NOVA AJUDA AL TRANSPORT RDL 1 D’AGOST

AYUDA AL TRANSPORTE

NOVA AJUDA AL TRANSPORT RDL 1 D’AGOST

Línia d’ajuda directa a empreses i professionals especialment afectats per la pujada dels preus dels carburants:

1. S’estableix un sistema d’ajuda directa, corresponent a l’exercici 2022, per a la concessió de suport financer a empreses i treballadors autònoms l’activitat dels quals s’enquadri entre les compreses en els codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques, aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, que s’esmenten en l’apartat 4. En relació amb el compliment de la normativa d’ajudes d’Estat, aquesta ajuda es configura de conformitat amb el Marc Temporal relatiu a les mesures d’ajuda estatal destinades a recolzar l’economia després de l’agressió contra Ucraïna per part de Rússia (d’ara endavant Marc Temporal Europeu Ucraïna).

La finalitat de l’ajuda serà pal·liar l’efecte perjudicial de l’increment dels costos dels productes petrolífers ocasionats a conseqüència de la invasió d’Ucraïna i les sancions imposades a Rússia per la seva causa.

2. Seran beneficiaris de les ajudes directes els treballadors autònoms i societats amb personalitat jurídica pròpia legalment constituïdes a Espanya, que siguin titulars d’una autorització de transport de qualsevol de les classes VDE, VT, VTC, VSE, MDPE, MDLE, atès el número i tipologia de vehicle adscrits a l’autorització i que a data 15 de juliol de 2022, es trobin d’alta en el Registre d’Empreses i Activitats de Transport, així com els treballadors autònoms i societats amb personalitat jurídica pròpia legalment constituïdes a Espanya, que siguin titulars d’autobusos urbans conforme a la classificació per criteris d’utilització del Reglament General de Vehicles i que a data 15 de juliol de 2022, es trobin d’alta en el Registre de vehicles de la Prefectura central de Trànsit.

Aplicant les especials circumstàncies del fet diferencial de les Ciutats de Ceuta i Melilla a la regulació de les llicències VT recollides en els articles 123 a 127 del Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, i en l’Ordre de 4 de febrer de 1993 per la qual es desenvolupa el Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d’autoritzacions de transport discrecional de viatgers per carretera, el requisit de disposar d’autorització de transport públic de viatgers en vehicle turisme auto-taxi, VT, es considera compliment amb la disposició de la llicència expedida a Ceuta i Melilla per a vehicles taxi.

Les ajudes no podran concedir-se ni beneficiar de cap manera a empreses afectades per sancions que la Unió Europea hagi pogut establir arran de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia. Aquesta limitació s’estén a empreses controlades per persones, entitats i òrgans afectats per sancions que la Unió Europea hagi pogut establir arran de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia i a empreses que estiguin actives en sectors afectats per sancions que la Unió Europea hagi pogut establir arran de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, en la mesura en què l’ajuda menyscabi els objectius de les sancions corresponents.

3. L’import total de les ajudes ascendirà a 450 milions d’euros. D’ells, es transferiran a les Institucions Navarreses i a les Institucions Basques les quantitats corresponents als NIF dels sol·licitants que estiguin domiciliats en aquestes comunitats autònomes. La resta serà gestionada per Agència Estatal d’Administració Tributària amb càrrec a l’aplicació pressupostària 15.05.923M.472, tret que els beneficiaris formin part del sector públic, segons es defineix en l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en aquest cas s’estarà al que es disposa en l’article 5, i la gestió correspondrà al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, prèvia transferència de crèdit a l’aplicació pressupostària de la secció 17 «Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana», servei 20 «Secretaria d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana», programa 441M «Subvencions i Suport al Transport Terrestre» i concepte 466 «Ajudes al sector del transport terrestre».

4. L’import de les ajudes es repartirà entre les diverses activitats d’acord amb el que es disposa en la següent taula:

Codi CNAE Activitat
A. TRANSPORTS:
4932 Transport per taxi.
4939 Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.
4941 Transport de mercaderies per carretera.
4942 Serveis de mudança
8690 Servei de transport sanitari de persones
4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers

 

5. Dins de cada activitat, l’import individual de l’ajuda es determinarà atenent el número i tipus de vehicle explotat per cada beneficiari, d’acord amb la taula inclosa a continuació.

Vehicle Importe

(euros)

Mercaderies pesant. Camió. MDPE. 1.250
Mercaderies lleugeres. Furgoneta. MDLE. 500
Autobús. VDE. 950
Taxis. VT. 300
Vehicle lloguer amb conductor. VTC. 300
Ambulància VSE. 500
Autobús urbà conforme a la classificació per criteris d’utilització del Reglament General de Vehicles. 950

L’import resultant no podrà superar la quantitat màxima per beneficiari prevista per a ajudes per imports limitats d’ajuda d’acord amb les Decisions sobre aquest tema aprovades de conformitat amb les normes del Marc Temporal Europeu Ucraïna.

L’import resultant tampoc podrà ser superior al límit esmentat en el paràgraf anterior, tenint en compte les ajudes concedides a altres empreses per considerar-se empreses associades, en els següents termes:

a) Són «empreses associades» totes les empreses a les quals no es pot qualificar d’empreses vinculades d’acord amb l’apartat b) i entre les quals existeix la relació següent: una empresa (empresa participant) posseeix, per si solament o conjuntament amb una o més empreses vinculades, d’acord amb l’apartat b), el 25 % o més del capital o dels drets de vot d’una altra empresa (empresa participada).

b) Són «empreses vinculades» les empreses entre les quals existeix alguna de les següents relacions: una empresa posseeix la majoria dels drets de vot dels accionistes o socis d’una altra empresa; una empresa té dret a nomenar o revocar a la majoria dels membres de l’òrgan d’administració, direcció o control d’una altra empresa; una empresa té dret a exercir una influència dominant sobre una altra, en virtut d’un contracte subscrit amb ella o d’una clàusula estatutària de la segona empresa; una empresa, accionista d’una altra o associada a una altra, controla sola, en virtut d’un acord celebrat amb altres accionistes o socis de la segona empresa, la majoria dels drets de vot dels seus accionistes o socis.

La concessió de les ajudes a les empreses associades, en el cas que l’aplicació de la quantitat per número i tipus de vehicle explotat prevista en aquest apartat llanci per a l’associació una xifra superior a l’assenyalada quantitat màxima, es realitzarà de manera proporcional, en funció de la seva contribució a aquesta xifra, és a dir atès el tipus i nombre de vehicles, entenent-se que cadascuna de les empreses associades presta el seu consentiment perquè l’Administració competent informe a la resta que es donen les circumstàncies descrites.

Les autoritats concedents de les ajudes regulades en aquest article i en l’article 5 podran intercanviar informació de les sol·licituds d’ajudes presentades i concedides, a l’efecte de garantir l’observança de les quantitats màximes per beneficiari.

6. La sol·licitud es presentarà en la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, emplenant el formulari electrònic que a aquest efecte posi a disposició l’Agència Estatal d’Administració Tributària i en el qual necessàriament, haurà de figurar el compte bancari en la qual desitgi que se li dugui a terme l’abonament. El formulari podrà presentar-se des del 4 d’agost fins al 30 de setembre de 2022.