Les families monoparentals tindran dret a dues setmanes més en cas de part, adopció o acolliment múltiple o fill amb discapacitat

Les families monoparentals tindran dret a dues setmanes més en cas de part, adopció o acolliment múltiple o fill amb discapacitat

L’Institut Nacional de la Seguretat Social esmena un error comès amb del Reial Decret llei que ampliava els permisos de paternitat que va provocar que les famílies monoparentals perdessin una setmana de permís retribuït en els supòsits de discapacitat del fill o filla, naixement, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment múltiple.

Diverses mares van presentar queixes davant l’INSS, i aquest organisme emet una nota de premsa en la qual aclareix que els familias monoparentals, tindràn dret a gaudir de les dos semanas addicionals de permís retribuït previst a l’Apartat 6 de l’article 48 de l’ET, igualant així el dret d’aquestes families a les formades per 2 progenitors a a gaudir del període addicional previst al citat article.

Des del 8 de març, amb l’aplicació de la Llei 6/2019 d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball es va introduir, entre altres novetats, la configuració dels permisos i suspensions de contracte com a drets individuals de les persones treballadores.

D’aquesta manera, el dret a aquesta prestació per naixement i cura de fill o menor pot exercir indistintament per un o altre progenitor, adoptant, guardador amb fins d’adopció o acollidor, amb la mateixa durada i sense possibilitat de transferència.

El nou disseny de la prestació -com dret individual-va donar lloc a una situació no prevista en el cas de les famílies monoparentals: el repartiment equitatiu entre els dos progenitors de les dues setmanes addicionals en cas de discapacitat del menor o de part, acolliment o adopció múltiples entre ambdós progenitors, es limita a una quan es tracta de família monoparental.

Amb el criteri dictat per l’INSS, s’iguala el dret entre els dos models de familia, de manera que els fills i filles -o menors- puguin rebre les cures necessàries independentment que tingui un o dos progenitors.