Es rebaixa el preu del gasoil i gasolina 0,20 euros per litre a partir del divendres 1 d’abril

gasolina

Es rebaixa el preu del gasoil i gasolina 0,20 euros per litre a partir del divendres 1 d’abril

Aprovades avui, 30 de març de 2022, una sèrie de mesures relatives al finançament en la venda al públic d’hidrocarburs (com el gasoil i gasolina).

El títol de la notícia és clar: avui, 30 de març de 2022, es publica en el BOE la reducció de 0,20 euros per litre de gasoil i gasolina anunciada pel Govern durant les últimes setmanes.

Aquesta és només una de les mesures aprovades al Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna. Les veurem en major profunditat:

Rebaixa de 0,20 euros per litre en el gasoil i gasolina

S’aprova una bonificació extraordinària i temporal en el preu de venda al públic de determinats productes energètics i additius, en concret, el gasoil, gasolina, gas i adblue.

La bonificació tindrà un import de 0,20 euros i s’aplicarà sobre el preu de venda al públic per cadascuna de les següents unitats de mesura:

  • Per cada litre de gasoil, gasolina i adblue.
  • Per cada quilogram de gas, liquat o comprimit liquat.

Els subministradors de carburants i combustibles podran sol·licitar mensualment la devolució dels descomptes que implica aquesta bonificació i també tindran la possibilitat de demanar un avançament a l’Agència Tributària.

Aquesta reducció del preu té caràcter temporal des del dia 1 d’abril de 2022 fins al 30 de juny del mateix any.

Creació d’una nova «taxa» a les empreses de refinament

Si bé ho denominen com a «prestació patrimonial de caràcter públic no tributari temporal a realitzar pels operadors a l’engròs de productes petrolífers», es tracta d’una nova taxa per als operadors a l’engròs de productes petrolífers amb capacitat de refinament a Espanya i amb una xifra anual de negocis superior a 750 milions d’euros.

No estarán obligados a satisfacer dicha prestación los operadores que se comprometan a realizar de forma inequívoca un descuento de 0,05 euros el litro/kilo en las ventas del gasóleo, gasolina, gas y adblue, realizando el descuento sobre el precio de venta al público.

No estaran obligats a satisfer aquesta prestació els operadors que es comprometin a realitzar de manera inequívoca un descompte de 0,05 euros el litre/quilo en les vendes del gasoil, gasolina, gas i adblue, realitzant el descompte sobre el preu de venda al públic.

En el cas dels productes adquirits als operadors subjectes a la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, la bonificació serà de 0,15 euros per litre o per quilogram, arribant amb el corresponent descompte a un mínim de 0,20 euros per litre o per quilogram en total.

Aquesta exoneració quedarà condicionada a la realització efectiva d’aquest descompte, durant el període comprès entre els dies 1 d’abril i 30 de juny de 2022.

Entrada en vigor de la norma

Si bé es recull de manera explícita el període d’aplicació de les reduccions, la entrada en vigor de la norma no coincideix amb la primera data d’aplicació, quedant fixada aquesta a 31 de març de 2022.

Para més informació, poden contactar amb nosaltres aquí.