Contractar treballadors majors de 45 anys tindrà el seu “premi” a partir del 6 de setembre

trabajadores mayores de 45 años

Contractar treballadors majors de 45 anys tindrà el seu “premi” a partir del 6 de setembre

A partir de setembre, tots els autònoms i petits negocis i empreses espanyoles que contractin una persona major de 45 anys gaudirà de bonificacions. La nova normativa ha baixat el llindar d’edat per a aquests incentius, dels 50 als 45 anys. Precisament constitueixen el 50% dels aturats.

El nou sistema d’incentius i bonificacions per a la contractació (Reial decret 1/2023, de 10 de gener), entrarà en vigor el 6 de setembre i en ell es rebaixa el llindar per a ocupar treballadors sèniors de llarga durada, que passa dels 50 anys d’edat als 45. Podran beneficiar-se d’aquestes reduccions en les cotitzacions a la Seguretat Social aquells autònoms i petits negocis i empreses espanyoles que contractin una persona amb aquest perfil. La bonificació serà de 128 euros mensuals, és a dir, s’estalviaran 1.536 euros anuals a l’hora de pagar les quotes d’aquests treballadors més majors.

Es dona la circumstància que de les 2.677.874 persones que van quedar registrades com a aturades en el mes de juliol passat, 1.537.489 eren majors de 45 anys, la qual cosa suposa més del 50% dels aturats.

Però aquesta normativa que entra en vigor té condicions i requisits, i és que els treballadors per compte propi i les empreses que contractin aquests treballadors i s’ajustin a elles, hauran de signar contractes indefinits, a temps complet i amb una durada mínima de tres anys.

Jaume Barcons, advocat de Gestoria Barcons, va explicar que contractar una persona major de 45 anys té avantatges com “la reducció en el cost de la Seguretat Social, l’experiència que acumula el treballador  i el poder contractar una persona que té unes necessitats”.

Però hi ha una sèrie de condicions. Si no es compleix amb els requisits, caldria retornar aquesta bonificació, més els interessos que s’hagin generat, i podria derivar-se una possible inspecció de treball per aplicació indeguda de bonificacions. Tampoc es podria tornar a demanar una nova bonificació durant determinat temps en relació a aquest mateix treballador, encara que no respecte a la totalitat de la plantilla. Es podrà acomiadar, sempre que l’extinció del contracte sigui procedent o tingui causa. Si l’acomiadament és procedent o el treballador no aconsegueix superar el període de prova, no caldria retornar la bonificació”.

“S’està intentant bonificar a persones que tenen complicat trobar treball. A partir de 40 anys ja és difícil i no sé si continuaran  rebaixant l’edat. Es farà depenent de les estadístiques d’ocupació, imagino”, va afegir Barcons.

La resta de bonificacions a la contractació que s’entraran en vigor el 6 de setembre

Al costat d’aquesta ajuda, la nova normativa d’incentius a la contractació contempla altres mesures que són interessants per a tenir en compte, perquè, com aclareix, Jaume Barcons, les bonificacions es poden aplicar sense que una exclogui a una altra. Són les següents:

 • Contractes per a persones desocupades: la contractació indefinida de persones desocupades que portin inscrites en l’oficina d’ocupació almenys dotze mesos, dels divuit anteriors a la data de contractació, donarà dret a una bonificació en la cotització de 110 euros al mes durant tres anys. Com ja s’ha citat, quan aquests contractes se signin amb dones o amb persones de 45 anys o més, la bonificació serà de 128 euros al mes durant tres anys.
 • Transformar contractes formatius o de relleu en indefinits: en finalitzar la seva durada, qualsevol que sigui la data de la seva celebració, donarà dret a una bonificació en la cotització  de 128 euros al mes durant tres anys. En el cas de dones, aquesta bonificació serà de 147 euros mensuals. A més, donarà dret a una bonificació en la cotització de 55 euros al mes durant els tres anys següents. En el cas de dones, aquesta bonificació serà de 73 euros/mes.
 • Prolongar els contractes fixos-discontinus en l’àmbit del turisme, comerç i hostaleria (excloses empreses pertanyents al sector públic): els negocis vinculats al turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i novembre de cada any, i que iniciïn i/o mantinguin donats d’alta, durant aquests mesos, als treballadors amb contractes de caràcter fix-discontinu podran aplicar en aquests mesos una bonificació en la cotització de 262 euros al mes.
 • Contractar una persona com a indefinida o incorporar a una persona en pràctiques com a soci en la cooperativa o societat laboral, ja sigui a la finalització o durant el desenvolupament de l’activitat, donarà dret a una bonificació en la cotització de 138 euros al mes durant un període màxim de tres anys, tret que la persona treballadora contractada sigui persona amb discapacitat, i en aquest cas la bonificació podrà aplicar-se durant tota la vigència del contracte.
 • Contractes de formació en alternança: la formació vinculada al contracte en alternança donarà dret a bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social per al finançament dels costos de la formació rebuda per la persona contractada, en la quantia màxima que resulti de multiplicar el mòdul econòmic establert reglamentàriament per un nombre d’hores equivalent al 35%  de la jornada durant el primer any del contracte, i el 15% de la jornada el segon Totes les empreses que realitzin contractes de formació en alternança es podran aplicar una bonificació per costos derivats de tutorització de les persones treballadores amb una quantia màxima de 1,5 euros per alumne i hora de tutoria, amb un màxim de 40 hores per mes i alumne. En el supòsit d’empreses de menys de cinc treballadors, la bonificació addicional tindrà una quantia màxima de 2 euros per alumne i hora de tutoria, amb un màxim de 40 hores per mes i alumne.
 • Contractes indefinits amb persones amb capacitat intel·lectual límit, amb una bonificació en la cotització de 128 euros al mes durant quatre anys. Es consideren persones amb capacitat intel·lectual límit a aquelles inscrites en els Serveis Públics d’Ocupació com a demandants d’ocupació no ocupats que acreditin oficialment, segons els barems vigents de valoració de la situació de discapacitat, almenys un 20% i que no aconsegueixin el 33%.
 • Contracte indefinit amb treballadors readmesos que van cessar en l’empresa per incapacitat permanent total o absoluta, que tindrà una bonificació en la cotització de 138 euros al mes durant un període de dos anys, sempre que la readmissió no respongui a un dret de l’empleat a reincorporar-se al lloc de treball. La bonificació serà també d’aplicació en els supòsits de persones majors de 55 anys amb incapacitat permanent i reincorporades a la seva empresa en una altra categoria, així com de persones majors d’aquesta edat que recuperen la seva capacitat i poguessin ser contractades per una altra empresa.
 • Contracte indefinit amb dones víctimes de violència de gènere, de violències sexuals i de tràfic d’éssers humans, tant amb finalitats d’explotació sexual com laboral, amb una bonificació en la cotització de 128 euros al mes durant quatre anys.
 • Contractes de durada determinada que se celebrin amb aturats per a substitució: comportaran una bonificació en la cotització de 366 euros al mes els contractes de durada determinada  per risc durant l’embaràs; els de persones joves desocupades, menors de 30 anys, per a substitució de persones treballadores que estiguin percebent les prestacions econòmiques per naixement; i els de persones desocupades per a substitució de treballadors autònoms, persones sòcies treballadores o sòcies de treball de les societats cooperatives. També els contractes de durada determinada que se celebrin amb persones desocupades amb discapacitat, per a substitució de persones treballadores amb discapacitat que tinguin suspès el seu contracte de treball per incapacitat temporal.
 • Bonificacions en la cotització dels treballadors substituïts per baixa per maternitat i paternitat de 366 euros al mes.
 • Bonificació per canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, així com per malaltia professional. En els supòsits en què per risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, la treballadora sigui destinada a un lloc de treball o funció diferent i compatible amb el seu estat, s’aplicarà respecte a les quotes reportades durant el període de permanència en el nou lloc de treball o funció, una bonificació en la cotització de 138 euros al mes. Així mateix, aquesta bonificació serà aplicable en aquells casos en què, per raó de malaltia professional, es produeixi un canvi de lloc de treball en la mateixa empresa o d’un lloc de treball compatible amb l’estat de la persona treballadora.
 • Contracte indefinit de persones en situació d’exclusió social, que tindrà una bonificació en la cotització de 128 euros al mes durant 4 anys. A l’efecte de l’aplicació de la bonificació de quotes, l’empresa haurà de comptar prèviament amb l’acreditació de la situació d’exclusió social pels serveis socials o òrgan públic competent, així com mantenir la documentació acreditativa durant cinc anys a la disposició dels òrgans competents per a la verificació, vigilància i control de les bonificacions.
 • Contracte indefinit de persones víctimes del terrorisme, que comportarà una bonificació en la cotització de 128 euros al mes durant quatre anys.
 • Contracte de formació en alternança amb una bonificació de 91 euros al mes durant la seva vigència i una bonificació de 28 euros al mes en les quotes de la persona treballadora a la Seguretat Social pels conceptes de recaptació conjunta. Aquestes bonificacions no seran aplicable en els contractes de formació en alternança quan se subscriguin en el marc de programes públics mixtos d’ocupació-formació.
 • Contracte de personal investigador sota la modalitat de contracte predoctoral amb a una bonificació en la cotització de 115 euros al mes durant la vigència del contracte, incloses les seves pròrrogues
 • Incorporació de treballadors com a socis treballadors o de treball a cooperatives i societats laborals, que tindrà una bonificació en la cotització de 73 euros al mes durant tres anys, quan aquestes entitats hagin optat per un règim de Seguretat Social propi de persones treballadores per compte d’altri. Si les incorporacions es realitzen amb joves menors de 30 anys, o amb persones menors de 35 anys que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%,  la bonificació serà de 147 euros al mes durant el primer any i de 73 euros al mes durant els dos anys restants.
 • Transformar contractes fixos-discontinus en contractes temporals de empelados agraris durant els tres anys següents tindrà una bonificació en la cotització de 55 euros al mes, o de 73 euros al mes en el cas de dones, quan la citada transformació correspongui a contractes temporals subscrits amb persones treballadores per compte d’altri, estant inclosos els treballadors agraris que figuren en el Sistema Especial per a Treballadors per compte d’altri Agraris.
 • Bonificacions per a contractes en determinats sectors d’activitat i àmbits geogràfics (exclosa l’administració pública i les entitats, organismes i empreses del sector públic) dedicats al sector d’agricultura, pesca i aqüicultura; indústria, excepte energia i aigua; comerç; turisme; hostaleria i resta de serveis a les ciutats de Ceuta i Melilla que subscriguin contractes indefinits tindran dret a una bonificació en la cotització de 262 euros al mes durant la vigència dels contractes, que només es podrà aplicar en el cas que les empreses desenvolupin, per a cada empleat amb contracte bonificat, accions formatives relacionades amb l’activitat empresarial per un temps mínim de durada de 20 hores cada any.