Publicades les ordres per les quals s’aproven els models 721, 172 i 173 relatius a les monedes virtuals

Publicades les ordres per les quals s’aproven els models 721, 172 i 173 relatius a les monedes virtuals

El BOE de 29 de juliol de 2023 publica, amb entrada en vigor l’endemà, dos ordres per les quals s’aproven els models necessaris per a la presentació de les noves declaracions informatives relatives a les monedes virtuals:

  • D’un costat, l’Ordre  HFP/886/2023, de 26 de juliol, per la qual s’aprova el model 721 «Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger», i s’estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació.
  • D’un altre costat, l’Ordre  HFP/887/2023, de 26 de juliol, per la qual s’aproven el model 172 «Declaració informativa sobre saldos en monedes virtuals» i el model 173 «Declaració informativa sobre operacions amb monedes virtuals», i s’estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació.

Amb la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, s’han modificat diverses normes, per la qual cosa aquí concerneix, cal destacar:

  • La modificació de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, per a establir una nova obligació informativa relativa a la tinença de monedes virtuals situades a l’estranger [DONA 18a lletra d) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre].
  • La modificació de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, per a establir noves obligacions informatives relatives a la tinença de monedes virtuals i a les operacions que s’efectuïn amb aquelles (DONA 13a, apartats 6 i 7, de la Llei 35/2006, de 28 de novembre).

Totes dues obligacions informatives es desenvolupen reglamentàriament en el Reial decret 249/2023, de 4 d’abril, i tenen per objecte millorar el control tributari dels fets imposables que puguin derivar-se de la tinença o operativa relacionada amb les monedes virtuals.

Model 721, «Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger»

Haurà de presentar-se amb periodicitat anual pels obligats a declarar, i remetre’s a l’Agència Estatal d’Administració Tributària mitjançant l’enviament de missatges informàtics amb el contingut a què es refereix l’annex  de l’Ordre HFP/886/2023, de 26 de juliol.

El termini de presentació serà entre l’1 de gener i el 31 de març de l’any següent a aquell al qual es refereixi la informació a subministrar.

La citada ordre serà aplicable per primera vegada al model 721, «Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger», corresponent a l’exercici 2023, que es presentarà entre l’1 de gener i el 31 de març de 2024.

Model 172, «Declaració informativa sobre saldos en monedes virtuals» i model 173, «Declaració informativa sobre operacions amb monedes virtuals»

Hauran de presentar-se tots dos amb periodicitat anual pels obligats a declarar, i remetre’s a l’Agència Estatal d’Administració Tributària mitjançant l’enviament de missatges informàtics amb el contingut a què es refereixen els annexos I i II de l’Ordre HFP/887/2023, de 26 de juliol, respectivament.

Llavors, la seva presentació tindrà caràcter anual i el termini per a això serà el mes de gener de l’any següent al qual es correspongui la informació declarada.

La citada ordre serà aplicable per primera vegada als citats models que es presentin el mes de gener de 2024, corresponents a l’exercici 2023.

Finalment, pel que fa a la presentació del model 173, «Declaració informativa sobre operacions amb monedes virtuals», de l’exercici 2023, la disposició transitòria única de l’Ordre HFP/887/2023, de 26 de juliol, assenyala que haurà de presentar-se el mes de gener de 2024, respecte de les operacions corresponents a l’exercici 2023 realitzades des de la data d’entrada en vigor del Reial decret 249/2023, de 4 d’abril.