Hisenda avança com seran les futures factures electròniques que hauran d’emetre els autònoms

facturas electrónicas

Hisenda avança com seran les futures factures electròniques que hauran d’emetre els autònoms

Hisenda avança com seran les futures factures electròniques que hauran d’emetre els autònoms

El Govern ha tret a consulta pública el reglament pel qual es desenvoluparà la nova obligació que tots els autònoms i empreses emetin les seves factures de manera electrònica. Aquestes seran les línies mestres, a costa de petits retocs.

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital i Hisenda han tret a consulta pública les línies mestres per a establir el reglament que regularà la futura obligació d’emetre factures electròniques que afectarà pròximament els autònoms i empreses. La Llei de Creació i Creixement empresarial, més coneguda com a Llei Crea i Creix està publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) des del passat octubre. No obstant això, la norma va donar un termini de sis mesos, fins a aquest març, per a posar en marxa el reglament que establirà les condicions específiques d’aquesta nova obligació.

 

De moment, el Govern ja ha llançat la consulta sobre el projecte de Reial decret pel qual es desenvolupa la llei 18/2022 de creació i creixement d’empreses en el referit a la factura electrònica entre empreses i professionals. Les organitzacions d’autònoms i altres agents socials tenen quinze dies per a remetre les seves aportacions a l’Executiu abans que s’aprovi definitivament aquest reglament.

Aquest nou sistema suposarà un canvi en la relació que tenen els autònoms amb l’Agència Tributària i en la disminució del frau fiscal ja que tots els programes de facturació, per a ser legals, hauran de remetre de manera automàtica les factures al Fisc, per la qual cosa Hisenda sabrà en temps real el que han venut i gastat tots els negocis. A més, la nova obligació, segons recull el reglament, pretén ser una eina de lluita contra la morositat que sofreixen els petits negocis.

Segons el text, “l’adopció de la factura electrònica conforme als principis i requisits establerts permetrà equilibrar els poders de negociació, impulsar la digitalització de les empreses de menor grandària i els professionals, llançar transparència sobre els terminis de pagament de les empreses i professionals i promoure el compliment de la normativa de morositat comercial“.

A costa de les aportacions i modificacions que proposin els agents socials, ja hi ha algunes qüestions que semblen ser clares sobre el reglament que regularà aquesta nova obligació. Una d’ells són els terminis. Quan s’aprovi aquesta norma, les empreses amb una facturació anual superior a vuit milions d’euros, tindran l’obligació de facturar per mitjans electrònics a partir dels dotze mesos posteriors a l’aprovació del reglament, La resta d’empreses i professionals -que serien la majoria d’autònoms i pimes espanyols- tindran 24 mesos per a adaptar-se després de l’aprovació del desenvolupament reglamentari.

A més dels terminis el projecte de reglament que s’ha tret a consulta pública també avança com serà l’arquitectura” o línies mestres en les quals es basarà el nou reglament que desenvolupa el sistema d’emissió de factures electròniques per als autònoms i empreses.

Les línies mestres del nou sistema de facturació electrònica per a autònoms i empreses

El reglament ja ha traçat les vuit línies sobre les quals se sustentaran la nova obligació que els autònoms facturin per mitjans electrònics. Aquests són:

 1. Un sistema mitjançat: El reglament haurà de basar-se en una xarxa de plataformes d’intercanvi de factures electròniques (existents i futures) subjectes a una regulació de mínims quant a seguretat de la informació, de les transmissions i capacitats d’autenticació i ús de les diferents sintaxis de factura electrònica admeses.
 2. Sistema públic d’intercanvi de factures amb l’Agència Tributària: El reglament haurà de complementar l’obligació de facturació amb la posada en marxa d’un sistema públic d’intercanvi bàsic de factures proporcionat per l’Administració pública en el qual els emissors de les factures electròniques o les seves plataformes designades tindran l’obligació de dipositar-les en un format únic en la seu de l’Agència Tributària, que les validarà formalment i les posarà a la disposició dels seus destinataris o els seus representants o plataformes en aquesta mateixa seu.
 3. Format que permeti operar: El reglament haurà d’imposar que els sistemes siguin interoperables, gràcies a la capacitat tècnica de les solucions informàtiques i les plataformes per a traduir els diferents formats estructurats més utilitzats al nostre país i basats en estàndards internacionals que seran admesos; sense perjudici de la possibilitat d’establir un estàndard de referència per a la seva remissió a les Administracions Públiques.
 4. Interconnexió: El desenvolupament reglamentari haurà d’assegurar la interconnexió de les plataformes, perquè cada usuari només necessiti connectar-se a una plataforma ja que les plataformes d’intercanvi de factures electròniques privades tenen l’obligació d’interconnectar-se amb qualssevol altres plataformes que li ho sol·licitin sempre que aquestes últimes compleixin amb uns requisits mínims.
 5. Capaç d’intercanviar les dates de pagament de les factures: El nou reglament haurà d’assegurar que els sistemes puguin intercanviar, a més de la factura electrònica, la informació de la data de pagament efectiu de les factures perquè es transmeti entre les parts i a l’Administració Pública per al seu seguiment.
 6. Un sistema especial per al seu ús per part de pimes i autònoms: L’obligació haurà d’imposar-se de manera especial per a donar suport en el seu ús per part de pimes i autònoms, a través de períodes transitoris més amplis, facilitats en l’intercanvi de factures electròniques a través del sistema públic d’intercanvi i les ajudes del kit digital.
 7. Sistema transparent per a lluitar contra la morositat: El reglament haurà de potenciar la transparència com a arma enfront dels abusos en terminis de pagament que sofreixen, especialment, els petits negocis
 8. Compliment de les obligacions fiscals: El desenvolupament reglamentari haurà de tenir en compte el respecte a les obligacions fiscals i assegurar que els sistemes siguin complementaris amb  la presentació dels models fiscals a les Administracions Públiques.

Quins requisits específics i generals hauràn de complir les factures electròniques?

Una factura electrònica té els mateixos efectes legals que una factura en paper, és a dir, és un justificant de cobrament de productes o serveis. Per tant, ha de complir els mateixos requisits que les factures en paper (llegibilitat, autenticitat, terminis…) i ha d’incloure la mateixa informació.  Aquest document té un format estructurat, és a dir, utilitza un llenguatge XML que facilita el seu tractament automatitzat. Aquest format permet generar i tramitar les factures electròniques automàticament per sistemes informàtics

Segons la Llei Crea i Creix, aquestes factures electròniques hauran de complir una sèrie de requisits per a ser legals. Aquests són:

 • Les empreses hauran de comptar amb un programa de facturació electrònica per a emetre i rebre les factures
 • Serà necessari comptar amb signatura electrònica i totes les factures hauran de signar-se amb el certificat electrònic
 • Totes les factures hauran de complir els requisits del Reglament de Facturació, que encara no s’ha desenvolupat.
 • El contingut de la factura-e haurà de ser el mateix que el d’una factura convencional
 • Totes les empreses i autònoms hauran de facilitar l’accés digital a la factura electrònica als seus destinataris. Els destinataris hauran de poder llegir, copiar, descarregar i imprimir les factures de manera gratuïta. L’accés a la factura electrònica haurà de mantenir-se durant almenys quatre anys

Condicions perquè els sistemes siguin legals

A més, les condicions que hauran de complir els programes per a ser legals estan recollides en un altre projecte que el Govern va treure a consulta pública l’any passat. El text segueix en constant modificació i ha rebut diferents al·legacions i observacions per part d’experts i organitzacions de diferents àmbits, com la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms -LLIGA-, que va demanar que s’aclarissin alguns conceptes com els terminis en els quals hauran de remetre les factures aquests programes.

Aquestes són les condicions que hauran de complir els sistemes de facturació per a ser legals:

 • Per cada lliurament de béns o prestació de serveis haurà de generar, de manera simultània o immediatament anterior a l’expedició de la factura, un registre de facturació d’alta.
 • Haurà de garantir la integritat i inalterabilitat dels registres de facturació de manera que, una vegada registrats les dades de facturació, aquests quedin protegits contra qualsevol acció que comprometi l’exactitud, autenticitat i *completitud de les dades emmagatzemades, de manera que cap de les dades registrades pugui ser alterat, ni pel propi sistema informàtic, ni per l’usuari ni per cap dispositiu, sistema o programa informàtic o electrònic extern.
 • També haurà de garantir la traçabilitat dels registres de facturació, que hauran d’estar encadenats de manera que pugui verificar-se el seu rastre seguint la seva seqüència de  creació des del primer a l’últim. El sistema informàtic haurà de proporcionar funcionalitats que permetin el seguiment de les dades  registrades de manera clara i fiable.
 • Comptar amb tots els registres de facturació generats pel propi sistema informàtic.
 • Comptar amb un registre d’esdeveniments que reculli automàticament totes les interaccions amb aquest sistema informàtic, les operacions realitzades amb ell i els successos produïts durant el seu ús, com l’arrencada i parada del sistema informàtic
 • En els sistemes informàtics que suportin els processos de facturació, haurà de trobar-se degudament dissociada la informació amb transcendència tributària de la possible informació confidencial de caràcter no patrimonial, de manera que l’Administració tributària pugui accedir directament a la informació amb transcendència tributària.

A quines sancions s’enfrontarien els autònoms per incomplir l’obligació d’emetre factures electròniques?

La norma recull importants sancions per a aquells negocis que no emetin les seves factures en el moment que estipula la Llei Crea i Creix.  A partir de 2024 o 2025 -depenent de la facturació que tingui el negoci-, aquells autònoms que no s’adaptin a la normativa i no ofereixin o facilitin la factura electrònica, podran ser sancionats amb fins a 10.000 euros de multa. Això també impedirà que puguin accedir a subvencions, ajudes i contractacions públiques.

Notícia extreta: https://www.autonomosyemprendedor.es/