DECLARACIÓ DE BÉNS A L’ESTRANGER (MODEL 720) I CRIPTOMONEDeS

modelo 720

DECLARACIÓ DE BÉNS A L’ESTRANGER (MODEL 720) I CRIPTOMONEDeS

Per fi, la AEAT aclareix si deuen o no incloure’s en la relació de béns a l’estranger la possessió de monedes virtuals o criptomonedes.

En concret, han col·locat el següent avís en la pàgina web corresponent al model 720:

Així, es va perfilant el model. D’una banda, amb aquest aclariment que recordem no té caràcter de rang legal ni vinculant, en principi, de cara a l’Administració i, d’altra banda, amb la derogació del seu règim sancionador després de la dura sentència del TJUE sobre el mateix.

Qui estan obligats a presentar el model 720?

Totes aquelles persones físiques, jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, però susceptibles d’imposició —article 35.4 de la LGT— que posseeixin béns i drets a l’estranger.

Tots els béns han de ser declarats?

Generen obligació de presentació:

  • Comptes dedicats al trànsit bancari o creditici.
  • Títols, actius, valors o drets representatius del capital social, fons propis o patrimoni de tota mena d’entitats, o de la cessió a tercers de capitals propis així com les assegurances de vida o invalidesa i les rendes vitalícies o temporals.
  • Béns immobles i drets sobre béns immobles.

Ara bé, no existirà obligació d’informar sobre cap compte quan els saldos a 31 de desembre no superin, conjuntament, els 50.000 euros, i la mateixa circumstància concorri en relació amb els saldos mitjans de l’últim trimestre de l’any natural. En cas de superar-se qualsevol d’aquests límits conjunts haurà d’informar-se sobre tots els comptes.

En declaracions successives, només serà obligatòria la presentació del model quan qualsevol dels saldos conjunts dels comptes a l’estranger hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte dels quals van determinar la presentació de l’última declaració.

Per què les monedes virtuals estan tan discutides en el model 720?

Perquè la disposició addicional divuitena de la LGT LGT, precepte que regula la obligació d’informació de béns i drets a l’estranger, estableix el següent:

«Els obligats tributaris hauran de subministrar a l’Administració Tributària, conforme al que es disposa en els articles 29 i 93 d’aquesta llei i en els termes que reglamentàriament s’estableixin, la següent informació:

(…)

  1. d) Informació sobre les monedes virtuals situades a l’estranger de les quals se sigui titular, o respecte de les quals es tingui la condició de beneficiari o autoritzat o d’alguna altra forma s’ostenti poder de disposició, custodiades per persones o entitats que proporcionen serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals».

Cal declarar la possessió de monedes virtuals?

, la publicació de l’ Ordre HFP/207/2022, de 16 de març, per la qual s’aproven els models de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni, exercici 2021, ha portat amb si una modificació normativa en l’Impost sobre el Patrimoni bastant rellevant, ja que l’obligació d’informació sobre monedes virtuals es recull en el model 714. Així ho establia l’exposició de motius de l’esmentada Ordre:

«Por último, respecto de las novedades del modelo de declaración del Impuesto sobre Patrimonio, se introduce un apartado para identificar los saldos de monedas virtuales, que hasta ahora debían incluirse en el apartado genérico de “Demás bienes y derechos de contenido económico”».

«Finalment, respecte de les novetats del model de declaració de l’Impost sobre Patrimoni, s’introdueix un apartat per a identificar els saldos de monedes virtuals, que fins ara havien d’incloure’s en l’apartat genèric de “Altres béns i drets de contingut econòmic”»

No obstant això, cal tenir en compte que el govern està ultimant un nou model, model 721, per a la declaració explícita de les monedes virtuals en ell. Recomanem estar atents a la seva aprovació.

Si vols més informació pots contactar amb nosaltres a través de nuestra página.