Els avantatges fiscals que gaudiran els autònoms i negocis que es considerin “innovadors” en 2023

Els avantatges fiscals que gaudiran els autònoms i negocis que es considerin “innovadors” en 2023

El Congrés va donar llum verda dijous passat al Projecte  de Llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, més conegut com a ‘Llei de Startups’, que porta un any en les Corts pendent d’aprovació. Després del vistiplau de la cambra, la nova normativa entrarà en vigor a partir de gener de 2023 i portarà diversos avantatges fiscals per a milers d’autònoms al capdavant del que es consideri, sobre la base d’uns criteris generals, negocis innovadors i emergents.

La llei recentment aprovada per les corts aclareix que les noves ajudes i l’ampliació de diverses deduccions van dirigides a donar una major cobertura i suport econòmic a aquells negocis que denomina “emergents”. De fet, el propi text fixa les condicions que hauran de complir les empreses emergents per a ser considerades startups i poder acollir-se a aquests beneficis a partir de gener de 2023.

Alguns dels principals requisits serien tenir, en general, menys de cinc anys, ampliables a set per als negocis d’alguns sectors com la biotecnologia;  o “desenvolupar un projecte d’emprenedoria innovadora que compti amb un model de negoci escalable”. Es dona la potestat a l’empresa Enisa per a determinar quins autònoms sí i quins no estan al capdavant d’una activitat “innovadora”. Alguna cosa que, no obstant això, ha causat polèmica entre diversos sectors d’autònoms que estan suportant grans pujades de costos i veuen com quedaran una vegada més fos de les ajudes del Govern pel mer fet de no ser  considerat startups.

A continuació, es resumeixen les principals ajudes i beneficis fiscals als quals es podran acollir les startups i empreses “emergents” a partir de l’1 de gener de 2023, a costa de la publicació de la nova llei en el BOE.

 

Noves ajudes i avantatges fiscals per als negocis innovadors que siguin considerats “startups”

Podran tributar a una mena del 15% en Societats

La mesura més important que inclou la nova llei de startups és la reducció fins a un 15% en el tipus que hauran de pagar les empreses que siguin considerades “emergents” en l’Impost de Societats. Segons diu la norma,  els contribuents d’aquests impostos que tinguin la condició d’empresa emergent tributaran en el primer període impositiu en què, tenint aquesta condició, la base imposable resulti positiva i en els tres següents, sempre que mantinguin la condició citada, al tipus del 15% en Societats.

Ajornaments especials

L’Administració també concedirà durant els dos primers anys ajornaments especials, sense que siguin necessàries garanties, en el pagament d’impostos a les startups. Aquests ajornaments seran per un període de dotze i sis mesos, respectivament, des de la finalització del termini d’ingrés en període voluntari del deute tributari corresponent als citats períodes impositius. Per a gaudir d’aquest benefici, serà necessari que el sol·licitant es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries en la data en què s’efectuï la sol·licitud d’ajornament i, a més, que l’autoliquidació es presenti dins del termini establert.

Les persones sense nacionalitat espanyola podran invertir en aquests negocis considerats startups

Per a fomentar la inversió en startups espanyoles es permetrà que les persones físiques que manquin de la nacionalitat espanyola i que desitgin invertir en empreses emergents espanyoles i no resideixin a Espanya, sol·licitin a l’Agència Estatal d’Administració Tributària espanyola un número d’identificació fiscal. No estaran obligades, a aquest efecte, a obtenir un número d’identitat d’estranger.

Gràcies als avantatges fiscals, les startups podran utilitzar fins a 50.000 euros anuals exempts de tributar per a retribuir als seus empleats

La nova llei permet també a les startups utilitzar fins a un 20% de les seves accions per a la fórmula denominada “stock option”, és a dir, retribuir amb participacions als seus empleats. A més, es millora la fiscalitat d’aquestes fórmules retributives basades en el lliurament d’accions o participacions als empleats elevant l’import de l’exempció dels 12.000 als 50.000 euros anuals en el cas de lliurament d’accions o participacions als empleats d’empreses emergents.

Tràmits més barats i àgils per a crear un negoci innovador o startup

Una altra dels avantatges fiscals que porta la llei de startups és la reducció de costos i de temps a l’hora de crear un d’aquests negocis. En l’últim projecte debatut pel Congrés a l’octubre, un mes abans de la seva aprovació, es van rebaixar els aranzels notarials i registrals, en el cas que els emprenedors que s’acullin als estatuts tipus adaptats a les necessitats de les empreses emergents i utilitzin el sistema de tramitació telemàtica del Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empresa. Si la seva capital social és inferior a 3.100 euros, haurien de pagar  60 i 40 euros respectivament. Ara bé, es va arribar a proposar que aquests tràmits anessin gratis. Caldrà esperar que la norma surti publicada en el BOE per a veure si es va aconseguir incloure aquesta última mesura.

Així mateix, el Govern va informar que s’agilitzaran els tràmits perquè es trigui una mitjana de 6 hores a crear una empresa i fins a un termini màxim de 5 dies per a alguns casos especials amb estatuts personalitzats. A més, la publicació dels actes d’inscripció en el Butlletí del Registre Mercantil  estarà exempta del pagament de taxes.

Les startups podran perdre fins a la meitat del seu patrimoni sense haver de dissoldre la societat

Altra dels avantatges fiscals de la nova llei de startups és que es permetrà durant els tres primers anys que les empreses emergents no incorrin en causa de dissolució per pèrdues si veuen reduït el seu patrimoni net fins a la meitat del seu capital social, sempre que no sigui procedent sol·licitar la declaració de concurs.

Augment de les deduccions per invertir en aquesta mena de startups

La llei també augmenta la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, incrementant el tipus de deducció del 30 al 50% i augmentant la base màxima de 60.000 a 100.000 euros. Així mateix, s’eleva, amb caràcter general, de tres a cinc anys el termini per a subscriure les accions o participacions, a comptar des de la constitució de l’entitat, i fins a set per a determinades categories d’empreses emergents. A més, per als socis fundadors d’empreses emergents es permet l’aplicació d’aquesta deducció amb independència del seu percentatge de participació en el capital social de l’entitat.

Reducció de garanties per a les startups que vulguin accedir a subvencions

Per a les startups que estiguin accedint a una subvenció, si aquesta està condicionada a alguna prestació de garanties, l’empresa emergent beneficiària podrà sol·licitar que la garantia es redueixi a canvi de disminuir en la mateixa proporció l’import de l’ajuda o del pagament anticipat.

Per a això hauran d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social durant els últims cinc exercicis i no haver incorregut en procediment de reintegrament de cap subvenció atorgada amb anterioritat.

Educació en emprenedoria innovadora

La norma també indica que les Administracions Públiques promouran el desenvolupament de programes educatius en matèria d’emprenedoria i habilitats digitals, incloent-hi aquells nascuts de la col·laboració públic-privada, particularment en entorns rurals o amb escassa densitat de població per a fomentar la creació d’empreses emergents en aquestes ubicacions.

Quins negocis seran considerats ‘startups’ i tindrien dret a beneficiar-se dels avantatges fiscals?

Per a accedir a les ajudes i avantatges fiscals recollits en la nova llei de startups, els negocis hauran de complir els següents requisits, que seran verificats per Enisa:

  • Ser de nova creació  o que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la data d’inscripció en el Registre Mercantil, o Registre de Cooperatives competent, de l’escriptura pública de constitució, amb caràcter general. Aquest termini es pot ampliar a set anys en el cas d’empreses de biotecnologia, energia, industrials i altres sectors estratègics o que hagin desenvolupat tecnologia pròpia, dissenyada íntegrament a Espanya.
  • No haver sorgit d’una operació de fusió, escissió o transformació d’empreses que no tinguin consideració d’empreses emergents.
  • Tenir la seva seu social, domicili social o establiment permanent a Espanya.
  • El 60% de la plantilla haurà de tenir un contracte laboral a Espanya. En les cooperatives es computaran dins de la plantilla, únicament als efectes del citat percentatge, els socis treballadors i els socis de treball, la relació del qual sigui de naturalesa societària.
  • Desenvolupar un projecte d’emprenedoria innovadora que compti amb un model de negoci escalable. Aquesta consideració l’atorgarà l’empresa Enisa
  • No distribuir ni haver distribuït dividends, o retorns en el cas de cooperatives.
  • No cotitzar en un mercat regulat.
  • No podran acollir-se als beneficis de la Llei aquelles empreses emergents fundades o dirigides per una persona que no estigui al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, hagi estat condemnada per sentència ferma per un delicte d’administració deslleial, insolvència punible, delictes societaris, delictes de blanqueig de capitals, finançament del terrorisme, per delictes contra la Hisenda pública i la Seguretat Social, per delictes de prevaricació, suborn, tràfic d’influències, malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals o per delictes urbanístics així com a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques.

D’altra banda, la norma diu que es considerarà que una empresa emergent és innovadora “quan la seva finalitat sigui resoldre un problema o millorar una situació existent mitjançant el desenvolupament de productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació amb l’estat de la tècnica i que porti implícit un risc de fracàs tecnològic o industrial o en el propi model de negoci”.

Per a determinar aquesta qualificació, “els emprenedors que vulguin acollir-se als beneficis i especialitats d’aquesta Llei hauran de sol·licitar a ENISA, Empresa Nacional d’Innovació SME S.A., que avaluï totes les característiques, a més del criteri del caràcter innovador del seu model de negoci. La innovació proposada podrà ser de producte o de negoci”. El procediment d’avaluació dut a terme per ENISA s’efectuarà en un termini no superior a tres mesos.

Notícia extreta de Autonómos i emprenedors.

Si vols informar-te més sobre això o altres notícies en el nostre blog