Noves mesures fiscals per la llei d’habitatge

llei d'habitatge

Noves mesures fiscals per la llei d’habitatge

La Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge, porta amb si incentius fiscals a l’arrendament d’habitatge en l’IRPF i recàrrecs a l’IBI per a immobles desocupats amb caràcter permanent.

S’ha publicat la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge que porta amb si determinades mesures fiscals amb la finalitat d’estimular el lloguer d’habitatge habitual. Aquestes mesures fiscals es recullen en les disposicions finals segona i tercera de la llei de la citada llei d’habitatge. Les mesures recollides en la disposició final tercera entraran en vigor al mateix temps que la llei d’habitatge, és a dir, el 26 de maig de 2023, mentre que els incentius fiscals recollits en la disposició final segona entraran en vigor l’1 de gener de 2024.

Incentius Fiscals a l’arrendament d’habitatge en IRPF

La disposició final segona de la llei d’habitatge recull una sèrie d’incentius fiscals aplicables en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) als arrendaments d’immobles destinats a habitatge.

Així, amb efectes per als contractes d’arrendament d’habitatge celebrats a partir de l’entrada en vigor de la llei d’habitatge, s’introdueixen modificacions en la LIRPF a l’hora de calcular el rendiment del capital immobiliari. Amb aquesta modificació, l’arrendador d’immobles destinats a habitatge reduirà el seu rendiment net positiu:

– En un 90% quan s’hagués formalitzat pel mateix arrendador un nou contracte d’arrendament sobre un habitatge situat en una zona de mercat residencial tensionado, en el qual la renda inicial s’hagués rebaixat en més d’un 5% en relació amb l’última renda de l’anterior contracte d’arrendament del mateix habitatge, una vegada aplicada, en el seu cas, la clàusula d’actualització anual del contracte anterior.
– En un 70% quan no complint-se els requisits anteriors, el contribuent hagués llogat pro primera vegada l’habitatge i l’inquilí tingui entre 18 i 35 anys o quan l’arrendatari sigui una Administració Pública o entitat sense fins lucratius que destini l’habitatge al lloguer social amb una renda mensual inferior a l’establerta en el programa d’ajudes al lloguer del pla estatal d’habitatge, o a l’allotjament de persones en situació de vulnerabilitat econòmica o quan l’habitatge estigui acolliment a algun programa públic d’habitatge o qualificació en virtut del qual l’Administració competent estableixi una limitació en la renda del lloguer. ?
– En un 60% quan, no complint-se els requisits per a aplicar les reduccions anteriors, l’habitatge hagués estat objecte de rehabilitació que hagués finalitzat en els dos anys anteriors a la data de la celebració del contracte d’arrendament.
– En un 50%, en qualsevol altre cas.

D’altra banda, es modifica la disposició transitòria vint-i-vuitena de la LIRPF per a regular que, als contractes d’arrendament celebrats abans de l’entrada en vigor de la llei d’habitatge, s’aplicarà el càlcul del rendiment net del capital immobiliari previst en la redacció vigent a 31 de desembre de 2021 de la LIRPF.

Recàrrec en l’IBI per a immobles desocupats

A través de la disposició final tercera de la Llei 12/2023, de 24 de maig, es modula el recàrrec als immobles d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent en l’Impost sobre Béns immobles (IBI).

A aquest efecte, tindrà la consideració d’immoble desocupat amb caràcter permanent aquell que romangui desocupat, de forma continuada i sense causa justificada, per un termini superior a dos anys i pertanyin a titulars de quatre o més immobles d’ús residencial.

En el cas d’immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, els ajuntaments podran exigir un recàrrec de fins al 50% de la quota líquida de l’impost, que podrà incrementar-se al 100% de la quota líquida de l’impost quan el període de desocupació sigui superior a tres anys, podent modular-se en funció del període de temps de desocupació, i els ajuntaments podran incrementar el percentatge de recàrrec en un 50% addicional en cas d’immobles pertanyents a titulars de dos o més immobles d’ús residencial que es trobin desocupats en el mateix terme municipal.

 

Si vols consultar més notícies: https://www.ariasassessors.com/actualidad/

Notícia extreta de: https://www.iberley.es/noticias/