Els autònoms que mantenen deutes amb Hisenda o la Seguretat Social poden tenir serioses conseqüències

Els autònoms que mantenen deutes amb Hisenda o la Seguretat Social poden tenir serioses conseqüències

Els autònoms que mantenen deutes amb la Seguretat Social o Hisenda poden tenir serioses conseqüències

Els autònoms que presentin deutes amb la Seguretat Social o Hisenda podrien tenir problemes fins amb la seva pensió de jubilació.

Mantenir deutes amb la Seguretat Social o Hisenda pot implicar serioses conseqüències per als autònoms. Es tracta d’una qüestió bastant important, i que molts autònoms encara desconeixen a l’hora de complir amb les seves obligacions fiscals. A vegades, els efectes de deure diners a l’administració podrien traspassar al negoci, afectant el treballador per compte propi, fins i tot, quan arribi el moment de la seva jubilació.

Així, uns dies després del final d’un dels mesos més intensos per als autònoms en matèria fiscal, i després d’una pujada de fins al 8,6% en les quotes que els afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) van sofrir sense previ avís el 31 de gener, recordar les conseqüències que els treballadors per compte propi poden sofrir si mantenen els seus deutes amb Hisenda o la Seguretat Social és especialment important.

En essència, els efectes més perjudicials que els autònoms que mantinguin deutes amb l’administració poden sofrir s’articulen en dos fronts: d’una banda, respecte a les bonificacions i ajudes a les quals tenen accés durant l’acompliment de la seva activitat professional; i, per un altre, les relatives a les condicions que han de complir per a poder accedir a les prestacions que té dret.

A quines conseqüències s’enfronta un autònom si té deutes amb la Seguretat Social o Hisenda?

  • No podrà accedir a cap prestació, ni tan sols la jubilació

La principal conseqüència a la qual s’enfronten els autònoms si tenen deutes amb Hisenda o la Seguretat Social és la impossibilitat per a accedir a qualsevol tipus de prestació pública, inclosa la de jubilació. Així, l’impagament d’una sola quotes del RETA podria ser motiu suficient perquè es denegui la pensió d’un treballador per compte propi, fins i tot en el cas que aquest hagués estat al corrent de pagament durant tota la seva trajectòria professional. Actualment els autònoms tenen dret a les mateixes prestacions que un assalariat, des de la sanitat fins a la baixa temporal, passant per l’accident i la malaltia professional, maternitat i paternitat, fins al cessament d’activitat o la jubilació.

L’article 47 de la Llei General de Seguretat Social contempla la possibilitat que els autònoms que deguin alguna quota puguin sol·licitar un ajornament sense perdre l’accés a la prestació. No obstant això, si s’incomplís qualsevol dels termes d’aquest, “es procedirà a la suspensió immediata de la prestació reconeguda que estigués percebent, la qual solament podrà ser rehabilitada una vegada que hagi saldat el deute amb la Seguretat Social íntegrament.”

  • Perdrà el dret a beneficiar-se de qualsevol bonificació

D’altra banda, els autònoms que deguin diners al fisc o a la Seguretat Social no podran beneficiar-se de cap bonificació. Entre elles, la Tarifa Reduïda a la qual poden acollir-se els treballadors per compte propi que s’hagin donat d’alta en el RETA des del passat 1 de gener, i que suposa el pagament d’una quota de 80 euros al mes durant el primer any d’activitat (i el segon, en cas que els rendiments siguin inferiors al Salari Mínim Interprofessional).

Es tracta d’un punt important, ja que els autònoms que tinguin deutes amb Hisenda o la Seguretat Social tampoc podran beneficiar-se de cap de les bonificacions en matèria d’incentius a la contractació, la qual cosa podria afectar directament el creixement del negoci. A més, tal com es recull en tots els plecs d’accés a aquests beneficis, “si durant el període de bonificació existeix una falta d’ingrés en termini reglamentari d’aquestes obligacions, es produirà la pèrdua automàtica de les bonificacions.”

  • Tampoc tindrà accés a cap ajuda pública

Un altre dels drets que els autònoms poden perdre si mantenen deutes pendents amb Hisenda o la Seguretat Social és l’accés a qualsevol tipus d’ajuda. En aquest apartat s’inclouen dotacions com les contemplades en el Programa Kit Digital o qualsevol altre tipus de convocatòria que inclogui una subvenció directa per als negocis, tant a nivell estatal com autonòmic o municipal.

Els autònoms en concurs de creditors poden accedir al crèdit públic, però només en alguns suposats

Què ocorre quan un autònom es troba enmig d’un concurs de creditors? En aquests casos, l’accés a les ajudes, bonificacions i prestacions presenta algunes particularitats, encara que, en la majoria dels casos, estar al corrent de pagament d’amb Hisenda i la Seguretat Social continua sent una condició sine qua non per a accedir a aquestes.

La gran diferència es troba en l’accés al crèdit públic, a través dels préstecs que l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) concedeix a milers d’autònoms cada any. Sobre aquest assumpte, els experts van explicar a aquest diari que la situació és diferent en funció de la fase del procediment concursal en què es trobi el negoci.

La fase preconcursal ho permet i la concursal no. S’entén que, si està en concurs de creditors, com al voltant del 90% acaba en la liquidació del negoci, aquests tenen poques possibilitats de ser viables. És una cosa que intentem evitar, perquè és una espècie d’estigmatització, però és una situació que es dona de manera habitual”, va valorar a aquest mitjà Alberto Velasco, secretari tècnic del Registre d’Economistes Forenses (REFOR) del Consell General d’Economistes (*CGE).

Com pot un autònom saber si té algun deute amb Hisenda o la Seguretat Social?

A tenor de les greus conseqüències que pot implicar tenir algun tipus de deute amb Hisenda o la Seguretat Social, tots dos ens públics permeten als autònoms consultar la seva existència, sol·licitar ajornaments o pagar les quantitats pendents a través de les seves pàgines web. En el primer cas, l’Agència Tributària permet realitzar aquests tràmits utilitzant el sistema d’identificació Cl@ve Pin en el seu web.

Per part seva, la Seguretat Social, a través de la seva seu electrònica, permet als treballadors per compte propi sol·licitar un informe sobre l’existència -o inexistència- de deutes. “Si es reflecteix un deute amb la Seguretat Social, s’obté un segon informe amb els documents de deute, períodes i imports pels quals s’ha emès”, expliquen des de l’INSS.

Noticia extreta de: https://www.autonomosyemprendedor.es