16/03 Actualització sobre l’actuació laboral de les empreses davant el coronavirus

16/03 Actualització sobre l’actuació laboral de les empreses davant el coronavirus

Com tractem de fer cada dia, els informem de com està la situació i mesures aplicables a dia d’avui dilluns 16 de març de 2020:
LABORAL:

1. ERTE (Expedient de regulació temporal d’ocupació): podem iniciar els tràmits, entenent ERTE  per força major (en alguns sectors ho estan cridant “exprés”) aquells negocis / activitats que apareixen específicament suspesa la seva activitat / obertura a públic en l’article 10 de Reial Decret 463/2020, de 14 de Març, en el qual es declara l’estat d’alarma. Evidentment el motiu a al·legar en aquests procediments és el de força major, és a dir, haver de tancar perquè així ve recollit en el Reial Decret, bé directament, per suspensió de l’activitat, o bé indirectament, perquè els teus clients (la totalitat) hagin tancar per aquesta força major. Però tot això caldrà acreditar-ho correctament, és clar. Aquelles activitats que entenem que ja poden iniciar aquests tràmits són:

– Locals i establiments minoristes de venda a el públic (a excepció dels que preveu l’article 10.1 (alimentació, articles primera necessitat, metges, òptiques i productes ortopèdics, estancs, mascotes, tintoreries, equips tecnològics i telecomunicacions …)
– Museus, arxius, biblioteques, monuments, locals d’espectacles esportius, locals i centres d’activitats esportius i oci.
– Tota activitat d’hostaleria i restauració (excepte serveis de lliurament a domicili)

– ÚNICAMENT AQUESTES ACTIVITATS PODEN INICIAR AMB SEGURETAT EL ERTE PER FORÇA MAJOR, si bé no podem garantir com seguirà el tràmit i quants d’aquests expedients seran definitivament aprovats. A la nostra consulta directa amb funcionaris de la Generalitat, aquestes són les seves indicacions. Que ja poden presentar, però que després anirem veient com van els tràmits. Tal qual ho sabem, tal qual els informem.

– La TRANQUIL·LITAT que ens han donat és que aquests expedients, en cas d’aprovar, tindran caràcter retroactiu, cosa que ha de tranquil·litzar empreses i treballadors temporalment, ja que encara que la seva tramitació i aprovació no sigui tan ràpida com a tots ens agradaria, a el menys sabem que tindrà aquest caràcter retroactiu.

2. En tota la resta de casos, activitats, negocis, autònoms etc … no acollits en aquest article 10 de Reial Decret 463/2020 i que acabem d’anunciar, la possibilitat d’optar per un ERTE ara mateix és complicada. Estem tractant de valorar opcions de ERTE per temes organitzatius, tècnics o productius, com pot ser un notable descens en la facturació a causa d’aquesta situació, però en aquest cas ningú ens garanteix que aquest tipus de ERTE QUE NO ÉS de força major sigui aprovat, i per tant, demanem paciència i més temps per prendre decisions a l’respecte.

3. Per a tot aquest col·lectiu, que en realitat són la totalitat d’empreses i professionals als quals no se’ls ha obligat específicament a tancar per decret, mai millor dit, hem d’esperar altres opcions les quals es posaran creiem en coneixement de tots a partir de demà dimarts, 17 de març. Mesures com suspensions de quotes d’autònoms, exoneració de pagaments d’empreses de cotitzacions socials, etc … s’aniran veient a partir esperem de demà, i llavors tindrem més eines a la mà per poder valorar si optar per iniciar un expedient de regulació d’ocupació per temes productius o organitzatius, o bé s’opta per la mediació i negociació entre empresa i treballadors aprofitant algunes de les mesures adoptades.

4. Algunes mesures ja aprovades, com la situació de baixa mèdica pel virus que serà tractada com a accident de treball, etc .. ja han estat comentades per nosaltres en comunicats anteriors.

FISCAL:

1. Tenim de moment la possibilitat que ja es va publicar el passat dia 13 de Març en el Reial Decret 7/2020 de l’ajornament de deutes tributaris en 6 mesos sense recàrrecs ni interessos. Aquestes deutes tributaris es refereixen a impostos des del període de 13 de Març 2020 a 30 de Maig 2020, incloent doncs entre altres el període de presentació d’impostos del primer trimestre del 2020. S’inclouen dins d’aquests ajornaments deutes tributaris com els pagaments a compte d’IRPF, models 111, 115 o 123 de les quals en circumstàncies normals no s’admet ajornament.

2. Catalunya: model 950 pagament taxa turística – establiments d’ús turístic que havia de fer-se en Abril (període 1 octubre 2019 a 31 març 2020), passa a Octubre 2020, segon termini previst per al pagament d’aquesta taxa.

FINANCERES:

1. Mesures de suport a l’turisme. Ampliació de la línia de finançament Thomas Cook per a les empreses que tinguin CNAE de sector turístic

2. En el marc de les bases per a la concessió de suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de reindustrialització i foment de la competitivitat industrial, respecte dels Préstecs

Tags: