El Govern anuncia mesures fiscals com la rebaixa de l’IRPF o l’impost de solidaritat

medidas fiscales

El Govern anuncia mesures fiscals com la rebaixa de l’IRPF o l’impost de solidaritat

El Ministeri d’Hisenda ha informat, el dijous 29 de setembre, que s’implementaran una sèrie de mesures fiscals. Mesures que s’incorporaran en els Pressupostos Generals de l’Estat de 2023 o en lleis que permetin la seva posada en marxa l’any vinent. Les mesures fiscals actuaran sobre els grans patrimonis, les grans empreses, i en impostos tan rellevants com l’IRPF o l’Impost de Societats.

Impost de Solidaritat

Entre les mesures incloses per a augmentar l’aportació dels qui més tenen s’emmarca l’anunci de crear un Impost de Solidaritat de les grans fortunes que afectarà els patrimonis nets superiors a 3 milions d’euros. Per a evitar la doble imposició, els subjectes passius de l’Impost de solidaritat només tributaran per la part del seu patrimoni que no hagi estat gravat per la seva Comunitat Autònoma.

El tipus impositiu de l’impost serà del 1,7%  per als patrimonis entre 3 i 5 milions d’euros; del 2,1%  per als patrimonis entre 5 milions i 10 milions; i del 3,5%  per a aquells patrimonis superiors a 10 milions d’euros. Es tracta d’un impost estatal de caràcter temporal per als anys 2023 i 2024, encara que s’inclourà una clàusula de revisió per a avaluar al final de la seva vigència si és necessari mantenir-ho o suprimir-ho. El potencial de contribuents afectats se situa en 23.000 contribuents, el 0,1% del total, i l’impacte recaptatori potencial aconsegueix els 1.500 milions.

IRPF

També s’inclouen mesures en l’IRPF per a avançar en l’objectiu de reduir la bretxa de tributació entre les rendes del capital i les rendes del treball. Per a això s‘incrementa  un punt, fins al 27%, el gravamen per a rendes del capital entre 200.000 i 300.000 euros. Així mateix, s’eleva fins al 28% el gravamen per a rendes del capital superiors a 300.000 euros.

D’igual forma, per a ajudar als contribuents que més ho necessiten, el Govern ampliarà l’actual reducció per rendiments del treball. Actualment, aquest benefici fiscal s’aplica a rendes brutes fins a 18.000 euros i s’ampliarà i elevarà la reducció fins a obtenir contribuents amb un salari brut del treball de 21.000 euros. La reducció per rendiments del treball operarà sobre sous bruts entre 15.000 i 21.000 euros. Així, el mínim de tributació per a un contribuent solter i sense fills puja de 14.000 euros a 15.000 euros. Amb això es garanteix, per exemple, que un treballador que avui guanya l’SMI, fixat en 14.000 euros, no tributarà per IRPF quan el Govern augmenti el Salari Mínim Interprofessional en 2023.  En el cas d’un assalariat amb dos fills que presenta la declaració conjunta, el mínim de tributació augmenta de 18.000 euros a 19.000 euros per l’increment de la reducció dels rendiments del treball.

D’altra banda, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2023 inclourà una rebaixa addicional en l’IRPF de cinc punts percentuals en el rendiment net de mòduls.

A més, els autònoms que tributen per estimació directa simplificada apliquen actualment una reducció automàtica del 5% del rendiment net amb un import màxim anual de 2.000 euros. Aquí entren el que es coneixen com a despeses deduïbles de difícil justificació. Aquest percentatge de reducció s’elevarà al 7% en els pròxims pressupostos Generals.

A més, també es prorrogarà un any més els límits vigents d’exclusió en el sistema de mòduls. Aquesta decisió implica que més contribuents podran continuar tributant a través d’aquest sistema.

Impost de Societats

Ja s’han aprovat diverses mesures perquè les grans empreses i multinacionals aportin més, com són la tributació mínima del 15% per a grans empreses i grups consolidats o limitar al 95% l’exempció de dividends i plusvàlues.

Siguiendo esa línea, se ha anunciado que se impulsará en el Congreso de los Diputados un cambio normativo que limitará en un 50 % la posibilidad de compensar las pérdidas en los grupos consolidados. No se trata de un incremento fiscal, sino que se difiere la posibilidad de compensar las bases imponibles negativas. Se trataría también de una medida de carácter temporal para los años 2023 y 2024 y que afectaría solo a 3.609 empresas, que apenas representan el 0,2 % de los declarantes del Impuesto sobre Sociedades.

Seguint aquesta línia, s’ha anunciat que s’impulsarà en el Congrés dels Diputats un canvi normatiu que limitarà en un 50% la possibilitat de compensar les pèrdues en els grups consolidats. No es tracta d’un increment fiscal, sinó que es difereix la possibilitat de compensar les bases imposables negatives. Es tractaria també d’una mesura de caràcter temporal per als anys 2023 i 2024 i que afectaria només 3.609 empreses, que a penes representen el 0,2% dels declarants de l’Impost de societats.

Por otro lado, para aliviar también la situación de las pequeñas empresas, la ministra ha señalado que se rebajará el tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades del 25% al 23% para las pymes con una facturación de hasta un millón de euros, medida que pretende beneficiar a 407.384 empresas.

D’altra banda, per a alleujar també la situació de les petites empreses, la ministra ha assenyalat que es rebaixarà el tipus nominal de l’Impost sobre Societats del 25% al 23% per a les pimes amb una facturació de fins a un milió d’euros, mesura que pretén beneficiar a 407.384 empreses.

IVA

També s’aprovarà una rebaixa del 10% al 4% l’IVA  dels productes d’higiene femenina (compreses, tampons, protegeslips), preservatius i anticonceptius no medicinals.

Amb aquesta bateria de mesures fiscals, unides a les actuacions acomplides durant els últims anys, es pretén que Espanya guanyi en eficiència econòmica, productivitat i cohesió social.