Guia de sol·licitud d’ajudes a la contractació de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat.

atur persones joves

Guia de sol·licitud d’ajudes a la contractació de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat.

L’objectiu és fomentar les actuacions adreçades a persones en situació d‘atur que altrament tindrien dificultats per trobar una feina amb una certa continuïtat a curt termini. La hipòtesi d’aquestes mesures de foment de la contractació és que la reducció dels costos laborals ha de constituir un impuls a la contractació de persones que tenen una baixa ocupabilitat o que, per altres motius, no haurien pogut obtenir la feina.

Comptar amb aquest instrument subvencional de foment de la contractació pot permetre fomentar contractes per a persones i col·lectius que objectivament tinguin menor probabilitat de trobar feina, adaptant-los a les necessitats de cada moment.

 Aquesta guia va dirigida a aquelles empreses (persones físiques o jurídiques) i cooperatives de treball associat contractants que sol·licitin l’execució de contractes de persones joves en situació d’atur (REACT-)

Les persones destinatàries són les que recull la base 6 de l’annex 1 de amb l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre. Tal i com s’especifica en la base 6.2 de l’Ordre amb l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre i l’article 5

de la Resolució EMT/3861/2021, de 22 de desembre per aquesta convocatòria les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de ser persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat, i han de complir els requisits següents:

a) Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

b) Complir els requisits que exigeixi la modalitat del contracte de treball que se subscrigui d’entre els tipus de contracte vigents, excepte el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge.

Tots els requisits i les condicions s’han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l’inici del contracte.

Les entitats beneficiàries poden cercar i seleccionar la persona treballadora destinatària de l’ajut mitjançant una oferta d’ocupació presentada en una oficina de Treball de la Generalitat o mitjançant els seus recursos propis, d’acord amb les condicions exigides a la base 6 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre. El Servei Públic d’Ocupació comprovarà, d’ofici, el compliment de les condicions que exigeix aquesta base, de manera prèvia a l’atorgament de la subvenció.

La persona jove es pot contractar mitjançant els contractes de qualsevol de les modalitats de contractació laboral vigents, excepte el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge i amb una durada mínima d’un any en jornada a temps complet.

El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria a les 9:00h fins el 31 de març del 2022 a les 15:00h

El contracte es pot haver formalitzat fins a 1 mes d’anterioritat a la Resolució. La data límit per subscriure contractes és el 28 de febrer de 2022, inclòs.

Es pot subscriure un contracte per una durada superior o un contracte indefinit. En aquests casos la part subvencionada seran els dotze primers mesos.

Les entitats beneficiàries han de formalitzar un contracte de treball amb una persona treballadora de nova incorporació. En cap cas, ha de representar un lloc estructural.

La quantia de la subvenció És d’un mòdul equivalent al Salari Mínim Interprofessional de l’any 2021 per jornada completa amb un màxim de 12 mesos.

Prenent com a referència el Salari Mínim per aquesta convocatòria es fixa una quantia de 1.473,71 euros mensual.

La sol·licitud sempre s’ha de fer per 12 mesos. Si el contracte finalment no arriba als 12, es farà una revocació proporcional al temps que hagi mancat per arribar-hi.