Subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç – NextGenerationEU

subvencions comerç al detall

Subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç – NextGenerationEU

Aquesta línia de subvencions té per objecte impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç.

Persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions:

  1. Les persones professionals autònomes donades d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, titulars d’un establiment de comerç al detall.
  2. Les petites i mitjanes empreses titulars d’un establiment de comerç al detall, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.
  3. Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

En l’àmbit de les empreses de comerç, la persona beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.

Queden excloses explícitament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

A més, només podran ser beneficiàries les empreses incloses dins la categoria de pime, és a dir, petites i mitjanes empreses (incloses també les empreses de menys de 10 treballadors).

Actuacions i despeses subvencionables: 

Seran subvencionables les següents actuacions:

En l’àmbit de les empreses de comerç:

  1. Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra, per exemple, la millora de l’atenció, relació i coneixement de la clientela, despeses relacionades amb implementació de solucions de ciberseguretat o pel desenvolupament d’aplicacions informàtiques.
  2. Despeses referides a la transformació del punt de venda, com la digitalització de la gestió del comerç, la transformació digital del comerç no sedentari o l’adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l’establiment físic.
  3. Despeses relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular com l’adopció de noves tecnologies per disminuir els costos i l’impacte ambiental o la instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida.

El programa preveu la contractació de serveis d’assessorament tecnològic efectuat per persones acreditades mitjançant el segell d’assessors i assessores tecnològiques del CCAM. Podeu trobar més informació sobre les persones assessores aquí.

Quantia de les subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall

L’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària de fins el 80% de les despeses subvencionables amb un màxim de 75.000 euros.

La inversió mínima és de 2.000 euros

Procediment de sol·licitud i documentació de les subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Treball.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa.