Les empreses hauran de registrar l’horari laboral dels treballadors

Les empreses hauran de registrar l’horari laboral dels treballadors

El Govern ha aprovat un Decret Llei que té com a principal objectiu registrar l’horari d’entrada i sortida de TOTS els treballadors d’una empresa, tant els que ja ho venien fent en jornades parcials, com ara també tots aquells que estan contractats a jornada complerta. En menys de dos mesos, i tenint com a data límit la del 12 de Maig de 2019, les organitzacions hauran d’establir un registre horari de les hores treballades pels seus empleats, bé sigui mitjançant teconologia digital o bé amb registres manuals / informàtics (Excel, etc.)
 
Alguns aspectes importants a tenir en compte de la nova normativa:
 
  • La companyia ha de registrar la jornada de tots els treballadors. Aquest registre haurà de ser diari i ha d’incloure l’horari d’entrada i sortida, sense afectar a la flexibilitat horària.
  • Totes les persones de l’organització han de conèixer la duració i distribució de la seva jornada laboral i del seu horari de treball.
  • La jornada por ser flexible per ajustarse a l’activitat de l’empresa (haurà d’estar recollit en conveni o acordat amb els representants dels treballadors).
  • Els treballadors també han de registrar el temps de descans.
  • L’organització ha de conservar els registre durant quatre anys. A més, aquests registres han d’estar a disposició dels treballadors, dels sindicats, de la Inspecció de treball i de la Seguretat Social.
  • El Govern modifica el text de la Llei de Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (LISOS). Aquesta modificació fa que a partir d’ara es cataloguin també els incompliments relatius al registre de la jornada com infraccions en l’Ordre Social. Aquestes infraccions suposen multes de 625 € a 6.250 € per a les empreses.
  • Es considera com a infracció greu el no respectar els registres legítims de la jornada laboral del treballador.
  • Necessitat d’implementar mecanismes telemàtics per a determinats sectors en els quals hi ha especial dificultat en el registre horari, amb activitats com la de comercial o transportistes. En el cas concret del transport, serà necessària la presència del TACOGRAF DIGITAL pel registre horari de les treballadors mòvils.
En breu publicarem un article en referència a la problemática del registre en el cas d’aquests TREBALLADORS MÒVILS, entenent com a tals a qualsevol treballador, per compte aliè o propi, que formi part del personal que es desplaça, que estigui al servei d’una empresa o efectui serveis de transport de viatgers o mercaderies per carretera. Són treballadors mòvils en el transport per carretera els conductors, ajudants, col.laboradors i resta de personal auxiliar de viatge en el vehicle que realitza treballs en relació amb el mateix, el seu passatge o càrrega, tant en les empreses de transport per carretera (viatges o mercaderies) com en altres sectors que realitzin activitats de transport.