El Canvi de Criteri de la DGT en el Concepte de Domicili Habitual en Casos de Separació, Divorci o Nul·litat.

vivienda habitual divorcio

El Canvi de Criteri de la DGT en el Concepte de Domicili Habitual en Casos de Separació, Divorci o Nul·litat.

La Direcció General de Tributs (DGT) ha experimentat un canvi significatiu en el seu criteri respecte al concepte de domicili habitual en casos de separació, divorci o nul·litat. La recent consulta vinculant V2588-23, emesa el 27 de setembre de 2023, ha marcat un abans i un després en la interpretació de l’exempció per reinversió en domicili habitual, recollida en els articles 33.4.b) i 38 de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (LIRPF), en situacions de ruptura matrimonial.

Aquest canvi de criteri ha estat impulsat per la consulta d’un contribuent major de 65 anys que, a causa d’un divorci, abandona el domicili habitual i considera l’opció de la seva transmissió. La DGT, fins ara, sosté que el domicili perdia la seva consideració d’habitual en el moment de l’abandonament a causa del divorci, la qual cosa invalidava l’aplicació de l’exempció per reinversió.

No obstant això, la recent sentència del Tribunal Suprem núm. 553/2023, del 5 de maig, ECLI:ES:TS:2023:2021, ha establert un nou criteri jurisprudencial. La sentència sosté que, en casos de separació, divorci o nul·litat que determinin la cessació de l’ocupació efectiva com a domicili habitual pel cònjuge que ha de abandonar-lo, el requisit d’ocupació efectiva del domicili en el moment de la transmissió o en qualsevol dia dels dos anys anteriors a aquesta es considerarà complert si aquesta situació concorre en el cònjuge que ha romàs en el domicili.

Aquest canvi jurisprudencial ha portat la DGT a ajustar el seu criteri, establint que si, en el moment de la transmissió, el domicili té la consideració d’habitual pel cònjuge que va romandre en ell després del divorci, s’entendrà que s’està transmetent el domicili habitual a efectes de l’aplicació de les exempcions previstes en els articles 33.4.b) i 38 de la LIRPF.