Despeses més habituals que poden deduir-se els autònoms en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

gastos

Despeses més habituals que poden deduir-se els autònoms en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

De mà de Iberley, portal d’informació jurídica, els fem arribar aquest interessant article sobre les principals despeses que poden deduir els treballadors autònoms amb activitat econòmica:

En l’exercici de la seva activitat, els autònoms incorren en múltiples despeses (subministraments, Seguretat Social, salaris, quotes col·legials…). Bona part d’ells podran ser objecte de deducció en l’IRPF, previ compliment d’una sèrie de requisits, d’aquí la importància que l’autònom tingui clar quines despeses poden ser objecte de deducció i en quines condicions.

Requisits generals per a la deducció d’una despesa

Abans d’entrar en l’enumeració d’algunes d’aquestes despeses desgravables, no obstant això, hem de partir dels requisits generals que han de concórrer perquè una despesa sigui deduïble. I, és que, perquè un autónom pugui deduirse una despesa  és necessari que aquesta despesa, a més d’haver-se reportat, compleixi amb les següents condicions:

  • Que estigui afecte o vinculat a l’activitat econòmica; això és, que resulti acreditat que s’ha ocasionat en l’exercici de l’activitat.
  • Que estigui degudament registrat en la comptabilitat de l’autònom, excepte les excepcions previstes legalment.
  • Que consti fefaentment documentat a través d’una factura, que en principi ha de ser completa, ja que l’Agència tributària per regla general no sol admetre la deducció de despeses justificades a través de tiquets o de factures simplificades en les quals no figurin les dades identificatives del destinatari de l’operació.

Despeses que pot deduir-se un autònom

Vists aquests requisits generals, a continuació, ens referirem a les principals despeses que un autònom pot deduir-se en l’Impost sobre la Renda, tant en estimació directa normal com simplificada. Inclourem les despeses més freqüents, que no generen major controvèrsia i que la seva deducibilidad no sol plantejar dificultats:

    a. Consums d’explotació

L’autònom podrà deduir-se els consums d’explotació, que comprenen, entre altres elements, les compres de mercaderies, matèries primeres i auxiliars, combustibles, envasos, embalatges, així com qualsevol altra adquisició corrent de béns efectuada a tercers.

    b. Sous i salaris, així com altres despeses del personal

Seran deduïbles les remuneracions fixes i eventuals realitzades al personal de l’empresa, la qual cosa inclou, entre altres, els següents conceptes: sous, pagues extraordinàries, dietes i assignacions per a despeses de viatge, retribucions en espècie, premis i indemnitzacions.

Així mateix, també podran ser objecte de deducció altres despeses del personal, com serien els de formació, assegurances d’accidents, obsequis o plans de pensions.

    c. Seguretat Social

La Seguretat Social a càrrec de l’empresa també constitueix una despesa deduïble en l’IRPF de l’autònom: tant les cotitzacions corresponents al titular de l’explotació com les corresponents als seus empleats.

En el cas particular de les aportacions a mutualitats de previsió social, són deduïbles aquelles que cobreixin les mateixes contingències que el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms), amb el límit de la quota màxima per contingències comunes establerta en aquest règim especial de la Seguretat Social.

    d. Arrendaments i cànons

En aquest àmbit, els autònoms podran deduir-se, per exemple, els lloguers de béns mobles o immobles, les quotes d’arrendament financer que no tinguin per objecte terrenys o un altre actiu no amortitzable, les quantitats satisfetes per l’ús de patents o marques, etc.

    e.Reparacions i conservació

L’autònom també podrà deduir-se les despeses de reparacions i conservació necessaris per al manteniment i/o adaptació dels béns materials precisos per al desenvolupament de l’activitat, sempre que no impliquin una ampliació o millora.

    f. Serveis de professionals independents

Seran així mateix deduïbles els imports satisfets a diferents professionals que hagin prestat serveis a l’autònom en el marc de la seva activitat (per exemple, advocats, economistes, auditors o informàtics); així com les despeses derivades d‘altres serveis externs que pugui contractar, com a transports, despeses per atenció a clients o serveis bancaris.

    g. Tributs fiscalment deduïbles

Seran fiscalment deduïbles per a l’autònom les quantitats abonades en impostos com l’IBI o l’IAE, altres tributs i recàrrecs no estatals, així com taxes, recàrrecs i contribucions estatals no repercutibles legalment, sempre que incideixin sobre els rendiments computats o els béns que els produeixen i no tinguin caràcter sancionador. Per part seva, l’IVA suportat únicament podrà deduir-se en l’IRPF quan no sigui desgravable a través de la corresponent declaració de l’IVA.

Ara bé, no serien deduïbles les sancions, els recàrrecs de constrenyiment ni els recàrrecs per presentar fora de termini declaracions o autoliquidacions.

    h. Despeses financeres

Com a despeses financeres, els autònoms podran deduir-se els derivats de la utilització de recursos financers de tercers per al finançament de les activitats de l’empresa o dels seus elements d’actiu. Seria el cas, per exemple, dels interessos derivats de préstecs, de les despeses per descompte d’efectes comercials o dels recàrrecs i interessos de demora per ajornament de pagament de deutes. Ara bé, existeixen uns certs límits a la deducibilidad de les despeses financeres, en els termes que estableix l’article 16.1 de la  LIS.

    i. Amortitzacions dels béns

També seran despesa deduïble les quantitats comptabilitzades que, en concepte d’amortització de l’immobilitzat material, intangible i de les inversions immobiliàries corresponguin a la depreciació efectiva que sofreixin els diferents elements per funcionament, ús, gaudi o obsolescència.

    j. Provisions i altres despeses

Seran deduïbles les contribucions per a la cobertura de contingències anàlogues a les dels plans de pensions, sempre que es compleixin unes certes condicions, així com

  •  Determinades despeses corresponents a actuacions mediambientals
  • Despeses de personal que es corresponguin amb pagaments basats en instruments de patrimoni, utilitzats com a fórmula de retribució als empleats.
  • Despeses inherents a els riscos derivats de garanties de reparació i revisió, que seran deduïbles fins a un cert import.

En aquest punt, cal destacar que, en cas d’aplicació del règim d’estimació directa simplificada, el conjunt de les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació es quantificaran exclusivament aplicant el percentatge de el 5 per cent sobre el rendiment net. L’import màxim deduïble per aquest concepte serà de 2.000 euros anuals. No obstant això, no resultarà d’aplicació aquest percentatge de deducció quan el contribuent opti per l’aplicació de la reducció per l’exercici de determinades activitats econòmiques.

    k. Incentius al mecenatge

Seran deduïbles les despeses o quantitats satisfetes a conseqüència de convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general celebrats amb les entitats previstes en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge; així com les despeses realitzades per als fins d’interès general que enumera l’article 3.1° d’aquesta Llei (per exemple, els de recerca científica o cooperació per al desenvolupament).

    l. Pèrdues per deterioració del valor dels elements patrimonials

Així mateix, seran fiscalment deduïbles per als autònoms, amb els límits i exclusions que s’estableixen per a l’Impost de societats, les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de possibles insolvències dels deutors (per exemple, quan en el moment de la meritació hagi transcorregut un termini de sis mesos des del venciment de l’obligació o el deutor hagi estat declarat en concurs).

En particular, no seria possible la deducció de les despeses que s’exclouen en l’article 13 de la LIS, com serien els corresponents a crèdits deguts per entitats de dret públic, excepte que siguin objecte d’un procediment arbitral o judicial que versi sobre la seva existència o quantia; a crèdits deguts per persones o entitats vinculades, tret que estiguin en situació de concurs i s’hagi produït l’obertura de la fase de liquidació pel jutge; o a estimacions globals del risc d’insolvències de clients i deutors.

    m. Assegurances de malaltia

Les primes d’assegurança de malaltia satisfetes pel contribuent en la part corresponent a la seva pròpia cobertura i a la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell també seran deduïbles en l’IRPF amb el límit de 500 euros per cadascuna de les esmentades persones o de 1.500 per cadascuna d’elles amb discapacitat.

    n. Altres conceptes fiscalment deduïbles

Seran igualment deduïbles altres despeses com els d’assistència a cursos o conferències, subscripció a revistes professionals o quotes satisfetes a corporacions (per exemple, les quotes de col·legis professionals, que es podran deduir en els casos en què la col·legiació sigui obligatòria i únicament en la part que correspongui als fins essencials d’aquesta institució, amb el límit màxim anual de 500 euros).