Claus del nou sistema de cotització per a autònoms (Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol)

nuevo sistema de cotización

Claus del nou sistema de cotització per a autònoms (Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol)

El Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol (BOE 27 de juliol de 2022), crea un nou sistema de cotització per rendiments nets per als treballadors autònoms. Entre les seves novetats trobem:

Novetats aplicables des del dia 1 de gener de 2023 en el nou sistema de cotització:

 • Quota reduïda de 80 euros mensuals entre els anys 2023 i 2025 per l’inici d’una activitat per compte propi.
 • S’estableixen unes taules de cotització en funció dels rendiments que obtinguin durant els exercicis 2023, 2024 i 2025  Els treballadors inclosos en el RETA hauran de cotitzar en funció dels rendiments íntegres obtinguts.
 • Fins a sis canvis anuals de base de cotització.
 • S’adapten les bonificacions i reduccions en la cotització al Règim Especial de Treballadors Autònoms a la cotització per trams.
 1. Entrada en vigor i període de la nova cotització per a autònoms.

El reial decret llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2023. No obstant això, la implantació d’aquesta modificació es farà de manera gradual.

El nou sistema es desplegarà en un període màxim de nou anys, amb revisions periòdiques cada tres anys (el període inicial d’implantació va de 2023-2025). (D.T. 1a).

 1. Quota reduïda de 80 euros mensuals entre els anys 2023 i 2025 per l’inici d’una activitat per compte propi.

Durant el període comprès entre els anys 2023 i 2025, s’estableix una quota reduïda de 80 euros mensuals per als casos d’alta inicial en el RETA o aquells casos en els quals l’autònom no haguessin estat en situació d’alta en els dos anys immediatament anteriors a l’efecte de l’alta. (D.T. 5a i nou art. 38 ter de la LETA).

Aquesta mesura s’aplica durant els 12 primers mesos i es podrà prorrogar per altres 12 mesos en cas que els rendiments durant el primer any siguin inferiors al Salari Mínim Interprofessional.

A TENIR EN COMPTE. Aquesta figura jurídica substituirà a la tarifa plana d’autònoms.

El nou sistema contempla trams de cotització progressiva des de 2023 fins a 2025 subjectes a una forqueta de rendiments íntegres.

  • Quota mínima: en 2023, els treballadors per compte propi amb un rendiment net per sota de 670 euros pagaran 230 euros al mes. En 2024 pagaran 225, i en 2025 la quota serà de 200 euros.
  • Quota màxima: en l’altre tram de l’escala, els autònoms que cotitzin per la màxima (més de 6.000 euros), abonaran 500 euros en 2023, 530 en 2024 i, en 2025, la quota serà de 590 euros.
 1. Fins a sis canvis anuals de base de cotització (tram)

Els treballadors inclosos en el RETA podran canviar fins a sis vegades a l’any la base per la qual vinguin obligats a cotitzar, triant una altra dins dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables en cada exercici, sempre que així ho sol·licitin a la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb els següents efectes (nou art. 45 de el Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre):

Dubtes sobre la nova cotització per a autònoms

 1. Aplicació transitòria de l’opció de la cotització per ingressos reals dels treballadors autònoms: quines quantitats s’aplicaran a la cotització dels autònoms a 1 de gener de 2023?

Els treballadors inclosos en el RETA (i en el grup primer de cotització del Règim Especial dels treballadors de la mar) a 31 de desembre de 2022, fins que no exercitin l’opció contemplada en la disposició transitòria primera, continuaran cotitzant durant l’any 2023 sobre la base que els correspondria al gener d’aquest any, aplicant a la base de cotització de desembre de 2022 aquells canvis i increments que, conformement a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022 i a la legislació anterior, els poguessin correspondre.

 1. Es manté la tarifa plana per a autònoms?

Els beneficis en la cotització establerts en els articles 31, 31 bis, 32 i 32 bis de la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom, continuaran aplicant-se, en els mateixos termes, als qui fossin beneficiaris dels mateixos abans de el 1 de gener de 2023 fins que s’esgotin els períodes màxims que tinguin en cada cas establerts per a la seva aplicació (D.T 3a).

La norma deroga expressament els articles 31, 31 bis, 32 i 32 bis; les disposicions addicionals tercera i setena, i la disposició final quarta de la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom, finalitzat el període transitori, s’aplicarà la quota reduïda de 80 euros mensuals entre els anys 2023 i 2025.

 1. Els autònoms que no aconsegueixin les quantitats de el Salari Mínim Interprofessional, cotitzaran?

El nou sistema permet cotitzacions calculades amb bases de cotització amb imports per sota del Salari Mínim Interprofessional quan els rendiments de l’autònom no assoleixi aquest llindar. La reforma normativa crea específicament una taula reduïda per sota de la general, tal com indica l’article 308 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.