DEDUCCIONS EN LA DECLARACIÓ DE RENDA (IRPF) PER OBRES DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’HABITATGES

Deducción

DEDUCCIONS EN LA DECLARACIÓ DE RENDA (IRPF) PER OBRES DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’HABITATGES

El Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estableix noves deduccions en l’IRPF per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges, amb efectes des del dia 6 d’octubre de 2021.

Els contribuents podran deduir-se el 20% de les quantitats satisfetes, des del 6 d’octubre de 2021 i fins al 31 de desembre 2022 per les obres realitzades durant aquest període per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració del seu habitatge habitual o de qualsevol altra de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge en aquest moment o en expectativa de lloguer, sempre que en aquest últim cas, l’habitatge es llogui abans de 31 de desembre de 2023.

La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 5.000 euros anuals.

A aquest efecte, únicament s’entendrà que s’ha reduït la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge quan es redueixi en almenys un 7% la suma dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració del certificat d’eficiència energètica de l’habitatge expedit pel tècnic competent després de la realització de les obres, respecte de l’expedit abans de l’inici d’aquestes.

Els contribuents podran deduir-se el 40% de les quantitats satisfetes, des del 6 d’octubre de 2021 i fins al 31 de desembre de 2022 per les obres realitzades durant aquest període per a la millora en el consum d’energia primària no renovable del seu habitatge habitual o de qualsevol altra de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge en aquest moment o en expectativa de lloguer, sempre que en aquest últim cas, l’habitatge es llogui abans de 31 de desembre de 2023.

La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 7.500 euros anuals.

A aquest efecte, únicament s’entendrà que s’ha millorat el consum d’energia primària no renovable en l’habitatge en la qual s’haguessin realitzat tals obres quan es redueixi en almenys un 30% l’indicador de consum d’energia primària no renovable, o bé, s’aconsegueixi una millora de la qualificació energètica de l’habitatge per a obtenir una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació, acreditat mitjançant certificat d’eficiència energètica expedit pel tècnic competent després de la realització d’aquelles, respecte de l’expedit abans de l’inici d’aquestes. No donaran dret a practicar les deduccions anteriors, quan l’obra es realitzi en les parts dels habitatges afectes a una activitat econòmica, places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs.

En cap cas, una mateixa obra realitzada en un habitatge donarà dret a les dues deduccions. Les deduccions anteriors tampoc resultaran d’aplicació en aquells casos en els quals la millora acreditada i les quanties satisfetes corresponguin a actuacions realitzades en el conjunt de l’edifici i procedeixi l’aplicació de la següent deducció. En tots dos supòsits, la deducció es practicarà en el període impositiu en el qual s’expedeixi el certificat d’eficiència energètica emès després de la realització de les obres.

Quan el certificat s’expedeixi en un període impositiu posterior a aquell en el qual es van abonar quantitats per tals obres, la deducció es practicarà en aquest últim prenent en consideració les quantitats satisfetes des del 6 d’octubre de 2021, fins al 31 de desembre d’aquest període impositiu. En tot cas, aquest certificat haurà de ser expedit abans d’1 de gener de 2023.

Els contribuents propietaris d’habitatges situats en edificis d’ús predominant residencial en el qual s’hagin dut a terme des del 6 d’octubre de 2021 i fins al 31 de desembre de 2023 obres de rehabilitació energètica, podran deduir-se el 60% de les quantitats satisfetes durant aquest període per tals obres. La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 5.000 euros anuals. Les quantitats satisfetes no deduïdes per excedir de la base màxima anual de deducció podran deduir-se, amb el mateix límit, en els quatre exercicis següents, sense que en cap cas la base acumulada de la deducció pugui excedir de 15.000 euros.

A aquest efecte, tindran la consideració d’obres de rehabilitació energètica de l’edifici aquelles en les quals s’obtingui una millora de l’eficiència energètica de l’edifici en el qual se situa l’habitatge, havent d’acreditar-se amb el certificat d’eficiència energètica de l’edifici expedit pel tècnic competent després de la realització d’aquelles una reducció del consum d’energia primària no renovable, referida a la certificació energètica, d’un 30% com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica de l’edifici per a obtenir una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació, respecte de l’expedit abans de l’inici d’aquestes. S’assimilaran a habitatges les places de garatge i trasters que s’haguessin adquirit amb aquestes.

No donaran dret a practicar aquesta deducció per les obres realitzades en la part de l’habitatge que es trobi afecta a una activitat econòmica.

Aquesta última deducció es practicarà en els períodes impositius 2021, 2022 i 2023 en relació amb les quantitats satisfetes en cadascun d’ells, sempre que s’hagués expedit, abans de la finalització del període impositiu en el qual es vagi a practicar la deducció, el citat certificat d’eficiència energètica. Quan el certificat s’expedeixi en un període impositiu posterior a aquell en el qual es van abonar quantitats per tals obres, la deducció es practicarà en aquest últim prenent en consideració les quantitats satisfetes des del 6 d’octubre de 2021, fins al 31 de desembre d’aquest període impositiu. En tot cas, aquest certificat haurà de ser expedit abans d’1 de gener de 2024.

A l’efecte d’aquestes deduccions, es consideraran com a quantitats satisfetes per les obres realitzades aquelles necessàries per a la seva execució, incloent els honoraris professionals, costos de redacció de projectes tècnics, direcció d’obres, cost d’execució d’obres o instal·lacions, inversió en equips i materials i altres despeses necessàries per al seu desenvolupament, així com l’emissió dels corresponents certificats d’eficiència energètica. En tot cas, no es consideraran en aquestes quantitats els costos relatius a la instal·lació o substitució d’equips que utilitzin combustibles d’origen fòssil.

Si tens qualsevol dubte ens pots contactar a través de la nostra pàgina de contacte.