SUBVENCIÓ PER A MICROEMPRESES PROGRAMA “OCUPACIÓ + TRANSFORMACIÓ”

SUBVENCIÓ PER A MICROEMPRESES

SUBVENCIÓ PER A MICROEMPRESES PROGRAMA “OCUPACIÓ + TRANSFORMACIÓ”

Ha sigut publicada la subvenció per a microempreses programa “Ocupació + Transformació” amb 1-5 persones assalariades i menys de 2.000.000€ de volum de facturació.

Les empreses que portin a terme iniciatives per mantenir l’ocupació de les persones que tenen contractades, poden rebre una subvenció per compensar els costos dels salaris de les persones assalariades, o socis treballadors en el cas de cooperatives i societats.

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9:00h del 6 de juliol de 2022 i finalitza a les 15:00 h del 27 de juliol de 2022.

Quins són els requisits específics que he de complir per a poder optar a aquest ajut?

  1. En el cas de microempreses i persones treballadores autònomes: tenir entre 1 i 5 persones treballadores assalariades en el moment de sol·licitar l’ajut i que el volum de negoci del darrer exercici disponible no sigui superior a 2 milions d’euros.
  2. En el cas de cooperatives i societats laborals: tenir fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l’ajut. En el cas de les cooperatives, han d’haver optat per la modalitat d’assimilats a persones treballadores per compte d’altri, als efectes de la Seguretat Social i que el volum de negoci del darrer exercici disponible no sigui superior a 2 milions d’euros.
  3. Disposar almenys d’un centre de treball ubicat a Catalunya.
  4. No haver estat beneficiària d’aquest ajut o similar, segons especifiqui la convocatòria corresponent.
  5. Haver iniciat l’activitat econòmica d’acord amb la data límit d’inici de l’activitat econòmica de les persones físiques i jurídiques sol·licitants de l’ajut l’1 de desembre de 2020 segons la informació continguda al Certificat acreditatiu de la data d’alta a l’IAE de la persona física o jurídica sol·licitant. (Declaració censal d’alta IAE, model 036 o 037, o document únic electrònic CIRCE amb codi de seguretat).

Quin és l’objecte de la subvenció per a microempreses?

Les dues línies de subvenció per al manteniment de l’ocupació tenen per objecte compensar en part els costos salarials de les persones treballadores assalariades de la microempresa o de la persona treballadora autònoma, o dels socis-treballadors de l’empresa d’emprenedoria col·lectiva que sigui beneficiària, del/s centre/s de treball ubicat/s a Catalunya, durant un termini de sis mesos, i l’empresa beneficiària es compromet a dur a terme en el termini esmentat una actuació que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o digital, segons la línia de subvenció sol·licitada.

Quines són les meves obligacions?

L’activitat subvencionada consisteix en la realització per part de la persona física o jurídica beneficiària d’una iniciativa de manteniment de l’ocupació del nombre de treballadors que tingui contractats en un centre de treball ubicat a Catalunya en el moment que sol·licita l’ajut. El manteniment de l’ocupació del nombre de treballadors del centre de treball ubicat a Catalunya ha de ser durant un període mínim de sis mesos des del moment en què sol·licita l’ajut.

En el cas de les cooperatives o societats laborals, han de mantenir durant el mateix termini els socis treballadors que estiguin en alta, al seu centre de treball ubicat a Catalunya, a comptar des del dia en què sol·liciten l’ajut.

La persona física o jurídica beneficiària ha de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital, que s’haurà de realitzar en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució d’atorgament de l’ajut (concessió de l’ajut).

Quina és la quantia de la subvenció per a microempreses?

La quantia màxima d’aquesta subvenció és de 5.000 euros a tant alçat per empresa beneficiària, pel manteniment de l’ocupació durant 6 mesos des de la data de sol·licitud de l’ajut i té per objecte compensar una part dels costos salarials dels treballadors assalariats de la microempresa o de la persona treballadora autònoma, o dels seus socis-treballadors o de treball de l’empresa que en sigui beneficiària, amb  centre o centres de treball a Catalunya. A més, la persona física o jurídica beneficiària es compromet a dur a terme en el termini de 6 mesos des de l’atorgament de l’ajut una actuació que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o digital, segons la línia de subvenció atorgada.