Autònoms: Risc de Sancions de 3.000 euros per Incorrecta Conservació de Factures segons Hisenda.

facturas autonomos

Autònoms: Risc de Sancions de 3.000 euros per Incorrecta Conservació de Factures segons Hisenda.

La Importància de la Correcta Gestió de Factures per a Autònoms

Ser autònom implica responsabilitats, i una de les més crucials és la gestió adequada de les factures. Recentment, l’Agència Tributària ha intensificat la vigilància en aquest aspecte, amb la possibilitat de multes de fins a 3.000 euros pels autònoms que no mantinguin correctament els seus registres de facturació.

Aquesta mesura, lluny de ser un simple tràmit burocràtic, té profundes implicacions per a l’estabilitat financera i la reputació dels professionals independents. En aquest article, explorarem la importància de la correcta gestió de les factures i com els autònoms poden evitar sancions econòmiques significatives.

L’Advertiment de l’Associació Espanyola de Assessors Fiscals i Gestors Tributaris (Asefiget)

En una entrevista recent, Mª Dolores Ortega, vocal del comitè executiu d’Asefiget, va destacar la transcendència de mantenir un ordre meticulós en l’operativa amb les factures. Des de l’enviament fins a la recepció i la conservació, cada pas s’ha de seguir amb atenció. Ortega va advertir que “arxivar les factures no és quelcom menor, i el mateix s’aplica als tiquets o documents justificatius”.

Segons la gravetat i el tipus d’error comes pel autònom en relació amb les seves factures, les sancions poden arribar fins als 3.000 euros. La llei estableix que les infraccions poden derivar-se de “l’incompliment de les obligacions de facturació, entre altres, la d’expedició, remissió, rectificació i conservació de factures, així com els seus justificants”.

Errors Comuns que Poden Conduir a Multes

La Llei General Tributària, en el seu article 201, detalla les infraccions tributàries relacionades amb les obligacions de facturació i documentació. Alguns errors comuns que poden portar a sancions inclouen:

• Errors en l’Expedició: Les factures han de tenir una numeració correlativa per dates i sense errors en les dades.

• Errors en la Recepció: És crucial verificar que totes les dades de les factures rebudes siguin correctes.

• Errors en la Conservació: Els autònoms han de conservar les seves factures durant almenys cinc anys, segons l’estipulat per la llei.

• Errors en la Rectificació: En emetre factures rectificatives, és vital evitar errors en el motiu de la rectificació i seguir els procediments adequats.

Sancions i Multes segons la Gravetat de l’Incompliment

Hi ha diferents categories de sancions segons la gravetat de l’incompliment per part de l’autònom:

• Sancions Lleus: Inclouen multes fixes de 150 euros per cada document incorrectament expedir o utilitzat, com la negligència en documents de circulació.

• Sancions Greus: Estableixen multes proporcionals a l’import de les operacions que van originar la infracció. Poden variar des del 1% fins al 4%, depenent de la gravetat de l’incompliment, com errors en l’expedició o falta de conservació de les factures.

• Sancions Molt Greus: S’apliquen als casos de dades falsejades, inexistentes o justificants substituïts, com les factures falses. Aquestes sancions poden arribar al 75% de l’import de les operacions que han originat la infracció.

Recomanacions i Conclusions

Els assessors fiscals suggereixen que els autònoms siguin diligents en el control de la numeració de les seves factures i utilitzin programes que facilitin aquest seguiment. A més, en cas d’errors, es aconsella l’emissió de factures rectificatives per evitar sancions futures.

Conservar les factures durant el temps requerit i conèixer les obligacions tributàries són aspectes essencials per evitar multes. La propera facturació electrònica contribuirà a una regulació més estricta i, amb això, a la reducció d’errors i frau fiscal.

En resum, la correcta gestió de les factures no només és una responsabilitat legal, sinó també una mesura crucial per a la salut financera i la reputació dels autònoms. Evitar sancions significa entendre i complir amb les obligacions tributàries, garantint un flux de treball eficient i lliure de complicacions legals.