Societats

Les societats mercantils estan sotmeses a una particular legislació que ens obliga a tenir un especial control fiscal, comptable, laboral i mercantil, segons l’activitat econòmica sobre la qual s’estableixen tot un ventall de relacions entre la societat i les administracions, entre els propis socis que integren la societat i en la relació que aquesta estableix amb els seus clients i proveïdors, havent de basar-se sempre en la Llei i el compliance empresarial.

Per la seva tranquil·litat, Arias Assessors disposa de professionals en els diferents àmbits d’actuació en la gestió i assessorament de la seva societat, entre els quals podem destacar els següents:

Àrea fiscal:

 • Política fiscal i planificació de les operacions.
 • Assessorament fiscal i atenció de consultes, informació sobre normativa i resolucions d’interès per als nostres clients.
 • Tramitació d’impostos trimestrals, IVA i IRPF, Impostos especials.
  IVA intracomunitari, INTRASTAT, exportacions.
 • Declaracions informatives (model 347, Resum anual IVA i IRPF)
 • Fiscalitat d’associacions, fundacions, cooperatives i altres entitats mercantils.
 • Tributs municipals.
 • Assistència i representació en inspeccions fiscals de l’Agència Tributària.
 • Assessorament i confecció del Impost de Societats.
 • Repartiment de beneficis, tributació en IRPF de nòmines i dividends.

Contacta amb nosaltres

Àrea laboral:

 • Gestió d’altes, variacions i baixes de treballadors a la Seguretat Social.
 • Costos de contractació i estudi de modalitats de contracte de treball més adient per la seva empresa.
 • Preparació i confecció de tot tipus de contractes de treball, mercantils i laborals.
 • Comunicació al SEPE de nous contractes de treball.
 • Confecció de nòmines del personal, de conformitat amb la legislació vigent segons conveni de treball i sector d’activitat.
 • Tramitació dels documents de cotització de l’empresa a la Seguretat Social.
 • Gestió i comunicació d’arxius CRA a la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb indicació de tots els conceptes retribuïts abonats als treballadors.
 • Assistència jurídica i representació en les Inspeccions de Treball.
 • Assistència a CMAC i gestió d’acomiadaments.

Contacta amb nosaltres

Àrea mercantil:

 • Constitució de societats (SL, SA, Cooperatives, Associacions i fundacions).
 • Acords i operacions societàries (nomenament de càrrecs, apoderaments, modificacions estatutàries, ampliacions de capital, aprovació de comptes).
 • Pactes societaris complementaris als estatuts.
 • Junta General / Consells d’Administració (convocatòria, actes, llibres mercantils).
 • Compravenda de participacions / accions.
 • Elaboració de tot tipus de contractes mercantils (distribució, agència, franquiciats).

Contacta amb nosaltres

Àrea contable:

 • Confecció de llibres comptables, assentaments i llibre diari, balanç de sumes i saldos, inventari.
 • Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys. Anàlisi de balanços i resultat.
 • Conciliació bancària i control d’impagaments. Seguiment de tresoreria.
 • Legalització de llibres comptables i dipòsit de Comptes Anuals al Registre.
 • Mercantil corresponent.

Contacta amb nosaltres
Sociedades

Compliance empresarial:

A Arias Assessors volem que la seva societat es mantingui en ordre amb les seves obligacions legals, i per tal d’aconseguir-ho, a més dels serveis anteriorment descrits, disposem d’un ampli ventall de serveis addicionals per a la seva societat, com són:

 • Assegurances d’empresa, comerç i Responsabilitat Civil.
 • Assegurances d’accidents de conveni.
 • Adaptació de la seva societat a la Llei de Protecció de Dades vigent (nou RGPD).
 • Prevenció de riscos laborals a l’empresa.
 • Formació de treballadors, cursos bonificats Fundació Tripartita.

Contacta amb nosaltres