La Prestació per Cessament d’Activitat dels Autònoms: Un Respir Econòmic en Moments Crítics

La Prestació per Cessament d’Activitat dels Autònoms: Un Respir Econòmic en Moments Crítics

En el complex entramat del treball autònom, la Prestació per Cessament d’Activitat emergeix com a salvavides financer en moments crucials. Segons les dades revelades per la Tresoreria de la Seguretat Social, dels 15,776 treballadors per compte propi que van sol·licitar aquesta prestació, 10,723 van rebre una resposta afirmativa. Aquest nombre significatiu es deu, en gran part, a l’entrada en vigor el passat 1 de gener del Reial Decret-llei 13/2022. Aquest decret va suposar una ampliació significativa de les causes que atorguen el dret al cessament d’activitat per als treballadors autònoms.

Noves Causes per Sol·licitar la Prestació

Des de la mencionada data, les causes per les quals els treballadors per compte propi poden accedir a la prestació es van diversificar, oferint una xarxa de seguretat més robusta en moments de crisis econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP). En més del 90% dels casos, les sol·licituds van ser reconegudes sota aquesta categoria.

Causes Econòmiques, Tècniques, Organitzatives o de Producció (ETOP):

El cor de l’ampliació radica en la consideració de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP). Aquesta categoria abasta un ampli espectre de situacions, des de dificultats financeres fins a reestructuracions empresarials. Més del 90% de les sol·licituds exitoses es van sustentar en raons vinculades a aquestes categories.

Causes de Força Major:

Les causes de força major també han guanyat protagonisme, amb un total de 520 sol·licituds acceptades. La novetat rau en la inclusió de tres possibles supòsits: un cessament definitiu, un cessament temporal complet, que implica el tancament de tota l’activitat per un temps determinat, i un cessament temporal parcial, on s’interromp només una part de l’activitat habitual.

Cessament d’Activitat per Divorci o Separació Matrimonial:

El 2023, 117 treballadors per compte propi van optar per la prestació a causa de processos de divorci o separació matrimonial. Aquest canvi reconeix la complexitat de la vida personal dels autònoms i busca ser una xarxa de suport en situacions difícils.

Cessament d’Activitat per a Dones Víctimes de Violència de Gènere:

La inclusió de mesures específiques per a dones víctimes de violència de gènere és un altre avenç destacat. El 2023, 33 autònomes es van veure obligades a accedir a la prestació per aquesta dolorosa raó, subratllant la importància d’abordar la violència de gènere en tots els àmbits de la societat.

Cessament d’Activitat per a Autònoms Econòmicament Dependents (TRADE):

La figura de l’autònom econòmicament dependent (TRADE) ha estat reconeguda amb 485 sol·licituds aprovades el 2023. Per ser considerat com a TRADE, el treballador per compte propi ha de complir amb criteris específics, com que almenys el 75% de les seves vendes siguin a un mateix client, l’absència d’un local obert al públic i la falta d’empleats sota la seva responsabilitat, entre altres requisits.

Cessament de Socis de Cooperatives de Treball Associat:

La modalitat de cessament de socis de cooperatives de treball associat va permetre que 52 autònoms socis accedissin a la prestació el 2023. Aquest enfocament reconeix les particularitats de les cooperatives i ofereix un suport als qui participen en aquest model de negoci.

Conclusions

En un context en constant evolució, les mesures que faciliten l’accés a la Prestació per Cessament d’Activitat representen una resposta crucial a les demandes canviant dels treballadors autònoms. L’ampliació de les causes, en línia amb el Reial Decret-llei 13/2022, ha proporcionat un marc més flexible per abordar les complexitats del treball independent. Aquestes mesures no només són un alleujament econòmic, sinó també un reconeixement de la diversitat de reptes que enfronten els autònoms en la seva jornada laboral.