El Tribunal Suprem reitera que la custòdia compartida no eximeix del pagament d’aliments

pago de alimentos

El Tribunal Suprem reitera que la custòdia compartida no eximeix del pagament d’aliments

El Tribunal Suprem reitera la seva doctrina segons la qual el fet que entre els pares s’estableixi la custòdia compartida no eximeixen del pagament d’aliments quan existeixi desproporció en els ingressos de tots dos progenitors.

L’Alt Tribunal en sentència núm. 866/2022, de 9 de desembre, *ECLI:ÉS:TS:2022:4499 reitera la doctrina ja establerta per aquest, segons la qual els aliments estan subjectes al principi de proporcionalitat, sobre la base de la capacitat de tots dos progenitors i necessitat de l’alimentat (STS 656/2021, de 4 d’octubre, ECLI:ÉS:TS:2021:3627).

El cas concret porta causa de la demanda promoguda pel pare de modificació de les mesures adoptades per mutu acord en el procediment de guarda i custòdia, en el qual s’havia decidit concedir la guarda i custòdia a la mare. Davant un canvi en la situació laboral, el pare sol·licita que s’estableixi la custòdia compartida i la supressió de la pensió d’aliments. Aquesta sol·licitud és denegada en primera instància, però en apel·lació d’estima el recurs, establint-se un règim de guarda i custòdia compartida assumint els progenitors les despeses dels seus fills les setmanes que estiguin al seu càrrec, amb despeses extraordinàries al 50%.

La mare recorre aquesta resolució assenyalant que malgrat l’adopció de la custòdia compartida, procediria haver establert una pensió d’aliments atesa la desproporció entre els ingressos de tots dos progenitors. D’una banda el pare amb treball estable i domicili propi, mentre que la mare es troba en situació de desocupació i viu en el domicili de l’àvia dels menors. Aquesta diferència, considera la mare, suposaria un perjudici als menors que passarien d’un món d’estretors amb la mare, mentre que el pare podria permetre uns certs luxes.

El Tribunal Suprem estima el motiu i es remet a la jurisprudència establerta pel mateix considerant que s’infringeix l’art. 142 del CC  que determina que el sistema de guarda i custòdia compartida no eximeix de l’abonament de pensió alimentària. En aquest sentit estableix l’Alt Tribunal:

«Aquesta sala ha declarat en sentència 656/2021, de 4 d’octubre, que els aliments estan subjectes al principi de proporcionalitat, sobre la base de la capacitat de tots dos progenitors i necessitat de l’alimentat. Aquesta Sala en sentències 55/2016, d’11 de febrer, i 564/2017, de 17 d’octubre, entre altres, ha declarat que l’estada paritària no eximeix del pagament d’aliments quan existeixi desproporció en els ingressos de tots dos progenitors (art. 146 del C.  Civil)».

 

Noticia extreta de: https://www.iberley.es