Impost en les emissions de CO₂ dels vehicles

Impuesto en las emisiones de CO2 de los vehículos

Impost en les emissions de CO₂ dels vehicles

Impost en les emissions de CO₂ dels vehicles: publicació del padró provisional l’1 de maig

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) publicarà el padró provisional, corresponent a l’exercici 2022, de tots els vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO 2 a partir del dia 1 de maig de 2023.

Els contribuents podran consultar les dades del padró provisional i la quota que han de pagar en la seu electrònica del ATC atc.gencat.cat , accedint amb el NIF i la matrícula (per a un vehicle concret) o amb identificació digital , utilitzant el idCAT Mòbil o un altre certificat digital, que permet visualitzar tots els vehicles dels quals s’és titular. Si és necessari realitzar alguna modificació, es podran presentar al·legacions fins al 5 de juny.

Aquest impost verd, en línia amb la fiscalitat ambiental que es promou a Europa per a lluitar contra el canvi climàtic, grava les emissions de CO 2 de turismes, furgonetes i motocicletes pel seu impacte directe en efecte d’hivernacle i escalfament global , i, per tant, per les conseqüències que pot tenir en la salut de la ciutadania.

La recaptació es destina íntegrament al Fons Climàtic i al Fons del Patrimoni Natural, i retorna a les persones a través de la inversió en accions per a millorar el medi ambient, fomentar la mobilitat sostenible i la transició energètica, prevenir incendis forestals i adaptar els boscos a l’emergència climàtica, conservar els parcs naturals, restaurar els ecosistemes marins, i impulsar la recerca i la innovació per a mitigar el canvi climàtic.

Qui ha de pagar-ho, qui està exempt i bonificacions

Han de pagar l’impost les persones físiques i jurídiques que durant l’any 2022 han tingut domicili fiscal a Catalunya i han estat titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta). També estan obligades les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya però que, durant el 2022, han tingut un establiment, sucursal o oficina i han estat titulars d’algun vehicle domiciliat a Catalunya.

Estan exempts de pagament els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars, els vehicles autoritzats a transportar a més de 9 persones (inclòs el conductor) i els vehicles adaptats per a la conducció de persones amb mobilitat reduïda. Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen d’una bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen. Així mateix, no han de pagar l’impost els titulars dels vehicles que no superin els 6 euros de quota a ingressar.

Cal destacar que, si es domicilia el pagament de l’impost abans del 17/07/2023, s’obté una bonificació del 2% . Es pot fer fàcilment des de la consulta del padró en la seu electrònica del ATC: atc.gencat.cat/co2padro .

Dates, canals de pagament i atenció

L’1  de setembre de 2023 es publicarà el padró definitiu de vehicles que tributen per l’impost. Les dates de pagament són les següents:

– Vehicles amb pagament domiciliat: càrrec en compte el 20.11.2023.

– Vehicles amb pagament no domiciliat: si ja van tributar l’any anterior, la data límit de pagament serà el 20.11.2023. Pel que respecta als vehicles de nova tributació, la data límit de pagament s’indicarà en la notificació que rebrà el titular.

Si no s’ha domiciliat el pagament, es podrà pagar a través de la consulta del padró definitiu en la seu electrònica del ATC: atc.gencat.cat/co2padro ; en el telèfon 012, amb pagament automatitzat; en el telèfon de la ATC et crida (93 551 51 51); en entitats financeres col·laboradores, en les oficines de Correus, i en totes les oficines i delegacions del ATC, amb cita prèvia recomanada. També es pot utilitzar el codi QR que s’inclou en la carta de pagament.

L’Agència Tributària de Catalunya posa a la disposició de la ciutadania els següents canals d’atenció :

Seu electrònica del ATC : tota la informació sobre l’impost, assistent virtual, consulta del padró, pagament, domiciliació i altres tràmits relacionats atc.gencat.cat/impostco2 .
Telèfon 012 Consultes de caràcter general i pagament automatitzat.
El ATC et crida (93 551 51 51) . Telèfon assistència en la tramitació.
Oficines del ATC . Es recomana demanar cita prèvia en atc.gencat.cat/citaprevia .

Si vols consultar més notícies: https://www.ariasassessors.com/actualidad/

Notícia extreta de: https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/