, com és el cas de les pensions contributives, l’increment de les quals es garanteix en línia amb la inflació; de l’ingrés mínim vital, o de les pensions de jubilació i invalidesa no contributives, tenint en compte que aquests dos últims casos, ja es beneficien d’un increment extraordinari en els termes previstos en aquest reial decret llei. Per a la percepció d’aquesta ajuda, s’estableixen així mateix uns màxims d’ingressos i patrimonis conjunts en funció de la convivència en el domicili, amb l’objectiu que el col·lectiu de beneficiaris de l’ajuda respongui als principis de necessitat i progressivitat.

Aquesta ajuda mobilitzarà 540 milions d’euros i es presenta els següents extrems:

  • Suposa un pagament únic de 200 euros.
  • Seran beneficiàries les persones físiques que en la data d’entrada de vigor de el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny (27 de juny de 2022) realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donats d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, o siguin desocupats inscrits en l’oficina d’ocupació, siguin beneficiaris o no de la prestació o subsidi per desocupació, sempre que en 2021 haguessin percebut ingressos inferiors a 14.000 euros anuals, i tinguessin un patrimoni inferior a 43.196,40 euros anuals.
  • El còmput d’ingressos i de patrimoni s’efectuarà de manera conjunta per tota la unitat familiar, segons els apartats 1, 4 i 5 de l’article 20 de la Llei 19/2021, de 20 de desembre.
    Els beneficiaris han de tenir residència legal i efectiva a Espanya.
  • Queden exclosos els perceptors de el ingrés mínim vital, o pensions abonades pel Règim General i els Règims especials de la Seguretat Social o pel Règim de Classes Passives de l’Estat. També els professionals no integrats en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms integrats en les mutualitats de previsió social.
  • La sol·licitud es presentarà en la Seu Electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària fins a el 30 de setembre de 2022.