CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES: NOVES SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

NOVES SUBVENCIONS

CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES: NOVES SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Subvencions per al foment de la contractació de persones joves en situació d’atur.

Des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques destinades a fomentar la contractació de persones joves en situació d’atur per impulsar a més a més, la reactivació del teixit empresarial de Catalunya.

Per tal de fomentar la contractació de tots aquells joves en situació d’atur que no poden subscriure un contracte en pràctiques es considera que la modalitat de contractació a subvencionar pot ser qualsevol de les modalitats de contractació laboral vigents a la qual aquests joves puguin tenir capacitat per accedir a la seva formalització en el moment de la seva signatura.

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada, per a l’any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat, previstes a l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l’ocupació i de la contractació de persones en situació d’atur. (DOGC núm. 8548 de 22 de novembre de 2021).

Les entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les que recull la base 3.1 c) i e) de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre. Inclou les persones físiques i jurídiques amb capacitat per contractar personal.

Queden excloses les persones jurídiques privades sense ànim de lucre (associacions i fundacions).

D’acord amb la base 6.2 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, per aquesta convocatòria, les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de ser persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat, i han de complir els requisits específics següents:

  1. a) Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.
  2. b) Complir els requisits que exigeixi la modalitat del contracte de treball que se subscrigui d’entre els tipus de contracte vigents, excepte el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge.

Tots els requisits i les condicions s’han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l’inici del contracte.

D’acord amb la base 8.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, la quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros. En conseqüència, la subvenció de les contractacions previstes en aquesta Resolució és de 17.684,52 euros per a un contracte de 12 mesos.

La referència utilitzada en la determinació de la quantia és el salari mínim interprofessional pel 2021 (Real decret 817/2001, de 28 de setembre) i inclou els conceptes de despesa previstos a la base 9.3 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre.

D´acord amb les bases 8.1 i la lletra b) de la base 21.3 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, la quantia del mòdul econòmic diari és de 48,45 euros.

El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per aquesta convocatòria de subvencions, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de l’entitat beneficiària, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria a les 9:00h fins el 31 de març a les 15:00h.

Subvencions per al foment de la contractació en pràctiques de persones joves en situació d’atur

Des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques destinades a fomentar la contractació de persones joves en situació d’atur per impulsar a més a més, la reactivació del teixit empresarial de Catalunya.

Es considera la contractació en pràctiques l’eina més adient per aconseguir els objectius anteriorment esmentats. Una de les principals barreres per l’accés a una ocupació de qualitat és la manca d’experiència, i la contractació en pràctiques permet superar aquest escull oferint una ocupació vinculada a la formació acadèmica o professional.

D’acord amb la base 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, es consideraren actuacions subvencionables els contractes de la modalitat de contracte en pràctiques i amb una durada mínima d’un any en jornada a temps complet.

Les entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les que recull la base 3.1 c) i e) de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre.

Queden excloses les persones jurídiques privades sense ànim de lucre (associacions i fundacions).

El lloc de treball ocupat per la persona participant, objecte del contracte subvencionat, ha d’estar relacionat amb la titulació de la persona contractada.

D´acord amb la base 6.2 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, per aquesta convocatòria les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de ser persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat, i han de complir els requisits específics següents:

  1. a) Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball en pràctiques en el moment de la seva signatura.
  2. b) Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Tots els requisits i les condicions s’han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l’inici del contracte.

Les entitats beneficiàries poden cercar i seleccionar la persona treballadora destinatària de l’ajut mitjançant una oferta d’ocupació presentada en una oficina de Treball de la Generalitat o mitjançant els seus recursos propis, d’acord amb les condicions exigides a la base 6 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre. El Servei Públic d’Ocupació comprovarà, d’ofici, el compliment de les condicions que exigeix aquesta base, de manera prèvia a l’atorgament de la subvenció.

D’acord amb la base 8.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, la quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros. En conseqüència, la subvenció de les contractacions previstes en aquesta Resolució és de 17.684,52 euros per a un contracte de 12 mesos.

La referència utilitzada en la determinació de la quantia és el salari mínim interprofessional pel 2021 (Real decret 817/2001, de 28 de setembre) i inclou els conceptes de despesa previstos a la base 9.3 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre.

D´acord amb les bases 8.1 i la lletra b) de la base 21.3 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, la quantia del mòdul econòmic diari és de 48,45 euros.

El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per aquesta convocatòria de subvencions, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de l’entitat beneficiària, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 31 de març de 2022 a les 15:00h.

Si tens qualsevol dubte, pots contactar-nos a la nostra pàgina de contacte.