Esquema amb els nous límits a l’encadenament de contractes temporals després de la reforma laboral 2022

encadenamiento de contratos temporales

Esquema amb els nous límits a l’encadenament de contractes temporals després de la reforma laboral 2022

Amb caràcter general, després de la reforma laboral 2022 s’apliquen (malgrat existir un període transitori) nous límits més estrictes a l’encadenament de contractes temporals:

  • Contractes subscrits a partir del 30/03/2022:
    • Les persones treballadores que en un període de 24 mesos haguessin estat contractades durant un termini superior a 18 mesos, amb o sense solució de continuïtat, per al mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dues o més contractes per circumstàncies de la producció, sigui directament o a través d’empreses de treball temporal, adquiriran la condició de persones treballadores fixes.
    • Aquesta previsió també serà aplicable quan es produeixin suposats de successió o subrogació empresarial conforme al que es disposa legal o convencionalment.
    • La persona que ocupi un lloc de treball que hagi estat ocupat amb o sense solució de continuïtat, durant més de 18 mesos en un període de 24 mesos mitjançant contractes per circumstàncies de la producció, inclosos els contractes de posada a disposició realitzats amb empreses de treball temporal.

A TENIR EN COMPTE. Es regula una nova obligació: l’empresa haurà d’informar els treballadors i als seus representants sobre l’obtenció de la seva condició de fixos en el termini dels deu dies següents al compliment dels terminis establerts. De la mateixa manera, el SEPE donarà també trasllat a la Inspecció de Treball i Seguretat Social si advertís que s’han pogut superar els límits temporals màxims.

  • Contractes subscrits amb anterioritat al 31/12/2021:
    • La modificació de l’art. 15.5 del ET tractada en el punt anterior serà aplicable als contractes de treball subscrits a partir del 30/03/2022. D’aquesta formar, respecte als contractes subscrits amb anterioritat, a l’efecte del còmput del nombre de contractes, del període i del termini previst en el citat article 15.5, es prendrà en consideració només el contracte vigent a l’entrada en vigor del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre (31/12/2021).

Si tens qualsevol dubte, ens pots contactar a través de la nostra página de contacte.