Es poden deduir les despeses derivades de l’ús d’un espai de Coworking?

Es poden deduir les despeses derivades de l’ús d’un espai de Coworking?

La DGT (Direcció General de Tributs), ha emès una consulta vinculant declarant la deduïbilitat de les despeses derivades de l’ús d’un espai de coworking entre diferents professionals.

Aquest emès de la DGT respon a la consulta realitzada per un professional que ha subscrit un contracte de serveis amb un espai de coworking per a la utilització d’un despatx juntament amb una sèrie de serveis addicionals per al desenvolupament de la seva activitat professional, que consisteix en l’assessorament laboral a empreses, i pregunta si podrà deduir-se les quantitats satisfetes per la utilització d’aquest espai.

La DGT afirma que sí que podran ser objecte de deducció.

Explica que en el present cas, es tracta d’una activitat en estimació directa, i que d’acord amb això, la deduïbilitat de les despeses està condicionada pel principi de la seva correlació amb els ingressos, de tal manera que aquells respecte als quals es acrediti que s’han ocasionat en l’exercici de l’activitat seran deduïbles, en els termes que preveuen els preceptes legals abans assenyalats, mentre que quan no existeixi aquesta vinculació o no es provi suficientment no podran considerar-se com fiscalment deduïbles de l’activitat econòmica.

Finalitza la DGT exposant que:

“Amb aquest plantejament, la despesa que es produeix al consultat pel pagament de l’import del lloguer del despatx en un” centre de negocis “, lloguer destinat a l’exercici de la seva activitat i que inclou els serveis addicionals necessaris per al desenvolupament de la mateixa , tindrà la consideració de deduïble en la determinació del rendiment net de la seva activitat professional, ja que s’ha d’entendre produït tal despesa en l’exercici de l’activitat.

Sense perjudici de l’anterior, cal recordar que la deduïbilitat d’una despesa està condicionada, a més, entre altres requisits, al fet que quedi convenientment justificat mitjançant l’original de la factura normal o simplificada i comptabilitzat o registrat en els llibres-registre que, amb caràcter obligatori, han de portar els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques, sempre que, com s’ha indicat, determinin el règim d’estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats “.

Per qualsevol dubte sobre aquesta qüestió, contacta amb el nostre equip d’assessors.

Font: Iberley