Futura cotització per ingressos reals dels autònoms (RD 504/2022)

Cotización

Futura cotització per ingressos reals dels autònoms (RD 504/2022)

Mitjançant el Reial decret 504/2022, de 27 de juny, es modifiquen el Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social (Reial decret 84/1996, de 26 de gener), i el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d’altres Drets de la Seguretat Social (Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre), per a actualitzar la seva regulació respecte als treballadors per compte propi o autònoms a partir de el 2 de gener de 2023.

A fi de facilitar l’establiment d’un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms en funció dels rendiments obtinguts per la seva activitat econòmica o professional, les reformes efectuades s’emmarquen en:

 • La implantació gradual d’un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms, en funció dels seus ingressos reals, prevista en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • Adaptar la regulació dels textos reglamentaris citats a fi de reforçar el caràcter prioritari de la tramitació electrònica dels procediments d’alta, baixa i variació de dades de treballadors, en particular respecte a aquells que exerceixen la seva activitat per compte propi, així com per a actualitzar-la quant a les especialitats sobre cobertura i cotització respecte a determinades contingències, tant en el RETA com en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, acomodant-la a la regulació vigent sobre aquesta matèria.

Què hauran de tenir els autònoms en compte des de el 2 de gener de 2023?

– En el RETA podrà canviar-se fins a sis vegades a l’any la base de cotització: 1 de març; 1 de maig; 1 de juliol; 1 de setembre; 1 de novembre; 1 de gener (de l’any següent). [Fins al moment eren quatre].

– Serà necessari realitzar una declaració de previsió dels rendiments econòmics nets en la sol·licitud d’alta: haurà de realitzar-se una previsió  dels rendiments econòmics nets durant l’any natural en el qual es produeixi l’alta per la seva activitat econòmica o professional, de manera directa i/o per la seva participació en la societat o comunitat de béns que determini la seva inclusió en el règim especial que correspongui (excepte membres d’instituts de vida consagrada de l’Església Catòlica i treballadors per compte propi inclosos en els grups segon i tercer de cotització del RETM. [Fins al moment no existia aquesta obligació].

Modificació del Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social (Reial Decret 84/1996, de 26 de gener):

 • Nova redacció a l’art. 30: sol·licituds d’alta i baixa.
 • Nova redacció a l’art. 40.1: altes i baixes dels qui es trobin en la situació de pluriactivitat.
 • Nova redacció a l’art. 46: afiliació, altes, baixes i variacions de dades dels treballadors compresos en el camp d’aplicació del Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.
 • Nova redacció a l’art. 47: acció protectora en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms. Cobertura de determinades contingències.
 • Se suprimeix l’article 47 bis que passa a regular-se en el nou art. 48: acció protectora en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris establert dins del Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.
 • Nou art. 49: regulació de l’afiliació en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar.

Modificació del Reglament General sobre Cotització i Liquidació d’altres Drets de la Seguretat Social (Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre):

 • Nova redacció a l’art. 11.1: cotització per part dels empresaris i dels empleats de llar.
 • Nova redacció a l’art. 43.2: obligació de cotitzar al RETA, almenys, sobre la quantia de la base mínima que correspongui a l’interessat i elecció de les bases.
 • Nova redacció a l’art. 43.1 bis: canvis en la base de cotització al règim especial fins a sis vegades a l’any i declaració dels rendiments econòmics nets.
 • Nova redacció a l’art. 44: adaptació de la cotització per incapacitat temporal, contingències professionals i cessament d’activitat a la nova situació.
 • Nova redacció a l’art. 45.4 i 5: cotització per les prestacions d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes i per cessament d’activitat i cotització per les contingències d’accidents de treball i malalties professionals en aquest règim especial.

Modificació del Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social (Reial Decret 1415/2004, de l’11 de juny):

 • Nou paràgraf 5è de l’apartat 1.c) de l’article 56: sol·licituds d’exclusió del Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris.

En paral·lel a les modificacions reglamentàries citades, el  Reial decret 504/2022, de 27 de juny, regula un procés de comunicació de dades per part de treballadors per compte propi o autònoms que ja figurin en alta en algun règim de la Seguretat Social:

«Els treballadors que, en la data d’entrada en vigor d’aquest reial decret, figurin en alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, com a treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització, i que, per les peculiaritats de la seva inclusió en tots dos, hagin d’aportar qualsevol de les dades relacionades en els paràgrafs 1r a 10è de l’article 30.2.b) del Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, hauran de comunicar-los per mitjans electrònics a la Tresoreria General de la Seguretat Social, en un termini que finalitzarà el 31 d’octubre de 2023».