Hisenda esborra el NIF d’un milió de negocis per no complir amb els seves obligacions tributàries i comptables

Hacienda hisenda borra nif empresas

Hisenda esborra el NIF d’un milió de negocis per no complir amb els seves obligacions tributàries i comptables

Hisenda esborra el NIF d’un milió de negocis per no complir amb les seves obligacions tributàries i comptables

Hisenda ha revocat el Número d’Identificació Fiscal (NIF) a gairebé un milió de societats que no complien amb les seves obligacions tributàries, que no presentaven la suficient activitat o que eren sospitoses d’estar sent utilitzades per a cometre algun tipus de frau fiscal. Segons l’Informe d’Avaluació Intermèdia dels Efectes de la Llei de Lluita contra el Frau Fiscal, l’Agència Tributària ha eliminat aquest número identificatiu a 940.000 societats des que va entrar en vigor la Llei 11/2021, de 10 de juliol, de lluita contra el frau fiscal.

Els autònoms societaris poden verificar si se’ls ha revocat aquest número identificatiu en la pàgina web de l’Agència Tributària accedint al servei Consulta per NIF (entitats jurídiques). Dins de la relació de tràmits dels Models 036 i 037, poden accedir a ‘Cens d’empresaris, professionals i retenidors – Declaració censal d’alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada’ i consultar-ho.

La revocació del NIF és un dels mecanismes més importants de control que té l’Agència Tributària sobre els negocis. A efectes pràctics, eliminar aquest número suposa anul·lar tota l’activitat administrativa que pugui tenir una societat, sigui com sigui la seva grandària i per descomptat, la seva possibilitat d’emetre factures, fer compres a nom de l’empresa , vendre qualsevol tipus de producte o servei, o cobrar un ajuda.

En quins supòsits pot l’Agència Tributària revocar el NIF als negocis i com els afecta?

Des de l’entrada en vigor de la nova llei de lluita contra el frau, s’han inclòs noves conseqüències de la revocació del NIF.  A part d’emetre factures o deduir despeses, quan se li revoqui el NIF a una empresa, tampoc podrà interactuar amb entitats de crèdit, obtenir certificats, o continuar en el *ROI i altres operadors.

Com a novetat, i amb l’entrada en vigor de la llei antifrau per a millorar el control tributari i censal, es va eliminar la possibilitat que els negocis puguin realitzar inscripcions en registres públics o actes notarials quan tinguin el NIF revocat. Això segons explica l’Informe d’Avaluació Intermèdia, impedeix que es dissolguin persones jurídiques que no han complert amb les seves obligacions tributàries i deixin deutes pendents, sense haver passat prèviament per un concurs de creditors i haver liquidat degudament la societat.

Les dues raons més habituals per les quals Hisenda revoca un NIF: falta d’activitat o possible comissió de frau

L’Administració tributària sap gràcies a la revocació del NIF els negocis que compleixen assíduament amb les seves obligacions, i també coneix aquelles societats que no estan funcionant. Segons va explicar en anteriors ocasions a aquest diari José María *Mollinedo, secretari del sindicat de tècnics d’Hisenda (Gestha) l’Agència Tributària sol eliminar aquesta identificació fiscal per dues raons.

La primera, com un mecanisme de “neteja” del cens empresarial per a assegurar-se que totes les empreses constituïdes estan en actiu. De fet, el Pla Anual de Control Tributari i Duaner per a enguany recull que “el gran nombre de societats constituïdes a Espanya fa necessari que l’Agència Tributària dissenyi els sistemes de control del cens de forma que s’asseguri el compliment de les obligacions tributàries formals”. I una de les primeres mesures que recullen per a assegurar aquest objectiu és precisament la revocació del NIF. Segons *Mollinedo, “és freqüent que l’Agència Tributària revoqui un NIF. Especialment a petites societats que han deixat de produir”.

La segona raó per la qual la *AEAT sol revocar el NIF d’un negoci és per a evitar que es cometi algun tipus de frau i s’utilitzi una societat, que no té cap mena d’activitat, parell deduir despeses o optar a alguna mena d’avantatge fiscal. És un frau fiscal que es coneix com a ‘societats pantalles’. “Per a l’agència és important tenir actualitzat correctament el cens empresarial i evitar que existeixin societats que emetin factures o accedeixin a deduccions, però que no obstant això no tinguin cap mena d’activitat econòmica” va dir *Mollinedo.

Tots els supòsits pels quals es pot eliminar el NIF d’un negoci, segons la llei

L’Agència Tributària estableix en els article 146 i article 147 del Reial decret 1065/2007, quan es pot revocar el NIF assignat d’un negoci. Els supòsits serien els següents, que:

  • Durant un període superior a un any i després de realitzar almenys tres intents de notificació, hauria resultat impossible la pràctica de notificacions a l’obligat tributari en el domicili fiscal.
  • No hauria presentat, durant tres períodes impositius consecutius la declaració de l’Impost de societats (Model 200).
  • La societat hagi estat constituïda per un o diversos fundadors, sense que en el termini de tres mesos des de la sol·licitud del número d’identificació fiscal s’iniciï l’activitat econòmica, ni tampoc els actes que d’ordinari són preparatoris per a l’exercici efectiu d’aquesta, tret que es justifiqui la impossibilitat de la seva aportació.
  • Els dèbits tributaris de l’entitat envers la Hisenda pública de l’Estat siguin declarats fallits.
  • Hauria comunicat (mitjançant declaracions censals) a l’Administració Tributària el desenvolupament d’activitats  econòmiques inexistents.
  • Es constati que un mateix capital ha servit per a constituir una pluralitat de societats, de manera que, de la consideració global de totes elles, es dedueixi que no s’ha produït el desemborsament mínim exigit per la normativa aplicable.
  • Comuniqui el desenvolupament d’activitats econòmiques, de la gestió administrativa o de la direcció dels negocis, en un domicili aparent o fals, sense que es justifiqui la realització d’aquestes activitats o actuacions en un altre domicili diferent.

 

Notícia extreta de: https://www.autonomosyemprendedor.es/