Alguns sectors d’autònoms tenen la possibilitat de minorar els seus rendiments en aquesta RENDA de 2023

Rendiments

Alguns sectors d’autònoms tenen la possibilitat de minorar els seus rendiments en aquesta RENDA de 2023

Alguns sectors d’autònoms tenen la possibilitat de minorar els seus rendiments en aquesta RENDA de 2023

Hisenda va aprovar diferents beneficis fiscals per a diversos col·lectius d’autònoms amb els quals podran minorar els seus rendiments en aquesta RENDA de 2023. En aquesta campanya, alguns treballadors per compte propi podran beneficiar-se de reduccions més elevades que altres anys i pagar menys impostos.

Diferents col·lectius d’autònoms, com per exemple els moduleros, els agricultors i ramaders que tributen en aquest mateix sistema o els autònoms afectats pel volcà de La Palma es beneficiaran en aquesta declaració d’IRPF de reduccions sobre el seu rendiment net més elevades que altres anys que els permetran pagar menys impostos. S’estima que en aquesta campanya, alguns treballadors per compte propi podran accedir a alguns avantatges fiscals que va aprovar Hisenda a la fi de 2022 i reduir així el seu rendiment net subjecte a impostos.

Les novetats que va posar en marxa Hisenda en la seva reforma fiscal van dirigides a diferents grups d’autònoms: almenys 350.000 que tributarien per mòduls l’any passat en qualsevol activitat, i també els agricultors o ramaders que van tributar en aquest mateix sistema.  Aquestes mesures es van articular en l’ordre HFP/1172/2022, de 29 de novembre, per la qual desenvolupa per a 2023 el sistema d’estimació objectiva.

La nova norma no sols va prorrogar els actuals límits per a accedir i romandre en aquest règim, sinó que a més va elevar de manera excepcional, “per l’actual situació econòmica”, la reducció general que se’ls aplica a molts contribuents. En el cas dels autònoms en estimació directa, els avantatges afectaran la seva declaració d’IRPF de 2023, a presentar en 2024, però els que tributen en mòduls, els agricultors o els afectats pel volcà de La Palma podran aplicar ja en aquesta RENDA les noves reduccions fiscals i pagar menys impostos que en anys anteriors.

Més de 350.000 autònoms en mòduls podran reduir un 15% els seus rendiments nets a declarar

A diferència de l’estimació directa, on els autònoms paguen impostos segons el que hagin ingressat cada any, la declaració d’IRPF amb l’estimació objectiva es calcula mitjançant “mòduls”, que en funció del negoci que desenvolupa el treballador per compte propi, donen com a resultat un import fix a pagar pels seus impostos, independentment de quant hagi facturat durant l’any.

Per a calcular aquest rendiment primer es multipliquen les unitats de mòduls que li correspon a cada autònom pel rendiment anual per unitat abans d’amortització. Això dona un resultat, que és major o menor en funció de si l’autònom té empleats, de l’energia que consumeix o dels metres quadrats del seu local, entre molts altres paràmetres. Una vegada calculat això, al resultat se li aplica una reducció general que habitualment és del 5%.

Enguany, Hisenda ha ampliat aquesta reducció del 5% al 15%, per la qual cosa tots els treballadors per compte propi que van tributar en mòduls durant 2022 -s’estima que són més de 350.000- es podran restar un 10% més en el càlcul del seu rendiment net. El que, comptat i debatut, farà que paguin menys impostos en la declaració de la RENDA 2022, a presentar entre l’11  d’abril  i el 30 de juny d’enguany.

Segons explica Hisenda en l’ordre publicada el passat 29 de novembre, d’una banda, “es mantenen per a l’exercici 2023 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d’aplicació”. No obstant això, “a conseqüència de l’actual situació econòmica, s’augmenta la reducció general sobre el rendiment net de mòduls del 5% al 15%, per al període impositiu 2022. Aquesta mesura resulta aplicable a tots els contribuents que determinin el rendiment net de la seva activitat econòmica conformement al mètode d’estimació objectiva”. Es calcula que són gairebé 600.000.

I per a l’IRPF 2023, a presentar entre abril i juny de 2024, la reducció general també augmentarà, encara que en aquest cas del “5% al 10% per a tots els contribuents”:

Mesures especials per als agricultors o ramaders i també per als autònoms de La Palma

A més, l’ordre també desenvolupa mesures especials  per a les activitats agrícoles i ramaderes que tributen pel règim de mòduls .”Amb la finalitat de compensar l’increment del cost de determinats inputs”, durant els períodes impositius 2022 i 2023, aquests autònoms podran minorar el seu rendiment net previ “en un 35% pel preu d’adquisició del gasoil agrícola i en el 15% del preu d’adquisició dels fertilitzants, en tots dos casos, necessaris per al desenvolupament d’aquestes activitats”.

Així mateix, a conseqüència de l’elevat impacte que ha tingut la sequera, així com per l’increment de preus dels costos dels pinsos i de l’energia elèctrica, l’ordre també converteix en “estructurals, les modificacions que per a 2021 es van establir per als índexs correctors per pinsos adquirits a tercers i per cultius en terres de regadiu que utilitzin, a aquest efecte, energia elèctrica. Aquestes modificacions també es van aplicar en el període impositiu 2022”.

Finalment, a causa de les conseqüències de les erupcions volcàniques ocorregudes a l’Illa de la Palma, s’estableix per a les activitats econòmiques desenvolupades en aquesta illa, una reducció especial, similar a l’establerta per al terme municipal de Lorca, a causa del terratrèmol esdevingut en aquest municipi. Aquestes reduccions s’aplicaran tant en 2022 com en 2023.

Altres canvis que afectaran els autònoms en la campanya de la RENDA a presentar en 2024

Ampliació de la deducció per maternitat a partir de la pròxima RENDA

La llei de pressupostos va incloure canvis en la deducció general de 100 euros al mes o 1.200 euros anuals que poden aplicar-se totes les mares autònomes o assalariades que tinguin fills menors de tres anys. Fins ara, Hisenda ha tingut un criteri consistent a restar d’aquest benefici fiscal cada mes que les mares estiguin inactives i no hagin cotitzat. És a dir, que en 2022 i per a la RENDA a presentar enguany, les treballadores per compte propi perdran 100 euros per cada mes que no hagin estat donades d’alta en la Seguretat Social. Si per exemple es van donar de baixa dos mesos l’any passat, perdran 200 euros de deducció.

No obstant això, a partir d’enguany i amb efectes en la pròxima RENDA (a declarar en 2024), això deixarà en aquest cas. Hisenda ha modificat aquest criteri i ha inclòs en els Pressupostos Generals de l’Estat un canvi que permet que les autònomes continuar cobrant aquests 1.200 euros a l’any de deducció, sense cap retallada, encara que s’hagin donat de baixa i no hagin cotitzat durant algun mes.

Augment de les despeses de difícil justificació en IRPF per a autònoms en mòduls i estimació directa

Per al cas dels autònoms en mòduls que ja compten amb un ampliació de les reduccions per a aquesta campanya de la RENDA, se’ls aplicarà també una reducció en la següent declaració d’IRPF, a presentar en 2024. En aquest cas, la reducció no serà del 15% com enguany, sinó del 10%.

A més, una altra de les mesures que es va incloure en els PGE és l’augment  del 5% al 7% de la reducció per despeses deduïbles difícils de justificar per als autònoms en estimació directa. Segons van estimar des d’Hisenda, aquesta rebaixa afectarà  956.462 treballadors per compte propi.

Per a beneficiar-se d’aquesta mesura només hi haurà que complir dues condicions que són  tributar per estimació directa simplificada en IRPF i haver obtingut beneficis l’any anterior, que en aquest cas seria 2022. Aquesta reducció consisteix a aplicar un determinat percentatge sobre el benefici previ de l’activitat. A partir de 2023 seria un 7%.

 

Noticia extreta: https://www.autonomosyemprendedor.es/