Aclariment de l’Agència Tributària de Catalunya en relació amb la tributació dels ajuts al treballador autònom en la renda 2021

autònom

Aclariment de l’Agència Tributària de Catalunya en relació amb la tributació dels ajuts al treballador autònom en la renda 2021

El treballador autònom que han rebut l’any 2021 un ajut en forma de prestació econòmica única prevista en el Decret llei 7/2020, de 17 de març, o un ajut previst en el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, l’han de declarar en l’autoliquidació de l’impost sobre la renda de les persones físiques d’enguany, d’acord amb els criteris següents:

– En cas de ser treballador autònom d’una microempresa i d’haver rebut l’ajut per un import fix de 2.000 euros previst en el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, i en atenció a la convocatòria efectuada mitjançant l’Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa, cal declarar aquest ajut en la mateixa categoria de rendiments que els rendiments ordinaris que es perceben de la microempresa. Per tant, cal declarar l’ajut com a rendiment de l’activitat econòmica si els rendiments ordinaris provinents de l’empresa tenen aquest caràcter; i, de la mateixa manera, cal declarar-lo com a rendiment del treball si aquesta és la categoria dels rendiments que es perceben de l’empresa.

– En la resta de casos, cal declarar l’ajut com a rendiment de l’activitat econòmica, sense que escaigui l’aplicació de cap exempció.

Per més informació, ens pots contactar amb nosaltres a través de la nostra pàgina de contacte.