ESTRANGERS A ESPANYA: 4 PROCEDIMENTS ESPECIALS PER A OBTENIR UNA AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA TEMPORAL A ESPANYA

extranjeros en españa

ESTRANGERS A ESPANYA: 4 PROCEDIMENTS ESPECIALS PER A OBTENIR UNA AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA TEMPORAL A ESPANYA

Els estrangers a Espanya podran obtenir una autorització de residència per circumstàncies excepcionals regulada en el títol V, articles 123 a 146 del Real Decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (d’ara endavant, RELOEX). Dins de les circumstàncies excepcionals, l’article 123 del RELOEX fa referència a supòsits d’arrelament, protecció internacional, raons humanitàries, col·laboració amb autoritats públiques o raons de seguretat nacional o interès públic.

Concretament, pel que fa a l’autorització de residència temporal per raons d’arrelament, cal referir-se a l’article 124 del RELOEX en el qual s’analitzen els requisits necessaris per a l’obtenció d’aquella segons el tipus d’arrelament de què es tracti.

A TENIR EN COMPTE. L’article 124 del RELOEX ha estat modificat pel Reial decret 629/2022, de 26 de juliol, en vigor a partir del 16 d’agost de 2022, reforma que, entre altres aspectes, incorpora als tipus d’arrelament, l’anomenat arrelament per a la formació.

Quins tipus d’arrelament existeixen?

Per a l’obtenció d’una autorització de residència temporal per raons d’arrelament es distingeixen els següents tipus:

 1. a) Arrelament laboral

En aquests casos, per a obtenir l’autorització, s’exigeix que els estrangers:

 • Acreditin la permanència continuada a Espanya durant un mínim de 2 anys.
 • Manquin d’antecedents penals a Espanya i al seu país d’origen o al país o països en què hagi residit durant els últims 5 anys.
 • Demostrin l’existència de relacions laborals la durada de les quals no sigui inferior a 6 mesos.
 • Es troben en situació d’irregularitat en el moment de la sol·licitud, requisit incorporat pel Reial decret 629/2022, de 26 de juliol.

Als efectes anteriors, com s’acredita la relació laboral i la seva durada? En aquests casos, l’interessat haurà de presentar qualsevol mitjà de prova que acrediti l’existència d’una relació laboral prèvia realitzada en situació legal d’estada o residència.

 1. b) Arrelament social

Els estrangers a Espanya acreditaran la permanència continuada a Espanya durant un període mínim de 3 anys. Així mateix, han de complir de manera acumulativa els requisits següents.

En primer lloc, mancar d’antecedents penals a Espanya i al seu país d’origen o al país o països en què hagi residit durant els últims 5 anys. Es parla d’antecedents penals, excloent així el cas que existeixin antecedents policials, com s’infereix de la sentència del Tribunal Suprem núm. 303/2020, de 2 de març, ECLI:ÉS:TS:2020:801:

«Els antecedents policials -tret que, per la seva reiteració i/o gravetat, evidenciïn que el sol·licitant representa un perill per a l”ordre públic’ o la ‘seguretat pública’, en el sentit que és interpretat pel TJUE, i que hem transcrit més amunt- no constitueixen causa de denegació d’una sol·licitud de primera autorització de residència per circumstàncies excepcionals d’arrelament social»

En segon lloc, s’exigeix tenir un contracte de treball signat pel treballador i l’empresari que, després de la citada reforma, ha de garantir almenys el salari mínim interprofessional o el salari previst en el conveni col·lectiu, en el moment de la sol·licitud, la suma de la qual ha de representar una jornada setmanal no inferior a 30 hores en el còmput global i garantir el salari mínim interprofessional. El contracte podrà tenir una durada de mínim 20 hores en els casos que acrediti tenir a càrrec menors o persones que requereixin mesures de suport per a l’exercici de la seva capacitat jurídica. Existeixen dos casos en els quals s’admet la presentació de més d’un contracte de treball, quins són:

 • En el cas de sector agrari, contractes amb diferents ocupadors i concatenats, cadascun d’ells:
 • En el cas de desenvolupament d’activitats en una mateixa o diferent ocupació, treballant parcialment i de manera simultània per a més d’un ocupador.

En tercer lloc, tenir vincles familiars amb altres estrangers residents o presentar un informe d’arrelament que acrediti la seva integració social.

 1. c) Arrelament familiar, quan existeix?

S’entén que existeix arrelament familiar, després de la reforma pel Reial  decret 629/2022, de 26 de juliol, en els casos següent

 • Quan es tracti de pare o mare, o tutor, d’un menor de nacionalitat espanyola, sempre que la persona progenitora o tutora sol·licitant tingui a càrrec al menor i convisqui amb aquest o estigui al corrent de les obligacions paternofilials respecte al mateix. Així com, quan es tracti de persona que doni suport a la persona amb discapacitat de nacionalitat espanyola per a l’exercici de la seva capacitat jurídica, sempre que la persona sol·licitant que presta aquest suport tingui a càrrec a la persona amb discapacitat i convisqui amb ella. En aquest supòsit es concedirà una autorització per cinc anys que habilita a treballar per compte d’altri i per compte propi.
 • Quan es tracti del cònjuge o parella de fet acreditada de ciutadà o ciutadana de nacionalitat espanyola. També quan es tracti d’ascendents majors de 65 anys, o menors de 65 anys a càrrec, descendents menors de 21 anys, o majors de 21 anys a càrrec, de ciutadà o ciutadana de nacionalitat espanyola, o del seu cònjuge o parella de fet. Es concedirà una autorització per cinc anys que habilita a treballar per compte d’altri i pròpia.
 • Quan es tracti de fills de pare o mare que haguessin estat originàriament espanyols.

 

 1. d) Arrelament per a la formació. Novetat introduïda pel Reial decret 629/2022, de 26 de juliol

Els estrangers a Espanya, podran obtenir una autorització de residència, per un període de 12 mesos, els estrangers que acreditin la permanència continuada a Espanya durant un mínim de 2 anys, devent, a més, complir de manera acumulativa els següents requisits:

 • Mancar d’antecedents penals a Espanya i al seu país d’origen o al país o països en què hagi residit durant els últims cinc anys.
 • Comprometre’s a:
  • Realitzar una formació reglada per a l’ocupació o a obtenir un certificat de professionalitat, o una formació conduent a l’obtenció de la certificació d’aptitud tècnica o habilitació professional necessària per a l’exercici d’una ocupació específica o una promoguda pels serveis públics d’ocupació i orientada a l’acompliment d’ocupacions incloses en el catàleg al qual es refereix l’article 65.1 del RELOEX.
  • O bé, en l’àmbit de la formació permanent de les universitats, a la realització de cursos d’ampliació o actualització de competències i habilitats formatives o professionals, així com d’altres ensenyaments propis de formació permanent.

Als efectes anteriors, la matriculació haurà d’haver-se realitzat en un termini de 3 mesos des de la notificació de la resolució de concessió de l’autorització de residència, i el sol·licitant haurà d’aportar l’acreditació d’aquella en aquest mateix termini, en cas contrari l’oficina d’estrangeria podrà extingir l’autorització. Quan la matriculació estigui supeditada a períodes concrets de matriculació, haurà de remetre a l’oficina d’estrangeria prova de la matrícula en un període màxim de 3 mesos des de la finalització d’aquest termini.

En aquests casos, podrà ser prorrogada l’autorització de residència? Sí, una única vegada per un altre període de 12 mesos, en els casos que la formació tingui una durada superior a 12 mesos o la seva durada excedeixi la vigència de la primera autorització concedida.

Superada la formació, i durant la vigència de l’autorització de residència, l’interessat presentarà la sol·licitud d’autorització de residència i treball davant l’oficina d’estrangeria, juntament amb un contracte de treball signat pel treballador i l’empresari que garanteixi almenys el salari mínim interprofessional, o l’establert pel conveni col·lectiu d’aplicació, en el moment de la sol·licitud, i prova d’haver superat la formació prevista en la sol·licitud de residència. En aquests casos, l’oficina d’estrangeria concedirà una autorització de dos anys que habilitarà a treballar.

Para més informació poden posar-se en contacte amb Arias Assessors.