Novetats Destacades al ROTT

Novetats Destacades al ROTT

El passat 20 de febrer es va publicar, amb cinc anys de retard, l’aprovació definitiva del nou Reglament d’Ordenació dels transports terrestres (ROTT). Aquest retard ha estat degut a diferents motius de caràcter polític i institucional, que han anat retardant l’aprovació d’aquesta norma reglamentària.

 

Aquesta modificació suposa diverses novetats destacades del ROTT, que són les següents:

  • Per accedir a la professió i obtenir el títol professional de transportista o operador de transport, s’exigirà la possessió del títol de batxiller o equivalent o bé el títol de FP corresponent a l’activitat.

 

  • La nova normativa també afecta a la vinculació entre la persona que té el títol i l’empresa titular de l’activitat empresarial. Ha de ser real i efectiva, exigint una vinculació laboral a jornada completa i unes tasques de supervisió en totes les àrees de l’empresa. Això crearà la figura de gestor de transport.

  • També s’elimina el requisit de flota mínima per accedir al sector. Anteriorment, aquest requisit era de tres camions a transport de mercaderies i cinc autobusos a transport de viatgers. Amb la modificació d’aquesta llei, es pot accedir amb un sol vehicle de transport. Això sí, es manté el requisit d’antiguitat màxima, de cinc mesos en transport de mercaderies i de dos anys en transport de viatgers.

 

  •  Pèrdua de honorabilitat del transportista: Implicarà suspensió de la validesa de les autoritzacions de transport durant un termini d’un any per la comissió d’una infracció molt greu o de tres greus, en alguns supòsits en funció de la flota que posseeix l’empresa transportista.

 

  • Una de les grans novetats destacades del ROTT és que s’implementaran sistemes electrònics per obtenir els certificats de competència professional, per a complir els principis d’eficiència, per tal de reduir càrregues administratives. En aquesta línia, la targeta de transport desapareix com a document acreditatiu de la corresponent autorització.