Noves mesures contra la inflació: rebaixa IVA aliments, xec 200 euros, ajudes transport…

Noves mesures

Noves mesures contra la inflació: rebaixa IVA aliments, xec 200 euros, ajudes transport…

Noves mesures contra la inflació: rebaixa IVA aliments, xec 200 euros, ajudes transport…

Després de l’últim Consell de ministres celebrat el 27 de desembre, el BOE de l’endemà publica el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat, amb entrada en vigor el mateix dia de la seva publicació.

Mesures en relació amb el preu dels aliments

  • Rebaixar del 4  al 0%  el tipus impositiu de l’IVA  que recau sobre els productes bàsics d’alimentació (productes frescos), fins ara subjectes al tipus reduït.
  • Minorar des del 10%  vigent al 5%  l’aplicable als olis i pastes alimentoses, per a contribuir a la reducció del preu final d’aquests aliments bàsics (permetrà reduir-se el preu del pa, llet, fruites, hortalisses…).

                              A TENIR EN COMPTE. Totes dues reduccions s’estableixen de manera temporal i extraordinària des de l’1  de gener de 2023 fins al 30  de juny de 2023, subjectes a                                        l’evolució de la taxa interanual de la inflació subjacent.

És a dir, el tipus extraordinari del 5% tornarà a ser del 10% a partir de l’1  del mes de maig de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març,                                            publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5%.

I, el tipus extraordinari del 0% tornarà a ser del 4%  a partir del dia 1 del mes de maig de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada                                  a l’abril, sigui inferior al 5,5%.

 • El tipus del recàrrec d’equivalència corresponent a aquestes operacions també es redueix d’acord durant la seva vigència i aplicació.

Ajudes a les famílies: xec de 200 euros

S’estableix per a les famílies amb rendes de fins a 27.000 euros una ajuda de 200 euros per a reduir les situacions de vulnerabilitat econòmica que no estiguin cobertes per altres prestacions de caràcter social.

Aquesta ajuda, de 200 euros de quantia en pagament únic, es dirigeix als qui hagin estat assalariats, autònoms o aturats en 2022, amb la finalitat de pal·liar situacions de vulnerabilitat econòmica, no cobertes per altres prestacions de caràcter social, com és el cas de les pensions o l’ingrés mínim vital. Per a la percepció d’aquesta ajuda, s’estableixen així mateix uns màxims d’ingressos i patrimonis conjunts en funció de la convivència en el domicili, amb l’objectiu que el col·lectiu de beneficiaris de l’ajuda respongui als principis de necessitat i progressivitat.

Mesures en matèria fiscal

 • Es prorroga, fins al 31  de desembre de 2023, la reducció al 5%  del tipus impositiu de l’IVA  que recau sobre tots els components de la factura dels lliuraments de gas natural, així com dels lliuraments de briquetes o «pèl·lets» procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya utilitzats com a combustible en sistemes de calefacció, a fi de minorar el seu import.
 • Pròrroga de l’aplicació del tipus impositiu del 5%  de l’IVA  a determinats subministraments d’energia elèctrica fins al 31  de desembre de 2023 per a reduir la factura elèctrica de les llars.
 • Pròrroga de la mesura consistent en l’aplicació del tipus  impositiu del 0,5%  de l’Impost Especial sobre l’Electricitat, fins al 31  de desembre de 2023.
 • Prorrogar la suspensió temporal, fins al 31  de desembre de 2023, de l’Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica.
 • Durant tot l’any 2023 es prohibeix el tall subministro elèctric, d’aigua i gas natural als consumidors que tinguin la condició de consumidor vulnerable, vulnerable sever o en risc d’exclusió social.
 • Limitar fins al 30 de juny de 2023 el preu màxim de la bombona de butà.
 • Finalitzada el 31 de desembre de 2022 la bonificació general de 20 cèntims per litre de carburant. S’estableixen, en el seu lloc, ajudes per a sectors específics:
  • S’estén durant tot 2023 la gratuïtat del transport públic estatal ferroviari i terrestre de rodalia, *rodalíes i mitjana distància. L’Estat bonificarà el 30% del transport públic urbà i interurbà per a totes aquelles Comunitats Autònomes o ajuntaments que bonifiquin, al seu torn, el 20% del preu.
  • Es prorrogaran durant tot 2023 les bonificacions per a transport de viatgers per ferrocarril incloent la gratuïtat en rodalia i mitjana distància. Així mateix, des de l’1 de febrer fins al 30 de juny, s’amplia del 50% al 100% la bonificació del bitllet multiviatge d’autobús per a les línies competència de l’Estat.
  • Addicionalment, s’inclouen ajudes específiques per als sectors més dependents dels preus dels carburants com a transport, agricultura i pesca.
   • Pels transportistes que usin gasoil professional s’estableix una ajuda de 20 cèntims durant tres mesos i de 10 cèntims per un període addicional de tres mesos que es gestionarà com a devolució mensual per part de l’Agència Tributària.
   • Pels titulars d’una autorització de transport (autobusos, taxis, ambulàncies, *VTC i mercaderies) s’estableix una ajuda directa pel consum estimat per a sis mesos, que serà de 300 a 3.690 euros.
   • Pel sector agrari s’aprova una ajuda extraordinària i temporal fins al 30 de juny de 2023 per als titulars d’explotacions agràries de fins a 20 cèntims per cada litre de gasoil adquirit en 2022 i destinat exclusivament a l’ús agrari pel qual el beneficiari obtingui la devolució de les quotes de l’Impost sobre Hidrocarburs.
   • Per al sector de la pesca, s’estableix una ajuda directa als pesquers en funció del calador (nacional o internacional), la modalitat i l’eslora del vaixell. Les ajudes aniran des dels 1.100 euros fins a 300.000 euros per vaixell.
   • També per a tots dos sectors s’aproven ajudes addicionals amb l’objectiu de reduir la incidència en els preus dels aliments de l’augment dels costos de producció derivats de l’alça de preus dels fertilitzants. Per a això, s’articula una ajuda directa per l’ús de fertilitzants que es calcularà per hectàrea en funció de la grandària de l’explotació i del tipus de cultiu. Finalment, es prorroga durant sis mesos l’exempció de les taxes pesqueres.
  • Es limita la pujada dels peatges de les autopistes en 2023 al 4%.
  • S’estén les mesures adoptades en el Reial decret llei 6/2021, de 20 d’abril, en l’àmbit dels deutes de naturalesa pública, no tributàries ni duaneres, prorrogant durant l’exercici 2023 el procediment excepcional i temporal per a la concessió d’ajornaments i/o fraccionaments amb dispensa de garantia per les Delegacions d’Economia i Hisenda.
  • S’aclareix el dret a continuar percebent la deducció per maternitat en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a partir d’1  de gener de 2023, encara que algun dels progenitors tingués dret al complement d’ajuda per a la infància respecte del mateix descendent, evitant d’aquesta manera que el canvi normatiu dut a terme en aquesta matèria perjudiqui les famílies que fins ara venien gaudint d’aquella.
  • S’acorda prorrogar, fins al 30  de juny de 2023, l’aplicació del tipus del 4%  de l’IVA  als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d’un sol ús.
  • Prorrogar l’aplicació  del 0% d’IVA  a les vacunes contra el SARS-CoV-2 i proves diagnòstiques.

Mesures mercantils/concursals

 • S’introdueix, novament, una moratòria «comptable» amb la finalitat d’evitar la liquidació d’empreses que, en condicions normals, poden ser viables. Per això, es prorroga la mesura excepcional prevista en l’article 13 de la Llei 3/2020, de 18 de setembre i, en conseqüència, a l’efecte de la causa legal de dissolució per pèrdues, no es computaran les dels exercicis 2020 i 2021 durant un període de 3 exercicis comptables; això és, les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 no es computaran ni en els exercicis comptables de 2022 i 2023 ni fins al moment del tancament de l’exercici 2024. En el cas que tenint només en compte el resultat dels exercicis 2022, 2023 o 2024, resultessin pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, sí que s’apreciarà concurrència de la causa legal de dissolució per pèrdues, havent d’actuar-se pels òrgans d’administració en els termes previstos en l’article 363.1.e) del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2020, de 2 de juliol.

Mesures en matèria d’habitatge: limitació preu del lloguer i suspensió dels desnonaments

 • S’estableix prolongar fins al 31  de desembre de 2023 la limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge, regulada en l’article 18 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, de manera que, a falta d’acord entre les parts, l’actualització de la renda no pugui superar el resultat d’aplicar la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat.
 • S’amplia fins al 30  de juny de 2023 la suspensió dels procediments i llançaments en els supòsits i d’acord amb els tràmits ja establerts, així com la possibilitat, fins al 31  de juliol de 2023, de sol·licitar compensació per part de l’arrendador o propietari, mesura ja recollida en el Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports.
 • Finalment, es contempla una pròrroga extraordinària del termini dels contractes d’arrendament de sis mesos des de la data de finalització, durant la qual es continuaran aplicant els termes i condicions establerts per al contracte en vigor.

Ajornament pagament quotes Seguretat Social

es considera oportú prorrogar, igualment per un termini de tres mesos més, el règim extraordinari d’ajornaments en el pagament de quotes de la Seguretat Social a què es refereixen l’article 2 del Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, pel qual s’adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera, l’article 37 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, i l’article 28 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

Mesures relatives a l’ingrés mínim vital: increment del 15%

Es disposa estendre, amb efectes d’1  de gener de 2023, per a tot l’any, l’increment extraordinari de la prestació de l’ingrés mínim vital que es va establir en l’article 45 del Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, a l’efecte del qual es complementa el percentatge que hagi d’aplicar-se a aquesta prestació per a la seva actualització d’acord amb el que es disposa en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2023 en un percentatge igual a la diferència entre aquell i el 15%, de manera que l’ingrés mínim vital experimenti per a 2023 un 15% d’increment respecte de la quantia que tenia a 1 de gener de 2022.

Mesures per als afectats per l’erupció del volcà de La Palma

En concret, es manté la moratòria de préstecs hipotecaris i no hipotecaris pels afectats que l’haguessin sol·licitat, limitada a sis mesos.

Es prorroguen fins al 30 de juny els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTEs) derivats de les situacions de força major provocades per l’erupció del volcà, i s’inclouen com a possibles beneficiaris de les ajudes per danys materials en l’habitatge habitual no sols als propietaris sinó als titulars de l’usdefruit sobre l’habitatge.

Es prorroga al seu torn la prestació per cessament d’activitat per a treballadors autònoms fins a juny de 2023.

Oferta extraordinària d’ocupació pública

Amb caràcter addicional i complementari a l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’any 2022, s’aprova una oferta d’ocupació extraordinària de 1.000 places. L’execució d’aquesta oferta d’ocupació pública extraordinària haurà de realitzar-se en el termini improrrogable d’un any des de la publicació de les respectives convocatòries.

Altres mesures urgents

 • Es modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, per a permetre l’activitat dels professionals jubilats i contribuir així a pal·liar la falta de facultatius d’atenció primària, metges de família o pediatres en el Sistema Nacional de Salut.
 • Es prorroga la vigència del Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2022. Per tant, es prorroga l’SMI de 2022 per a 2023, mentre no s’arribi a un acord en relació a la seva pujada.
 • El present reial decret llei adapta al nou període de suport públic que s’estén fins al 30  de juny de 2023 les mesures en l’àmbit  laboral de suport a les persones treballadores de l’article 44 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, així com en l’article 1. Deu del Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s’adopten i es prorroguen determinades mesures per a respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l’illa de La Palma, de manera que:
  • Les empreses beneficiàries de les ajudes directes no podran justificar acomiadaments objectius basats en l’augment dels costos energètics.
  • Les empreses que s’acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes regulades en l’article 47 de l’Estatut  dels Treballadors per causes relacionades amb la invasió d’Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic no podran utilitzar aquestes causes per a realitzar acomiadaments.

Notícia extreta de: https://www.iberley.es/