Tornen a augmentar els límits perquè la Seguretat Social pugui embargar les pensions dels autònoms al 2024.

pensiones autonomos

Tornen a augmentar els límits perquè la Seguretat Social pugui embargar les pensions dels autònoms al 2024.

L’increment recent del Salari Mínim Interprofessional (SMI) a Espanya no només afecta els sous dels treballadors, sinó que també redefineix els límits embargables per la Seguretat Social. Aquesta és la sisena pujada consecutiva, portant el SMI a 1.134 euros al mes en 14 pagues. No obstant això, aquest augment no afecta només els sous, sinó que també modifica els llindars d’ingressos i pensions que poden ser embargats per deutes amb la Seguretat Social o Hisenda.

El Vincle entre el SMI i els Embargos

Amb l’última pujada del SMI, també es va ampliar la quantitat de pensió considerada “inembargable” per la Seguretat Social. Aquest límit s’aplica en casos en què els autònoms o qualsevol altre pensionista tenen deutes amb la Tresoreria a causa de pagaments endarrerits, com les quotes obligatòries per als empleats.

L’augment del SMI també eleva el llindar d’ingressos dels autònoms que es considera inembargable per altres administracions, com ara Hisenda. Aquest ajust afecta els embargos sobre ajudes o rendiments nets percebuts pels autònoms en els seus negocis.

Les Quantitats Inembargables per Autònoms al 2024

La llei estableix que “el salari, sou, pensió, retribució o el seu equivalent” no és embargable si no excedeix la quantitat del SMI. Amb el nou SMI de 1.134 euros en 14 pagues, cap salari o pensió és embargable si no supera els 15.876 euros anuals.

Per als ingressos superiors al SMI i inferiors al doble del SMI (entre 1.134 i 2.268 euros), el 30% dels ingressos que superin el salari mínim són embargables. Si els ingressos oscil·len entre dues i tres vegades el SMI (entre 2.268 i 3.402 euros), el 50% és embargable. Per als ingressos entre tres i quatre vegades el SMI (entre 3.402 i 4.536 euros), el 60% és embargable. Si es superen cinc vegades el SMI (més de 5.670 euros), el 75% és embargable.

Peculiaritats per als Autònoms que Mantenen el seu Negoci

Tot i que la llei estableix límits, els autònoms que continuen amb els seus negocis presenten peculiaritats pel que fa als embargos. Els ingressos d’activitats econòmiques sovint no compleixen amb els requisits de continuïtat, concentració i periodicitat dels sous del treballador per compte aliè.

Determinar la quantitat embargable a l’autònom és complex, ja que part dels seus ingressos es destina a cobrir despeses i costos fixos de la seva activitat. La llei sempre es refereix al rendiment net, descomptant despeses com assegurances i quotes. En embargar quantitats superiors al SMI, l’autònom ha de proporcionar dades per fixar la part inembargable.

En aquest escenari, la quantitat de referència ja no és el SMI per 14 pagues, sinó per 12, ja que els autònoms no reben pagues extra. En aquest supòsit, la quantitat seria de 1.323 euros al mes.

Aquesta nova dinàmica en els embargos destaca la importància per als autònoms de comprendre els límits i buscar assessorament per protegir els seus ingressos en el canviant panorama legal i econòmic. A la pròxima part, explorarem més detalls sobre com aquests canvis afecten als autònoms i les estratègies per mitigar els riscos.