Quant temps tenen els autònoms per a contestar als requeriments o comprovacions d’Hisenda?

hisenda

Quant temps tenen els autònoms per a contestar als requeriments o comprovacions d’Hisenda?

Quant temps tenen els autònoms per a contestar als requeriments o comprovacions d’Hisenda?

Hisenda estableix diferents terminis perquè els autònoms atenguin les seves cartes quan se’ls sol·licita aportar informació o documentació sobre els seus impostos, despeses o ingressos. Aquest és el temps que tenen per a contestar en cada cas.

Hisenda envia cada any milers de notificacions als autònoms. En alguns casos, aquestes cartes són merament informatives, en uns altres poden servir per a requerir alguna dada al contribuent i, a vegades, poden suposar l’inici d’un procediment d’inspecció. Encara que molts negocis temen les visites de l’Agència Tributària, aquest tipus d’inspeccions són poc freqüents. S’estima que durant 2021 -últimes dades disponibles- a penes va haver-hi 10.000 visites sorpresa.

No obstant això, els requeriments i les comprovacions limitades són molt més freqüents: cada any se solen realitzar més d’un milió i mig de procediments d’aquest tipus on els tècnics de l’Agència Tributària sol·liciten qualsevol informació i justificació als negocis sobre impostos com a IVA, IRPF o Societats. A vegades, les dades que es requereixen poden ser simplement relatius a una operació amb una determinada empresa que està immersa en un procediment d’inspecció, En altres ocasions es pot demanar adjuntar documentació i dades més extenses sobre declaracions d’un o diversos exercicis.

Quan Hisenda envia una carta a l’autònom per a sol·licitar algun tipus de dada o informació, és important tenir en compte que la contestació és obligatòria. A més, en aquesta mena de notificacions amb sol·licitud d’informació sol constar un termini per a aportar la informació que se sol·licita. Segons expliquen els experts és important tenir en compte aquestes dates i enviar la documentació o dades que es requereixin, ja no sols per a evitar sancions sinó també per a poder justificar, per exemple, que es tenia dret a una determinada deducció que està sent qüestionada per Hisenda.

Si no es respecten aquests terminis, el treballador per compte propi perdria el dret a justificar que va fer correctament les seves declaracions d’impostos i, en el seu cas, a al·legar la possible resolució en contra seva que emeti Hisenda.

Terminis per a contestar una carta d’Hisenda: diferències entre requeriment i comprovació

Segons va explicar Pablo G. Vázquez, advocat fiscalista especialitzat en deduccions del despatx GVA assessors, “les cartes d’Hisenda solen arribar directament a l’interessat, és a dir, en aquest cas l’autònom. El primer que ha d’identificar el destinatari és el tipus d’informació que se li està donant o sol·licitant, ja que depenent d’això hi haurà diferents terminis per a contestar“.

Normalment, una carta d’Hisenda pot ser un requeriment o una comprovació. “En el primer cas, estem parlant que Hisenda demana a l’autònom esmenar una dada concreta o aportar una informació molt particular, que pot donar lloc a una comprovació o no. Per exemple, un treballador per compte propi presenta la trimestral d’IVA i l’Agència Tributària requereix els llibres comptables per a verificar una determinada dada. Això seria un requeriment i té un termini més curt. Qüestió diferent seria una comprovació, encara que sigui limitada, en la qual ja s’estan comprovant despeses i ingressos en general i l’autònom està immers en un procediment d’inspecció que compta amb terminis molt més llargs”, va explicar Pablo G. Vázquez.

D’aquesta manera, segons l’expert, l’habitual és que en els requeriments, quan Hisenda només demana una dada o una determinada informació per a contrastar amb la informació que té d’aquest autònom o d’altres contribuents, s’estableixi un termini de deu dies hàbils per a contestar. Aquests dies comencen a comptar a partir de l’endemà de la recepció del correu. Segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els dissabtes, diumenges i dies festius es consideren inhàbils.

15 dies hàbils per a contestar una comprovació

Qüestió diferent són les comprovacions limitades. En aquest cas ja estem parlant de procediments més extensos d’uns sis mesos des de l’inici fins al final.” L’habitual en aquests supòsits és que l’Administració doni 15 dies hàbils a l’autònom per a aportar tota la documentació que se li sol·licita. Després d’haver-la sol·licitat, l’Agència Tributària emetrà una resolució, que pot anar amb una liquidació perquè entén que la justificació no és suficient i, per exemple, no s’hauria d’haver practicat una deducció. A partir d’aquest moment, el contribuent compta amb deu dies per a recórrer”, va apuntar l’expert de GVA assessoris.

En qualsevol dels dos supòsits, tant requeriment com comprovació, els experts aconsellen ser molt escrupolosos amb els terminis indicats per Hisenda. L’ideal, fins i tot, seria avançar-se en la mesura que sigui possible, perquè en el cas que es detectin incongruències hi hagi temps suficient per a complir amb el temps de lliurament establert per l’Administració. En alguns casos es pot demanar una pròrroga per a completar la informació requerida.

Multes per no atendre un requeriment d’Hisenda

Si l’autònom no complís amb els terminis de 10 o 15 dies hàbils per a contestar, aquest incompliment es podria emmarcar com a infracció amb sancions, a vegades, molt elevades.

Segons l’actual criteri de la Justícia, a partir d’una recent resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), s’equipés la bústia electrònica amb el tradicional amb caràcter general.

Així, s’entén en el criteri ja unificat que un obligat tributari que, estant obligat a rebre les comunicacions de la AEAT per mitjans electrònics, no accedeixi al contingut dels requeriments d’informació notificats per aquests mitjans, pot cometre la infracció tipificada en l’article 203 de la Llei 58/2003 (LGT) encara que no hagi tingut un coneixement real de la seva existència.

Aquesta infracció, que comporta multes d’entre 150 euros i 600.000 euros, recull aquelles conductes que tendeixen a dilatar, entorpir o impedir l’actuació de l’Administració tributària, entre les quals es troba la desatenció de requeriments degudament notificats. O, dit d’una altra manera, es considerarà “obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració tributària”, no atendre el que sol·licita en la notificació i l’autònom podria ser sancionat, segons la gravetat de l’incompliment.

 

Si vols consultar més notícies: https://www.ariasassessors.com/actualidad/

Notícia extreta de: https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/